Esitys erityisryhmien kohtuuhintaisen palveluasumisen turvaamiseksi kirjoitettavaksi hallitusohjelmaan: Asuntorakentamisen pitkän korkotuen ehtojen yhtäläisestä kohtelusta

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry esittää, että hallitusneuvotteluissa huomioidaan asuntorakentamisen (ARA:n vuokra-asuntolainat ja asumisoikeuslainat) valtion tukemien korkotukilainojen tasavertaista kohtelua ja yhdenmukaisten ehtojen soveltamista myös vanhoihin korkotukilainoihin.

Taustaa: Erityisryhmien, kuten ikäihmisten asuminen ja heidän sosiaali- ja terveyspalvelunsa linkittyvät vahvasti yhteen. Vanhuspalveluiden saatavuuden ja sote -palvelu kokonaisuuden toimivuuden parantaminen on ikäihmisille oleellista. Ikäihmisten ja erityisesti muistisairaiden ympärivuorokautinen palveluasumisen tarve on suuri ja kasvaa entisestään. Myös yhteisöllisen asumisen toiminnan edellytyksistä on huolehdittavat, jotta palveluasuminen ei ylikuormittuisi entisestään.

VALLI ry:n jäsenyhteisöt ovat nostaneet esiin vakavan huolensa alan kustannusten noususta sekä henkilöstöpulasta. Niin ikään kentällä on pelko ARA-kiinteistöjen korkokustannusten jyrkästä noususta. Jo vahvasti rasittuneelle alalle, joka painii henkilöstöpulan sekä kasvavien kustannusten kanssa ei toivota enää lisäpainetta merkittävästi nousevien ARA-rahoitteisten kiinteistöjen korkomenojen takia. Tämä voi pahimmillaan vaarantaa yhteisön toiminnan jatkumisen. Kustannusten jyrkkä kasvu vaikuttaa suurten vuokrankorotuspaineiden myötä negatiivisesti erityisryhmien asumiskuluihin ja lisää eläkeläisköyhyyttä.

VALLI ry on tehnyt jäsenyhteisöille aiheesta toukokuussa 2023 kyselyn, jossa noin puolet vastanneista sote-palveluita tuottavista jäsenistämme oli vahvasti huolissaan korkotukilainojen korkojen nousun negatiivisista vaikutuksista heidän talouteensa ja toimintaedellytyksiinsä. VALLI ry korostaa, että kustannuspaineet vaarantavat myös yhteisöjen kansalaistoiminnan, jota osin palvelutoiminnan tuotoilla on mahdollistettu.

Ennen 2016 myönnetyissä korkotukilainoissa on 3,4% korkotukiraja. Lisäksi korkotuki laskee mitä vanhempi kiinteistö on. Uusi 1.9.2023 voimaantuleva korkotukilain muutos laskee uusien lainojen korkotukirajaa 2,3%:iin ja tuen laskentaperusteet muuttuvat. Lisäksi tarkastelujakso muuttuu 40-vuotiseksi. Ongelmana on, että aiemmin rakennettujen asuntojen vuokrat nousevat rahoituskustannusten nousun vuoksi reilusti yli asumiskustannusten kohtuullisen rajan sosiaalisessa ARA-erityisryhmien asunoissa. Vuokra nousee yli Kelan asumistuen enimmäisrajojen, jota monet hyvinvointialueet pitävät kilpailutuksissaan ylärajana. Vaarana on, että osa valtion tukemasta asuntokannasta jää käyttämättömäksi. ARA-rahoitteisten kiinteistöjen talous ja niiden tulevaisuus vaarantuu merkittävästi, koska kiinteistöissä ei ole saatu varautua ARA-säädösten takia tilanteeseen.

Esitämme hallitusohjelmaan: Valtioneuvoston asetus YM/2023/27 ja korkokatto tulisi saattaa koskemaan myös ennen vuotta 2024 otettuja korkotukilainoja, joiden omavastuukorko on nyt yli asetuksen määrittämän tason (2,3%).

Lisätietoa esityksestä: kehittämispäällikkö Tom Kankkonen, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry tom.kankkonen@valli.fi p. 050 4705163

Hanna-Leena Ojalainen
Puheenjohtaja
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry