Viite: Valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosasto pyytää Suomessa toimivilta keskeisiltä maksamisen alueen toimijoilta ja sidosryhmiltä kommentteja luonnoksista valtioneuvoston kirjelmiksi (ns. U-kirjelmä) Euroopan komission 28.6.2023 julkaisemasta yhtenäisvaluuttapaketista. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry (jatkossa VALLI ry) kiittää Valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastoa mahdollisuudesta tuoda näkökulmia U-kirjelmiin yhtenäisvaluuttapaketteihin liittyen. VALLI ry on 70 vuotta toiminut valtakunnallinen vanhusalan asiantuntijajärjestö, joka yhdessä 61 jäsenyhteisönsä kanssa

Asia: TRAFICOM/434071/03.04.05.00/2021 Internetyhteyspalvelun laadun todentaminen Bittimittari.fi-palvelun laatututkimuksen vahvistaminen internetyhteyden laadun todentamiseen tarkoitetuksi mekanismiksi sekä teleyrityksiä koskevan laadun todentamista koskevan vaatimuksen päivittäminen tämän mukaisesti. Ei kommentoitavaa. Yleispalveluliittymän toteuttaminen ja laadun todentaminen Yleispalveluyritys voi taata vaaditun laatutason täyttymisen tarvittaessa priorisoinnilla, minkä lisäksi yleispalveluliittymän laadun todentamista koskeva vaatimus on uudistettu. Ei kommentoitavaa. Yleisiä puhelinpalveluja koskevat erityisvaatimukset Yleisien puhelinpalveluiden estoa

Asia: VN/22900/2023 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry yhtyy SOSTEn (Suomen Sosiaali ja terveys ry:n)lausuntoon (22.8.2023). Lue SOSTEn lausunto täältä.

Asia: VN/26048/2021 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry kiittää mahdollisuudesta lausua liikenteen esteettömyysvisiosta. VALLI ry on 70 vuotta toiminut valtakunnallinen vanhusalan asiantuntijajärjestö, joka yhdessä 61 jäsenyhteisönsä kanssa tekee töitä paremman vanhuuden puolesta. VALLI ry toimii jäsenyhteisöjensä edunvalvojana. Liitto tuo esille ikääntyvien ja vanhojen ihmisten äänen, kokemuksen ja tarpeen. Vaikuttamistoiminnan ja kehittämistoiminnan lisäksi VALLIssa on toimintoina

Asia: VN/17764/2023 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n mukaan kansalaisjärjestöjä on kuultu ja otettu mukaan kiitettävästi Avoimen hallinnon työryhmään ja eri tapahtumien suunnitteluryhmiin. VALLI ry näkee, että kansalaisjärjestötoimijat eivät ole olleet pelkästään toimintaohjelman yksi kohderyhmistä vaan myös keskeisiä kumppaneita, joiden avulla toimintaohjelman tavoitteita on pystytty toteuttamaan onnistuneesti. Tämä sektorirajat ylittävä yhteistyö on jatkossakin tärkeä osa

Asia: VN/19726/2023 Kannatatteko uuden vammaispalvelulain voimaantulon siirtämistä ajankohdasta 1.10.2023 uuteen ajankohtaan 1.10.2024? Ei Halutessanne voitte antaa tiiviit perustelut vastaukselle: Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n mielestä vammaispalvelulain voimaantuloa ei oletarpeen lykätä. Uusi laki on merkityksellinen mm. ikääntyneiden vammaisten henkilöiden oikeuksienja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Keskeistä on panostaa lain toteutumisen seurantaan jariittävän arviointiajan päästä toteuttaa mahdolliset muutostarpeet. VALLI

Asia: VN/3611/2023 1. Yleiset kommentit Ohjeesta, sen tarpeellisuudesta, selkeydestä, lisäarvosta jne. Yleisesti ottaen on hyvä, että valtion viranomaisten aukioloon ollaan tekemässä yhtenäiset ohjeet.Se helpottaa paitsi viranomaisten työtä myös asiakkaiden viranomaispalveluissa asiointia japalvelujen käyttöä. Yhtenäiset ohjeet ja niiden tulkinta myös turvaavat kansalaisten yhdenvertaistakohtelua. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry on ollut kuultavana ohjeidenvalmisteluvaiheessa, ja VALLI ry

Asia: VN/4219/2023 Peruspankkipalvelut, käteisen saatavuus ja käytettävyys Peruspankkipalveluiden nykytila ja kehittäminen Oikeudesta peruspankkipalveluihin on säädetty luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014, 15 luku, 6–6 b§). Siinä asetetaan maksupalveluita tarjoaville luottolaitoksille velvollisuus tarjota euromääräistä perusmaksutiliä ETA-valtiossa laillisesti asuville luonnollisille henkilöille. Peruspankkipalveluihin kuuluvat perusmaksutili ja siihen liittyvä tilinkäyttöväline (esimerkiksi debit-kortti), mahdollisuus nostaa ja tallettaa käteistä rahaa, maksutapahtumien toteuttaminen (esimerkiksi

Ikääntyneiden turvallisuutta lisäävä järjestelmä ei toimi tällä hetkellä. Kodeissa asuu aiempaa enemmän ja huonokuntoisempia ikääntyneitä. Tämä aiheuttaa omaisissa ja ammattilaisissa huolta ikäihmisten pärjäämisestä ja turvallisuudesta. Ikääntyneiden palveluiden saanti on varmistettu lainsäädännöllä ja palvelutarpeen arvioinnilla. Sosiaalihuoltolakiin ja vanhuspalvelulakiin on myös kirjattu ilmoitusvelvollisuus eli niin sanottu huoli-ilmoitus henkilön avun tarpeesta. Pelastuslaissa on vastaava ilmoitusvelvollisuus, niin sanottu vaarailmoitus. Huoli-

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK esittävät huoli- ja vaarailmoituskäytännön yhdenmukaistamista valtakunnallisesti ja osaamisen lisäämistä ilmoitusmenettelyistä ikääntyneiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden varmistamiseksi. Esitämme hallitusohjelmaan: Vahvistetaan ikääntyneiden oikea-aikaisen avun saantia yhdenmukaistamalla huoli- ja vaarailmoituskäytännöt ja niihin liittyvä käsitteistö sisäministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimana. Osana valtakunnallista yhdenmukaistamista vahvistetaan kansalaisten tietoisuutta ilmoitusmahdollisuudesta ja