Asia: VN/27221/2022 Pidättekö luonnoksessa esitettyä siirtymäkauden muutosta kannatettavana riittävän henkilöstön turvaamiseksi tämänhetkisessä henkilöstötilanteessa? Kyllä Jos kyllä, voitte esittää asiaan liittyvät näkökohtanne riittävän henkilöstön turvaamiseksi. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n mukaan sosiaali- ja terveysalan tämänhetkisenhenkilöstön saatavuushaasteen takia esitys on järkevä. On kannatettavaa, että tulevaisuudessa pohditaan vanhustyössä henkilöstön rakennetta uudelleen.Moniammatillisen tiimin rakentaminen ikääntyneen mielekkään ja turvallisen

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry (jatkossa VALLI ry) kiittää mahdollisuudesta tuoda esiin näkökantojaan liittyen Yleisradion äänisisältöjen tarjoamisesta internetissä. VALLI ry on vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhusalan asiantuntijajärjestö, joka yhdessä 62 jäsenyhteisönsä kanssa tekee töitä paremman vanhuuden puolesta. VALLI ry toimii jäsenyhteisöjensä edunvalvojana. Liitto tuo esille ikäihmisten äänen, kokemuksen ja tarpeen. Vaikuttamistoiminnan ja kehittämistoiminnan lisäksi

KANNANOTTO Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n XXIV liittokokous 26.11.2022 Ikäystävällinen yhteiskunta edellyttää välittämisen kulttuuria paikallisesti, kansallisesti ja globaalisti. Pirstaleinen palvelujärjestelmä ja riittämättömät resurssit estävät ikääntyvien ja vanhojen ihmisten osallisuutta. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry näkee tärkeänä, että ihmiset, jotka eivät pysty asioimaan sähköisesti, voivat saada digiohjausta ja neuvontaa, tai he voivat asioida heille

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n XXIV liittokokous pidettiin Helsingissä 26.11.2022. Liiton puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti jatkamaan seuraavalle kolmivuotiskaudelle Hanna-Leena Ojalainen Porin Ruskatalojen Palveluyhdistyksestä. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Koskela, Mirka, Honkalakoti ry, Ruovesi Korpelin, Anne-Mari, Oulun Seudun Mäntykoti ry Pulkkinen, Janne, Turvallisen Vanhuuden puolesta – Suvanto ry Siilaskari-Tiihonen, Reija, Varkauden vanhaintukisäätiö Hallituksessa jatkavat Halmesaari, Riitta, Jyväskylän

Asia: HE 73/2022 vp Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry (jatkossa VALLI ry) kiittää hallintovaliokuntaa mahdollisuudesta tuoda esiin näkökantoja liittyen hallituksen esitykseen laeiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annetun lain ja julkisen hallinnon yhteis-palvelusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta. VALLI ry on vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhusalan asiantuntijajärjestö, joka yhdessä 62 jäsenyhteisönsä kanssa

Asia: HE 41/2022 vp Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry kiittää talousvaliokuntaa mahdollisuudesta tuoda esiin näkökantoja liittyen hallituksen esitykseen tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi. VALLI ry on vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhusalan asiantuntijajärjestö, joka yhdessä 62 jäsenyhteisönsä kanssa tekee töitä paremman vanhuuden puolesta. VALLI ry toimii jäsenyhteisöjensä edunvalvojana. Liitto tuo esille

Asia:  Asia VN/25733/2021 Kansallinen digikompassi kokonaisuutena Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry (jatkossa VALLI ry) on vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhustyön kehittäjä ja edunvalvoja, jolla on tänä päivänä 62 jäsenyhteisöä ympäri Suomea. VALLI ry työskentelee aktiivisesti yhdessä jäsenyhteisöjensä ja asiantuntijoidensa kanssa paremman vanhuuden puolesta. VALLI ry:n hankkeiden avulla tuetaan ikäihmisten osallisuutta, kehitetään iäkkäiden teknologiavalmiuksia, kannustetaan

Asia: VN/17850/2022 Osio 1: Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät tavat toteuttaa ikääntymiseenvarautumista? Ota kantaa asteikolla samaa mieltä – jonkin verran samaa mieltä – jonkin verran eri mieltä – eri mieltä. Vastuu ikääntymiseen varautumisesta on kunnilla ja hyvinvointialueilla Samaa mieltä Kolmannella sektorilla on merkittävä rooli ikääntymiseen varautumisessa Samaa mieltä Ihmisten omaa vastuuta ikääntymiseen varautumisessa tulee jatkossa kasvattaa

Asia: VN/813/2021 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi mielenterveyslain (1116/1990) muuttamisesta (tahdon vastaisen lääkehoidon oikeussuojakeinot). VALLI ry on vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhustyön kehittäjä ja edunvalvoja, jolla on tänä päivänä yli 60 jäsenyhteisöä ympäri Suomea. VALLI ry työskentelee aktiivisesti yhdessä jäsenyhteisöjensä ja asiantuntijoidensa kanssa paremman vanhuuden ja vanhojen ihmisten

Asia: VN/11443/2021 Valtioneuvoston asetus eräiden tuotteiden esteettömyysvaatimuksista Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry kiittää lähettämästänne lausuntopyynnöstä. VALLI ry onvuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhustyön kehittäjä ja edunvalvoja, jolla on tänä päivänävajaa 70 jäsenyhteisöä ympäri Suomea. VALLI ry työskentelee aktiivisesti yhdessä jäsenyhteisöjensäja asiantuntijoidensa kanssa paremman vanhuuden puolesta. VALLI ry:n hankkeiden avulla tuetaanikäihmisten osallisuutta, kehitetään iäkkäiden teknologiavalmiuksia, kannustetaan