Lausuntopyynnön diaarinumero: VM/1229/00.01.00.01/2017 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry. pitää 4. toimintaohjelman laadintaprosessia erittäin avoimena ja innovatiivisena ja sen tavoitteita ja sitoumuksia hyvin myönteisinä.  Hallinnon ymmärrettävyyteen ja mm. selkokieleen liittyvät tavoitteet ovat luonnoksessa varsin hyvin esillä. Niin ikään esim. avoimuusrekisterin laadinta on ohjelmassa erinomainen tavoite. Valli ry pitää myös erityisen hyvänä ja välttämättömänä, että kuntahallinto

Older women and social protectionStatement to the 63rd Commission on the Status of Women, March 2019 Multiple discrimination, intersecting inequalities and social protection for older women The empowerment of women and girls is essential for realizing the Sustainable Development Goals, and for this to be achieved their needs, rights and preferences at every stage of

Järjestökuuleminen Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry (VALLI) pitää yhteistyötä AVIn saavutettavuuden valvonta yksikön kanssa erittäin tärkeänä. Yhteistyö myös järjestötoimijoiden kanssa on ollut toiminnan alusta alkaen tiivistä. Toiveena on se, että yhteistyö ja matalan kynnyksen omainen toiminta jatkuu tulevaisuudessakin. VALLI haluaa tuoda esille sen, että ikäihmisten ääni, kokemus, tarpeet ja pitää huomioida myös saavutettavuu-den edistämisen ja

HE 310/2018 vp Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry kiittää mahdollisuudesta tuoda esiin näkökantojaan liittyen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry (jatkossa Valli ry) on vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhustyön kehittäjä ja edunvalvoja, jolla on tänä päivänä 72 jäsenjärjestöä ympäri Suomea. Valli työskentelee aktiivisesti yhdessä jäsenjärjestöjensä ja asiantuntijoidensa

Asia: OPH-712-2020 Tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä Työelämälähtöisyys näkyy erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksessa. Tutkintonimikkeet avaavat myös vanhustyön moninaisuutta, ja vanhuspalveluissa tarvittava syvällisempi osaaminen on mukana. Ikääntyneiden palveluohjaus omana osaamisalueenaan on tärkeä asia. Ikääntyneiden ja heidän läheistensä arkiteknologiaan ja hyvinvointiteknologiaan liittyvä opastus on tarpeellista myös muissa erikoisammattitutkinnon osaamisalueissa. Teknologian ja digitalisaation kasvaessa arjessamme kaikilta odotetaan uusia kansalaistaitoja, digitaitoja. Ja

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry on vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhustyön kehittäjä ja edunvalvoja, jolla on tänä päivänä 71 jäsenjärjestöä ympäri Suomea. VALLI työskentelee aktiivisesti yhdessä jäsenjärjestöjensä ja asiantuntijoidensa kanssa paremman vanhuuden puolesta. VALLIn toimintojen ja hankkeiden avulla tuetaan ikäihmisten osallisuutta, kehitetään iäkkäiden teknologiavalmiuksia, kannustetaan sukupolvien välistä yhteistyötä ja nuorten hakeutumista alalle. 2 a

Hyvin usein Suomessa ja muuallakin maailmassa vanhat ihmiset nähdään samaan kategoriaan kuuluviksi, homogeenisena ryhmänä. Samaan toki syyllistymme muidenkin ikäryhmien osalta. Meillä oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 874 000 yli 70-vuotiasta henkilöä, ja yli 65 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli yhteensä 1 231 274*. Eläminen ja toiminta on hyvin erilaista 65-vuotiailla kun 105- vuotiailla. 40 vuoden aikajana on pitkä; ero

Kannanotto 15.4.2020 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry ilmaisee huolensa ja kantansa niin kunnille kuin valtiollekin liittyen koronaepidemian aikaansaamaan tilanteeseen kolmannen sektorin toimijoiden toimintaedellytyksiin. Vanhuksia ja vanhusjärjestötoimijoita ei saa nyt unohtaa: järjestöjen laaja-alaista toimintaa tullaan tarvitsemaan koronaepidemian jälkeenkin. VALLI ry:llä on eri puolella Suomea useampia jäsenyhteisöjä, jotka ovat hyvin haastavassa tilanteessa. Nämä VALLIn jäsenet ovat