Aitoja kiireettömiä kohtaamisia ikäihmisten kanssa

Eva Korkiamäki, Susanna Ruuhonen, Camilla Sjöblom, Kirsi Kolehmainen

Olimme kuusi viikkoa harjoittelussa Metropolian, Helsingin kaupungin itäisen kotihoidon ja Stadin ammattiopiston Hyvissä handuissa himassa -hankkeessa. Harjoittelun aikana pääsimme itsenäisesti työskentelemään nimettyjen asiakkaiden kanssa. Hyödynsimme monialaisen verkoston asiantuntijuutta miettiessämme ratkaisuja asiakkaidemme arjen haasteisiin.

Apua yksinäisyyden kokemukseen

Yhteistä asiakkaillemme oli yksinäisyyden tunne, johon voimme tämän hankkeen ja harjoittelun puitteissa vaikuttaa. Yksinäisyys on korostunut nyt pandemia-aikana, kun kaikki ryhmätoiminnot ovat olleet tauolla. Moni asiakas kokee olevansa loukussa omassa asunnossaan, ja monella toimintakyky on laskenut aktiviteettien kaventuessa. Tämä hanke on tuonut hyvin esille sen, että ihmiselle ei riitä, että hän saa perushoidon, vaan sosiaaliset kiireettömät tapaamiset ja aito kohtaaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja elämänlaadun kannalta.  Harjoittelumme tulikin siis todella hyvään aikaan ja auttoi piristämään ja voimaannuttamaan asiakkaita, joiden kanssa työskentelimme kuuden viikon ajan.

Aito läsnäolo, kohtaaminen ja kuuntelu voimaannuttaa

Yhdessä asiakkaiden kanssa mietimme keinoja, joilla voidaan tukea ja ylläpitää toimintakykyä arjessa selviytymiseen. Tavoitteena oli vahvistaa asiakkaalle merkityksellisiä asioita arjessa. Aito läsnäolo, kohtaaminen ja kuuntelu tuntuivat olevan lähes kaikille se merkittävin asia. Se, että joku on aidosti kiinnostunut heistä ja heidän elämästään ja kuuntelee kiireettömästi, oli asiakkailta saadun palautteen perusteella erityisen voimaannuttavaa. Asiakkaat kertoivat tämän kantavan pitkälle. Luottamuksellinen suhde voi syntyä vain ajan kanssa. Luottamuksen syntymisen myötä pystyimme löytämään aidosti asiakkaan elämänlaadun kannalta oleellisia asioita, joiden kohentamiseksi asetimme yhdessä tavoitteita.

Ikäihmisen oma motivoituminen tärkeää

Kuulluksi tultuaan asiakkaat oivalsivat itsenäisesti niitä muutoksia, joita heidän olisi hyvä tehdä arjessa parantaakseen toimintakykyään. Asiakkaasta itsestään lähtevä motivoituminen mahdollistuu tasavertaisessa vuorovaikutuksessa ja kumppanuussuhteen rakentamisessa asiakkaan ja asiantuntijan välillä. Näiden aloitteiden eteneminen ja toteutuminen vaativat kuitenkin ohjausta ja tukea.

Mielenkiintoinen kokemus oli myös koiran mukana olo asiakaskäynneillä. Koira toi paljon iloa ja rentoutta ja herätti muistoja. Koira myös motivoi liikkumaan: kävely ulkona sujui paljon paremmin koiran kanssa.

Harjoittelun loppuessa ja asiakkaan jäädessä ikkunaan vilkuttamaan tunsimme kiitollisuutta siitä, miten hyvin meidät on otettu vastaan. Uskomme savuttaneemme kauaskantoisia muutoksia.  Oivalsimme, että pienillä teoilla on suuria vaikutuksia.

Kirjoittajat ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun geronomiopiskelijoita. Mukana monialaisessa tiimiharjoittelussa oli myös lähihoitaja-, sosionomi-, toimintaterapeutti- ja sairaanhoitajaopiskelijoita. VALLI ry on mukana Metropolian Hyvissä Handuissa Himassa -hankkeen ohjausryhmässä. Lue lisätietoja hankkeen kotisivuilta.