Me allekirjoittaneet järjestöt olemme vakavasti huolissamme yleisestä ikääntyneiden palveluvajeesta. Tällä hetkellä hyvinvointialueet ovat leikkaamassa erityisesti ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluista. Ikääntyneiden on tärkeää saada palvelutarpeensa mukaiset palvelut kuitenkin myös silloin, kun he kuuluvat erityislainsäädännön piiriin.  Haluamme selventää ja muistuttaa, että vammaispalvelulailla autetaan yleisestä ja suuresta ikääntyneiden joukosta kohdennetusti vain rajattua, pienempää osaa: ikääntyvien, vammaispalveluja tarvitsevien ihmisten ryhmää.

Viite: Kirjallinen asiantuntijalausunto. Pyyntö lähetetty 26.2.2024 / Etelä-Suomen aluehallintovirasto Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry (jatkossa VALLI ry) kiittää Etelä-Suomen aluehallintovirastoa mahdollisuudesta asiantuntijalausuntoon. VALLI ry on vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhusalan asiantuntijajärjestö, joka yhdessä 60 jäsenyhteisönsä kanssa tekee töitä paremman vanhuuden puolesta. VALLI ry toimii jäsenyhteisöjensä edunvalvojana. Liitto tuo esille ikääntyvien ja vanhojen ihmisten äänen,

Järjestöjen toimintaa linjaavan, Petteri Orpon hallitusohjelmaan kirjatun Kansalaisjärjestöstrategian valmistelutyö on alkanut. Tässä turbulentissa tilanteessa strategia on tärkeä työväline. Kansalaisyhteiskunnan merkitys yhteiskunnassamme pitäisi olla selviö; jos järjestöt eivät toimisi, ja jos niiden toimintaan ei ohjattaisi resursseja, ei mielestäni Suomi olisi maailman onnellisin maa, eikä meillä olisi näin turvallista yhteiskuntaa. Me olisimme myös huomattavasti tämänhetkistä kauempana Agenda

Kun huoli yksin asuvasta naapurista herää, on toimittava. Poliisi on hoitanut viime aikoina poikkeuksellisen paljon yksinäisyyteen ja pahaan oloon liittyviä tehtäviä. Joulun pyhät ovat haasteellista aikaa erityisesti yksin asuville iäkkäille ihmisille, koska osalta heistä puuttuu tukea-antavat omaiset ja läheiset. Ero, leskeksi jääminen ja etäiset, katkenneet tai kuormittavat ihmissuhteet voivat johtaa sosiaalisen verkoston kutistumiseen. Kotona asuu entistä

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) myöntämiä korjausavustusmäärärahoja ollaan talousarvioehdotuksen mukaan pudottamassa yli 60% edellisten vuosien tasosta. Tämä on arvioiden mukaan alentamassa mm. ikääntyneille ja vammaisille suunnattuja korjausavustuksia noin neljäsosaan aiempien vuosien tasosta. Tutkimusnäyttöjen perusteella iäkkäät ihmiset haluavat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Sen on todettu olevan myös kansallisesti kannattavaa ja tavoiteltavaa. Kodin esteettömyys, terveellisyys ja

Asia: U 60/2023 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi digitaalisen euron käyttöönotosta (digieuroasetus). Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry (jatkossa VALLI ry) kiittää talousvaliokuntaa mahdollisuudestatuoda esiin ikääntyvien ja vanhojen ihmisten näkökantoja liittyen Valtioneuvoston kirjelmään digieuroasetuksesta. VALLI ry on vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhusalan asiantuntijajärjestö, joka yhdessä 61 jäsenyhteisönsä kanssa tekee

Asia: U 58/2023 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi euroseteleiden ja -metallirahojen laillisen maksuvälineen asemasta käteisasetus). Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry (jatkossa VALLI ry) kiittää talousvaliokuntaa mahdollisuudesta asiantuntijalausuntoon. VALLI ry on vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhusalan asiantuntijajärjestö, joka yhdessä 61 jäsenyhteisönsä kanssa tekee töitä paremman vanhuuden puolesta. VALLI ry

Asia: VN/33155/2021 1. Ikääntyvien työkyky paranee Työhyvinvointi ja työn muokkaus samaa mieltä Henkilöstön riittävyys jonkin verran samaa mieltä Johtamisen kehittäminen samaa mieltä Työurien mielekkyys ja osaaminen jonkin verran samaa mieltä Kerro lyhyesti, mitä mielestäsi ikääntyvien työkyky paranee -sisältötekstiin tulisi lisätä tai mitä siitä pitäisi poistaa. Lausuntopalvelussa sekä laatusuositusluonnoksessa erilaiset otsikot työhyvinvointi ja työn muokkausversus Työhyvinvointi

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry pitää tärkeänä, että kehitetään eri vaihtoehtoja ikääntyvien ja vanhojen ihmisten asumiseen, ja että tarjolla on laaja kirjo erilaisia palveluja. Tämä lisää samalla järjestelmän ja palveluketjun joustavuutta sekä asiakkaiden omaa valinnanvapautta. VALLI ry näkee positiivisena, että yhteisöllisyyttä kehitetään, ja asuminen sekä palvelut muovautuvat aidosti vanhojen ihmisten yksilöllisten tarpeiden mukaan. VALLI

Asia: VN/20973/2023 Pidättekö luonnoksessa esitettyä siirtymäkauden muutosta kannatettavana riittävän henkilöstön turvaamiseksi tämänhetkisessä henkilöstötilanteessa? Kyllä Jos kyllä, voitte esittää muut asiaan liittyvät näkökohtanne riittävän henkilöstön turvaamiseksi. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n mukaan sosiaali- ja terveysalan tämänhetkisen henkilöstön saatavuushaasteen takia esitys on järkevä. Tällä hetkellä on erityisesti syrjäseuduilla haasteita saada mitoitus toteutumaan, ja osastoja on jouduttu