Oikeusministeriön 2.11.2020 lähettämä lausuntopyyntö Diaarinumero: VN/549/2020 1. Voidaanko esityksellä näkemyksenne mukaan parantaa ikääntyneiden asemaa ja edistää ikääntyneiden oikeuksia? Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n näkemyksenä on, että vanhusasiavaltuutetun toimi osaltaan parantaisi ikääntyneiden asemaa ja edistäisi ikääntyneiden oikeuksia. Se edistäisi myös pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman yhtenä tavoitteena olevaa ikäystävällisyyttä. Suomessa on useampia tahoja, jotka vaikuttavat ja

VALLI RY:N LAUSUNTO, JÄRJESTÖKUULEMINEN, DIGIPALVELULAIN SAAVUTETTAVUUSVAATIMUKSET Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry pitää yhteistyötä AVIn saavutettavuuden valvontayksikön kanssa erittäin tärkeänä. AVIn yhteistyö järjestötoimijoiden kanssa on ollut toiminnan alusta alkaen tiivistä, ja molemmin puolin on matala kynnys pitää yhteyttä, vaihtaa ajatuksia ja asiantuntemusta. VALLI toteaa, että ikäihmisten yhdenvertainen mukanaolo digitaalisessa yhteiskunnassa vaatii jatkuvaa eri sektoreiden välistä

Vuosi 2020 on ollut kaiken kaikkiaan hyvin poikkeuksellinen johtuen Covid19-pandemiasta. Olemme joutuneet elämään sellaisten haasteiden keskellä, joita emme osanneet edes ennakoida. Vanhojen ihmisten elämässä pandemia on lisännyt entisestään yksin olemista ja yksinäisyyden tunnetta. Yhteiset kohtaamiset lasten ja lastenlasten kanssa ovat vähentyneet, samoin ystävien ja muiden läheisten kanssa vietetyt hetket, sekä osallistumiset erilaisiin harrastusryhmiin tai kulttuuritapahtumiin.

Asia:  VN/23227/2020 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry pitää kannatettavana hallituksen esitystä jatkaa Kuluttajasuojalain 7 luvun väliaikaista muuttamista. Koronakriisi on vaikuttanut monella tavalla kaikkien suomalaisten ja etenkin vanhojen ihmisten elämään. Kriisillä on ollut ja tulee olemaan myös taloudellisia vaikutuksia. Osa vanhoista ihmisistä on tilanteessa, jossa joutuu turvautumaan luottorahoitukseen ostaakseen lääkkeitä tai maksaakseen muut laskunsa. Arjessa

Asia: VN/21000/2020 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta: koronaviruksen tartuntaketjujen katkaisua tehostavan tietojärjestelmän rajat ylittävän käytön yhteydessä tapahtuva henkilötietojen käsittely Voidaanko ehdotetulla koronaviruksen tartuntaketjujen katkaisua tehostavan tietojärjestelmän rajat ylittävän käytön avulla saavuttaa hyötyjä? Kyllä Onko esityksessä asianmukaisesti otettu huomioon henkilötietojen ja yksityisyyden suojaan liittyvät näkökohdat? Kyllä pääosin Onko esityksestä aiheutuvat vaikutukset arvioitu asianmukaisesti?

Asia: HE 129/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5§:n muuttamisesta. Yleistä: Osassa esitystä tuodaan esiin ohjauksen ja neuvonnan rooli. VALLI ry:n mukaan erityisesti vanhoille ihmisille on lisättävä ohjaus- ja neuvontapalveluja perustasolle. Kiireettömän hoidon osalta on tarve esim. saada kunta-

Asia: VN/13947/2020 1. Onko suosituksen pohjaksi esitetty riittävästi tilasto- ja tutkimustietoa ikääntymisestä ja palveluista? VALLI ry:n mielestä tilastojen osalta on esitetty riittävästi tietoa. Jatkossa voisi olla suomalaista tutkimustietoa laajemmin mukana, jossa keskiössä on vanhojen ihmisten omat kokemukset, myös palveluista. 2. Onko suositukseen valittu oikeat aihealueet väestön ikääntymisen ja siihen varautumisen sekä palvelujen järjestämisen ja tuottamisen

Asia:  VN/501/2020 1. Sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaisia asumispalveluja ovat tilapäinen asuminen, tuettu asuminen sekä nk. tavallinen palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen. Palveluasumisella tarkoitetaan (kunnan järjestämässä) palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Erona tehostetun ja tavallisen palveluasumisen välillä on, että tehostettu palveluasuminen sisältää ympärivuorokautiset palvelut. Voitaisiinko tavallisen palveluasumisen käsite mielestänne poistaa lainsäädännöstä? Ei 2. Jos tavallisen palveluasumisen käsite

Asia: Lausuntopyyntö SMDno-2019-1708 sisäisen turvallisuuden selonteko; kehittämislinjaukset Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry (VALLI ry) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto. VALLI ry toteaa, että kaikkien kansalaisten tulee voida luottaa siihen, että heidän oikeutensa toteutuvat yhdenvertaisesti, ja että he voivat olla mukana päättämässä yhteisistä asioista. Erityistä huomiota tulee kiinnittää haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin. Osallistumiselle pitää luoda yhdessä

Asia: VN/15739/2020 Kommentit koskien sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan muuttamista sekä maksettavia korvauksia (9 a §, 79 § ja 79 a §)79 § 2. mom.: Yksityisille toimijoille korvataan suoraan aiheutuneet ylimääräiset kustannukset ja muut taloudelliset menetykset. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry toteaa, että mikäli 9 a §:n mukaisesta päätöksestä aiheutuu yksityisille toimijoille tulonmenetyksiä tai sopimussanktioita, ne