Asiantuntijalausunto digipalveluiden saavutettavuudesta

Viite: Kirjallinen asiantuntijalausunto. Pyyntö lähetetty 26.2.2024 / Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry (jatkossa VALLI ry) kiittää Etelä-Suomen aluehallintovirastoa mahdollisuudesta asiantuntijalausuntoon. VALLI ry on vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhusalan asiantuntijajärjestö, joka yhdessä 60 jäsenyhteisönsä kanssa tekee töitä paremman vanhuuden puolesta. VALLI ry toimii jäsenyhteisöjensä edunvalvojana. Liitto tuo esille ikääntyvien ja vanhojen ihmisten äänen, kokemuksen ja tarpeen. Vaikuttamistoiminnan ja kehittämistoiminnan lisäksi VALLIssa on toimintoina Ikäteknologiakeskus, Etsivän vanhustyön verkostokeskus sekä Vanhustyön Trainee -toiminta nuorille.

Minkälaisena saavutettavuusvalvonnan yksikön rooli on näyttäytynyt teille? Mitä odotuksia teillä on valvovalle viranomaiselle?

VALLI ry kiittää saavutettavuusvalvonnan yksikköä näkyvästä ja aktiivisesta työstä saavutettavien digipalvelujen edistämiseksi. On hyvä, että saavutettavuusvalvonnan työn lähtökohtana on ollut ohjaaminen ja neuvonta, ei niinkään rankaiseminen. Digipalvelujen saavutettavuus on välttämätöntä kansalaisten yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja oikeuksien toteutumiseksi, mutta työ on myös digipalvelujen ylläpitäjille hidasta ja vaatii myös resursseja. Tässä prosessissa kaikki ohje ja tuki on tärkeää. VALLI ry pitää hyvänä, että saavutettavuusvalvontaa toteuttaa viranomainen, ja nimenomaan juuri aluehallintovirasto. Se vahvistaa valvonnan legitimiteettiä ja toimii VALLI ry:n arvion mukaan myös niin sanottuna toimeen ryhtymistä ajavana auktoriteetina.

Aluehallintovirasto valvoo digitaalisia palveluja EU:n komission päätöksen mukaisesti. Kun valitsemme valvottavia kohteita, otamme huomioon järjestöjen näkemyksen. Mihin valvontaa pitäisi kohdistaa ja miksi?

VALLI ry:n mielestä kaikki viranomaisten digitaaliset palvelut ovat tärkeitä olla valvonnan piirissä. Erityisesti ne palvelut, joilla on välttämätön merkitys kansalaisille omien välttämättömien asioiden hoidossa. Näitä ovat esimerkiksi toimeentuloon, sosiaalitoimeen ja terveyspalveluihin liittyvät palvelut sekä pankkipalvelut, jotka yksityissektorin statuksesta huolimatta kuuluvat saavutettavuusvaatimusten piiriin.

Digipalvelut yhteiskunnassa lisääntyvät, kehittyvät ja monimuotoistuvat. Esimerkiksi valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistamishanke tulee keskittämään käyntiasioinnin suurempiin yhteispalvelupisteisiin (https://vm.fi/valtion-palvelu-ja-toimitilaverkon-uudistaminen-2020-luvulla). Tämä tarkoittaa, että myös yhä useampi haavoittuvassa asemassa oleva kansalainen, esimerkiksi digiä heikosti osaava tai siitä kokonaan ulkopuolella oleva iäkäs ihminen, joutuu ottamaan käyttöön digitaalisia palveluita, etenkin harvaan asutuilla alueille, jonne yhteispalvelu- tai vielä olemassa oleviin pienempiin käyntiasiointipisteisiin on pitkät matkat. Tällöin on tärkeää, että välttämättömät digitaaliset palvelut ovat kaikille saavutettavia.

Kuinka hyvin järjestönne jäsenet tuntevat saavutettavuusvaatimukset ja käyttäjien oikeudet? Kuinka olette edistäneet tai aiotte edistää heidän tietoisuuttaan erityisesti käyttäjien oikeuksista?

VALLI ry on informoinut saavutettavuusvaatimuksista jäsenyhteisöilleen. Tietoa on jaettu mm. jäsenkirjeissä, uutiskirjeissä, sosiaalisen median kanavilla sekä verkostotilaisuuksissa. Lisäksi jäsenyhteisöille on tarjottu opastusta ja materiaalia saavutettavuuden kehittämiseksi omilla verkkosivuillaan. Nämä opastukset ovat koskeneet lähinnä toimenpiteitä, joita yleishyödyllisten jäsenyhteisöjen pienillä resursseilla ja osaamisella on ollut realistista oppia ja ottaa omatoimisesti käyttöön ilman IT tuen investointeja. VALLI ry näkee tärkeänä, että omien digipalvelujensa lisäksi jäsenyhteisöjensä digipalvelut olisivat saavutettavia ja myös kognitiivisesti saavutettavia, mutta toistaiseksi kehittämistyöhön ei ole osoitettu viranomaistaholta riittävästi tukea ja resursseja. IT palvelut ovat kalliita ja voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden rahoitus harvoin riittää tai sitä voida osoittaa suuriin muutostöihin.

Digipalveluiden saavutettavuus on tärkeää, mutta erityisesti viranomaisten tai muiden digipalvelulain soveltamisalan puitteissa määriteltyjen organisaatioiden tulisi toteuttaa myös WCAG-kriteerien vaatimustasoa AAA. Kaikki kansalaiset mutta erityisesti ne, joiden kognitiivinen toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi heikentynyt tai heikentyy vaiheittain (esimerkiksi ikääntyneillä ihmisillä) hyötyisivät digipalveluiden ymmärrettävyydestä, käytettävyydestä ja muista kognitiivisen saavutettavuuden parannuksista.