Seminaarikokemuksia ruudun ääreltä

Kaisa Huuhtanen

Kun Suomen hallitus julisti poikkeustilan, totuttelimme me vallilaisetkin nopeasti etätöiden tekoon.  Tilanteen ollessa se mikä oli, alkoi myös Ikäteknologiakeskuksen kevään ja alkukesän tapahtumien peruminen massiivisessa mittakaavassa. Ikäteknologiaverkostolla oli sovittuna tapaaminen toukokuun alkuun ja aloimme suunnitella sen siirtämistä verkkoon. Samaan aikaan Centria amk:n RoboSote -hankkeen tiedonkeruu SOTE-alan etäratkaisuista käynnistyi, aloimme miettiä, että voisimme ehkä hyödyntää verkoston

Claudia Mahler pitää saada Suomeen!

Vappu Taipale

Maaliskuussa 2020 YK:n ihmisoikeuskomitea nimesi itävaltalaisen juristin Claudia Mahlerin tehtävään, joka kiinnostaa vanhustyön tekijöitä. Claudia Mahlerilla on pitkä virallinen titteli, joka kääntyy vaikeasti suomeksi: Independent Expert on the Enjoyment of all Human Rights by Older People. Meidän Ihmisoikeusinstituuttimme käyttää suomennoksena ilmaisua YK:n ikääntyneiden oikeuksien toteutumista seuraava itsenäinen asiantuntija. Mahlerin tehtävänä on siis olla YK:n  itsenäinen

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista. STM 017:00/2018  Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n mukaan yleisesti luonnos hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista sisältää monia hyviä muutoksia. Alla oleviin pyydettyihin kohtiin Valli ry esittää seuraavia tarkennuksia. 1. Luku Yleiset säännökset 1§ Lain tarkoitusLakiesityksen tavoitteena on pitää maksut kohtuullisina, jotta ne eivät

Asia: Asiantuntijakuuleminen ja – lausunto liittyen HE 16/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, teema ikäihmisten palvelut Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry kiittää mahdollisuudesta tuoda esiin näkökantojaan liittyen laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, teema ikäihmisten palvelut Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM056:00/2016 Valli ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Digituen toimintamalliehdotuksesta, AUTA-hankkeen loppuraportista. Valli ry on valtakunnallinen vanhusalan kehittäjä ja asiantuntija, joka tekee töitä paremman vanhuuden puolesta yhdessä 70 jäsenyhteisön kanssa. Valli ry tuo kuuluviin järjestölähtöisen vanhustyön ja vanhojen ihmisten äänen. Vallin Ikäteknologiakeskus lisää ikäihmisten osallisuutta digitalisaatiossa ja teknologisoituvassa yhteiskunnassa. Keskus kokoaa ja välittää tietoa

Vanhus- ja lähimmäispalveluliitto Valli ry tukee Vanhusasiainvaltuutetun viran perustamista Suomeen. Valli ry tekee työtä paremman vanhuuden puolesta yhdessä 70 jäsenyhteisönsä kanssa.  Vallin toiminnan ytimessä on vanhojen ihmisten edunvalvonta, ikäihmisten äänen ja tarpeiden esille tuominen, ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttaminen. Vanhusasiainvaltuutetun virka ja sen sisällöt virallisena ikäihmisten puolestapuhujana ja edunvalvojana linkittyvät kiinteästi Vallin toimintaan. Valli ja sen

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 5 §, 6 § ja 7 §:n 1 momentin kumoamisesta. Lausuntopyynnön diaarinumero: VM003:00/2017 VM/155/03.01.00/2018 Valli ry on valtakunnallinen vanhusalan kehittäjä ja asiantuntija, joka tekee töitä paremman vanhuuden puolesta yhdessä 70 jäsenyhteisön kanssa. Valli ry tuo kuuluviin järjestölähtöisen vanhustyön ja vanhojen

VALLIn uutiskirje 1/2019 Hyvään hoitoon kuuluvat riittävä, ammattinsa osaava ja työhönsä sitoutunut henkilökunta sekä arvokkaan vanhuuden mahdollistava johtajuus ja esimiestyö. Henkilökuntamitoituksen pitää perustua hoidettavien ihmisten yksilöllisiin tarpeisiin ja se tulisikin mitoittaa mahdollisimman räätälöidysti esimerkiksi saattohoitotilanteet huomioiden. Tarvitsemme valtakunnallisesti yhtenäisiä mitoitusta tarkentavia ohjeita ja mittareita. Tarvitaan myös ohjeita siitä, millainen henkilökunta voidaan laskea hoitoa ja hoivaa

VALLIn uutiskirje 2/2019 Helmikuussa järjestettiin YK:n Sosiaalisen kehityksen toimikunnan (CSocD57) istunto, jonka Suomen delegaatioon osallistuin Vallin edustajana. Istunto pidettiin YK:n päämajassa New Yorkissa. Vuoden 2019 istunnon pääteemana käsiteltiin eriarvoisuutta ja sosiaalista inkluusiota sekä niihin vaikuttamista sosiaaliturva- ja talouspolitiikalla.Jo useamman vuoden ajan on toimikunnan istunnoissa käsitelty myös nousevaa teemaa, joka tänä vuonna käsitteli ihmisen aikaansaamien ja

VALLIn uutiskirje 3/2019 Eduskuntavaalit on pidetty; lämpimät onnittelut kaikille valituille kansanedustajille. Kansalaisilta saatu valtakirja on vahva luottamuksen osoitus. Lupaukset ja tavoitteet, joita ehdokkaat ja puolueet ovat ennen vaaleja antaneet, velvoittavat toimimaan niiden asioiden puolesta koko kauden ajan. Hallitusohjelma tulee olemaan tärkeässä roolissa myös vanhojen ihmisten ja vanhuspalveluiden näkökulmasta. Valli ja Vtkl laativat yhdessä Vanhustenhuollon ”Viisi