Esitys huoli- ja vaarailmoituskäytäntöjen yhdenmukaistamisesta valtakunnallisesti

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK esittävät huoli- ja vaarailmoituskäytännön yhdenmukaistamista valtakunnallisesti ja osaamisen lisäämistä ilmoitusmenettelyistä ikääntyneiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Esitämme hallitusohjelmaan: Vahvistetaan ikääntyneiden oikea-aikaisen avun saantia yhdenmukaistamalla huoli- ja vaarailmoituskäytännöt ja niihin liittyvä käsitteistö sisäministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimana. Osana valtakunnallista yhdenmukaistamista vahvistetaan kansalaisten tietoisuutta ilmoitusmahdollisuudesta ja ammattilaisten osaamista ilmoitusvelvollisuudesta.

Sosiaaliviranomaisille tehtävän huoli-ilmoituksen ja pelastustoimeen tehtävän vaarailmoituksen voi tehdä kuka tahansa, kun huoli iäkkään henkilön kyvystä huolehtia itsestään, omasta terveydestään tai paloturvallisuudestaan herää. Kansalaisilla ja eri alojen työntekijöillä ei kuitenkaan ole riittävästi tietoa huolen tai palovaaran ilmoittamisen mahdollisuudesta viranomaisille.

Väestön ikääntyessä asuu kotona yhä enemmän toimintakyvyltään heikentyneitä henkilöitä. Heikentynyt kyky toimia itsenäisesti arjessa on riski erilaisille vaaratilanteille ja turvalliselle kotona selviytymiselle. Riskien tunnistaminen ja ennakoiva toiminta tukee ikääntyneiden henkilöiden kotona pärjäämistä ja voi siirtää raskaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta myöhemmäksi. Huoli- ja vaarailmoitusten avulla voidaan edistää viranomaisten tiedonsaantia avun tarpeessa olevista henkilöistä sekä mahdollistaa varhainen tuki ja kotona asumista tukevat palvelut.

Nykyisissä huoli- ja vaarailmoituskäytännöissä on kehittämistarpeita, jotka käyvät ilmi Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen huoli- ja vaarailmoituksia koskevasta selvityksestä.

Selvityksen mukaan sosiaalitoimeen tehtäviin huoli-ilmoituksiin liittyvät ilmoittamisen käytännöt vaihtelevat eri puolilla maata, eivätkä ohjeistukset ja kanavat ole helposti löydettäviä. Lisäksi viranomaiset kaipaavat omaa keskinäistä ilmoituskanavaa, joka sujuvoittaisi yhteydenottoa ja mahdollistaisi nopean ilmoituksen tekemisen. Myös haasteet ilmoitusten käsittelyprosessissa nousivat esiin.

Sekä pelastustoimen että sosiaalitoimen vastaajat tunnistivat ongelmia eri toimijoiden välisissä vastuissa ja rooleissa yhteistyötilanteissa. Lisäksi kaivattiin yhteisten toimintatapojen vahvistamista, osaamisen jakamista ja viranomaisten välisten konsultaatiomahdollisuuksien parantamista. Näillä toimin voidaan myös vähentää päällekkäistä työtä ja sujuvoittaa avunsaantia.

Lisätietoa selvityksestä: Ring M. ja Hammar T. Huoli-ilmoituksen käyttö Suomessa -selvitys, Työpaperi 46/2022 https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-967-2
Teija Hammar teija.hammar@thl.fi

Lisätietoa esityksestä: Virpi Dufva virpi.dufva@valli.fi, Tarja Ojala tarja.ojala@spek.fi VALLI ja SPEK ovat toimineet poikkisektorisessa huoli-ilmoitus-työryhmässä.