Asia: VN/15739/2020 Kommentit koskien sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan muuttamista sekä maksettavia korvauksia (9 a §, 79 § ja 79 a §)79 § 2. mom.: Yksityisille toimijoille korvataan suoraan aiheutuneet ylimääräiset kustannukset ja muut taloudelliset menetykset. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry toteaa, että mikäli 9 a §:n mukaisesta päätöksestä aiheutuu yksityisille toimijoille tulonmenetyksiä tai sopimussanktioita, ne

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi. Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/8871/2019 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry (VALLI ry) on vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhustyön kehittäjä ja edunvalvoja, jolla on tänä päivänä 71 jäsenjärjestöä ympäri Suomea. VALLI ry työskentelee aktiivisesti yhdessä jäsenjärjestöjensä ja asiantuntijoidensa kanssa paremman vanhuuden

VALLIn ja Vanhustyön keskusliiton yhteinen kannanotto 11.9.2020 Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä sosiaali- ja terveysjärjestöiltä aiotaan ensi vuonna leikata jopa 127 miljoonaa euroa. Tämä vähentäisi yli kolmasosan tänä vuonna jaettavista avustuksista, jotka ovat noin 385 miljoonaa euroa. Suunniteltu leikkaussumma on valtion budjetista vain 0,2 prosenttia, joten sillä ei valtion taloutta pelasteta. Valtioneuvoston on ratkaistava yli tuhannen sote-järjestön yleishyödyllisen

Viime viikkoina on kuultu huolestuttavia uutisia liittyen järjestöjen rahoitukseen. Vielä keväällä keskiössä oli järjestöjen palvelutoiminnan rahoitus, myös VALLIn jäsenyhteisöjen avopalvelutoimintoja joutui koronan takia tauolle. Tuolloin vaikutimme yhdessä muiden toimijoiden kanssa siihen, että myös järjestötoimijat voisivat saada samalla tavoin koronatukea kuin yritystoimijatkin. Kesäkuussa tämä tulikin mahdolliseksi, mutta anti on jäänyt laihaksi. Avopalveluilla tuetaan vanhojen ihmisten mahdollisimman

Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportista. Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/10633/2020 Väliraportissa on kuvattu koronaviruskriisin aikaista digiloikkaa laajasti eri sektoreilla. Katsotteko, että sektorien kehitystyötä on kuvattu riittävällä tavalla?Kyllä, kehitystyötä on kuvattu pääosin riittävällä tavalla, mielestämme 3. sektorista, järjestötoimijoista, ei kuitenkaan ole riittävää kuvausta. Toiminnan kuvaus jää osin kapeaksi, kyse ei ole vain raportissa

Mielipidekirjoitus 25.5.2020 Viime aikoina on ollut runsaasti kirjoituksia liittyen palvelutalojen asukkaiden tilanteeseen nyt korona-aikana. Ikäihmisille, kuten meille kaikille, on sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen äärimmäisen tärkeää. Yhteydenpitoväline on viime aikoina ollut lähinnä puhelin, joko ääni- tai kuva-ääniyhteyksin. Nämä eivät luonnollisesti korvaa kasvokkain tapaamisia ja yhteisiä keskusteluja. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton, VALLIn, jäsenyhteisöillä on Suomessa paljon palvelutaloja, joissa

Oikeusministeriössä on parhaillaan valmistelussa vanhusasiavaltuutetun tehtävän perustaminen Suomeen. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on ikäystävällisyyden edistäminen: vanhusasiavaltuutetun toimi edistäisi tätä tavoitetta. Suomessa on jo aiemmin perustettu useampia muita valtuutettuja seuraamaan eri ryhmien oikeuksia ja asemaa laajemmasta näkökulmasta; esimerkkeinä lapsiasiavaltuutettu, yhdenvertaisuusvaltuutettu ja tasa-arvovaltuutettu. Jo vuosia on keskusteltu vanhusasiavaltuutetun olemassaolon tarpeellisuudesta. Suomessa on useampia tahoja, jotka

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista. STM 017:00/2018  Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n mukaan yleisesti luonnos hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista sisältää monia hyviä muutoksia. Alla oleviin pyydettyihin kohtiin Valli ry esittää seuraavia tarkennuksia. 1. Luku Yleiset säännökset 1§ Lain tarkoitusLakiesityksen tavoitteena on pitää maksut kohtuullisina, jotta ne eivät

Asia: Asiantuntijakuuleminen ja – lausunto liittyen HE 16/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, teema ikäihmisten palvelut Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry kiittää mahdollisuudesta tuoda esiin näkökantojaan liittyen laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, teema ikäihmisten palvelut Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM056:00/2016 Valli ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Digituen toimintamalliehdotuksesta, AUTA-hankkeen loppuraportista. Valli ry on valtakunnallinen vanhusalan kehittäjä ja asiantuntija, joka tekee töitä paremman vanhuuden puolesta yhdessä 70 jäsenyhteisön kanssa. Valli ry tuo kuuluviin järjestölähtöisen vanhustyön ja vanhojen ihmisten äänen. Vallin Ikäteknologiakeskus lisää ikäihmisten osallisuutta digitalisaatiossa ja teknologisoituvassa yhteiskunnassa. Keskus kokoaa ja välittää tietoa