Dialogi ihmislähtöisen yhteistyön edellytyksenä

Verkostotutkija Timo Järvensivu opettaa verkostotyötä: dialoginen vuorovaikutus on vaikuttavaa.
Verkostotutkija Timo Järvensivu opettaa verkostotyötä: dialoginen vuorovaikutus on vaikuttavaa.

Etsivän vanhustyön tekijät ja kehittäjät olivat oppimassa verkostotyötä verkostotutkija Timo Järvensivun johdolla Vallissa maaliskuussa. Opimme, että verkostotyö on toimintaa avoimessa yhteisössä, jossa toimijat  ovat autonomisia, ja  yhteistyön  jatkuvuus ja onnistuminen vaatii tuntemista, luottamusta ja sitoutumista.  Se taas syntyy nimenomaan dialogisesta vuorovaikutuksesta. 

Hyväksyvän kuuntelun taitoihin tutustuin ensimmäisen kerran joskus 1980- luvun lopulla, kun nuorena ammattilaisena  lastenkodin yöhoitajana aamuyön hiljaisina tunteina otin hyllystä löytyneen Thomas Gordonin kirjan. Kirjan nimeä en tosin enää muista, mutta sen valaistumisen muistan  sitäkin paremmin;  kuuntelemisen taito ja minä-puhe kolahtivat kerrallalla tajuntaan.

Gordon  nostaa esille viestinnän taidot, joiden avulla pystyy välittämään toiselle aidon hyväksynnän tunteen.  Vuorovaikutuksessa olennaista on hyväksyä toinen omana itsenään ja kyky synnyttää ihmissuhde, jossa molempien on mahdollista kasvaa ja  kehittyä, oppia ratkaisemaan ongelmia, tulla luovemmaksi sekä käyttää hyväkseen kaikkia voimavarojaan. Kun ihminen tuntee olevansa hyväksytty omana itsenään, hän vapautuu, on valmis muuttumaan, kasvamaan ja tulemaan itsekseen.

Riisutaan roolit ja kohdataan ihminen sellaisenaan

Sitra esitteli Viirus-teatterissa kehittämäänsä Erätauko- konseptia, jossa dialogin avulla ilman ennakkokäsityksiä luodaan erilaisten ihmisten kesken uutta tietoa ja uutta yhteistä ymmärrystä käsiteltävästä asiasta. Meidät tilaisuuteen osallistuvat asetettiin avoimiin piireihin harjoittelemaan dialogia.  Yhtenä keskusteluteemana oli, milloin kukin henkilö oli ensimmäisen kerran tullut tutuksi dialogin kanssa, ja silloin minulle pulpahti mieleeni Gordonin opit. Vaikka Gordonin lähestyy aihetta lapsi- vanhempi vuorovaikutuksen kautta, on siinä niin kuin dialogissa tavoitteena riisua ihminen rooleista ja kohdata toinen ihminen tasa-arvoisesti ja arvostavasti.   

Vuorovaikutustaidoille on yhteiskunnassa kova tarve. Sitran Erätaukoa lainaten ” Dialogi  on kompleksisessa maailmassa lukutaitoon verrattava kansalaistaito”.  Kun maailma monimutkaistuu, palvelut pirstoutuvat, ongelmat ovat entistä viheliäisempiä ja muutoksesta on tullut entistä nopeampaa, tarvitaan dialogista vuorovaikutusta ja yhteistyötä yli rajojen ja instituutioiden. 

On uskallettava ottaa elämän kokonaisuus puheeksi

Dialoginen  käänne tarkoittaa, että strategiaa luodaan ketterästi kokeilujen ja yhteisen tekemisen avulla. Yhteistyö ei kuitenkaan aina ole vaivatonta ja luontaisesti sujuvaa. Verkostotyö ja dialogisuus haastavat myös sosiaalialan ammattilaisten osaamista. 

Dialogi, luottamus ja sitoututuminen olivat myös keskisiä elementtejä Tom Arnkillin ja Jaakko Seikkulan dialogisessa verkostotyössä.  He toivat myös ennakoinnin ja huoli-puheen  sosiaalialan ammattilaisten työvälineiksi. Onnistuakseen moniammatillinen yhteistyö vaati sen,  että uskallamme ottaa puheeksi, ja ymmärrämme paremmin ihmisten elämän kokonaisuutta ja asioita, joita ihmiset itse pitävät merkityksellisinä elämässään.  Tämä yhteinen ymmärrys auttaa sekä ihmistä itseään että  ammattilaisia hahmottamaan selvemmin arjen haasteita ja sen hetkistä elämäntilannetta sekä se motivoi heidät  työskentelemään  ja etsimään ratkaisuja yhdessä. Tavoitaaksemme  ihmiset oikea-aikaisesti, kyetäksemme auttamaan heitä tarvitaan ihmislähtöisempää ja verkostomaisempaa yhteistyötä sekä dialogista kohtaamista.  

Lisätietoja:

Vallin Etsivän vanhustyön verkostokeskus
Suunnittelija
Päivi Tiittula
Puh. 050 408 5088
S-posti: paivi.tiittula@valli.fi