Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen koordinoimalla toimintamallilla tehokkaampaa yhteistyötä

Etsivän vanhustyön verkostokeskus on koordinoinut kuntajärjestöyhteistyön kehittämistä Helsingin kaupungin Seniori-infon ja helsinkiläisten etsivää vanhustyötä tekevien järjestöjen kesken. Kehittämisen tuloksena on syntynyt Kunnan keskitetyn palveluohjauksen ja järjestöjen etsivän vanhustyön systeeminen verkostoyhdyspintatyö -toimintamalli.

Kehitetyllä toimintamallilla kyetään tavoittamaan ennakoivasti iäkkäät tuen tarpeessa olevat sekä tukemaan heidän toimijuuttaan ja vahvistamaan elämänhallintaa. Puuttumalla varhaisessa vaiheessa riskitekijöihin ennaltaehkäistään ongelmien syventymistä ja jatkumista, ja siten pystytään vähentämään inhimillistä kärsimystä, toimintakyvyn heikkenemistä ja raskaiden palvelujen ennenaikaista tarvetta. Yhteisen työskentelyn avulla on tunnistettu piilossa olevaa tuentarvetta ja kyetty vastaamaan tarpeeseen järjestöjen etsivällä työllä.

Toimintamalli perustuu VALLI ry:n Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen kunta-järjestöyhteistyön kehittämisen koordinoinnille ja prosessille sekä syntyneelle kunnan keskitetyn palveluohjauksen ja järjestöjen etsivän vanhustyön tehostuneelle ja sujuvalle yhteistyölle. Toiminnan kehittämisessä mukana olleiden palautteiden perusteella yhteiskehittäminen on koettu innostavaksi ja hyödylliseksi niin tuen tarpeessa olevien ikääntyvien kuin organisaatioiden ja niiden työntekijöiden näkökulmasta. Kehittämisen myötä työstä ja oppimisesta on tullut yhteistä ja sujuvaa.

Toimintamallista lyhyesti

Kunnan keskitetyn palveluohjauksen ja järjestöjen etsivän vanhustyön systeeminen verkostoyhdyspintatyö käynnistyy, kun Seniori-infoon yhteyttä ottava vanhus täyttää tietyt kriteerit. Tällöin asiakkaan kanssa keskustellaan kunta-järjestö-yhteistyöstä, ja hänen luvallaan asiakkaasta kirjataan verkoston yhteiselle työskentelyalustalle Teamsiin kuvaus asiakkaan tarpeesta ja asuinalue niin, ettei asiakasta voi tunnistaa. Tämän jälkeen ensimmäinen järjestöjen etsivän vanhustyöntekijä verkostosta, joka voi ottaa asiakkuuden, ilmoittaa alustalla mahdollisuudesta. Seniori-infon työntekijä ilmoittaa salatusti asiakkaan luvalla tarkemmat yhteystiedot järjestön etsivän vanhustyön tekijälle, joka ottaa asiakkaaseen yhteyden ja aloittaa prosessin toimijuuden tukemiseksi ja elämänhallinnan vahvistamiseksi. Työssä apuna ovat laajat verkostot, joihin yhteyttä otetaan tarpeen mukaan.

Tarkemman kuvauksen toimintamallista voi lukea Innokylässä.

Toimintamalli ehdolla Talentian Hyvä käytäntö 2021 -kilpailussa

Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen koordinoima toimintamalli kilpailee Talentian Hyvä käytäntö 2021 -kilpailun voitosta. Helmikuun lopussa päättyneen yleisöäänestyksen voittaja julkaistaan 9.3.2021 Sosiaalialan asiantuntijapäivillä. Kilpailuun osallistui 44 ehdokasta, joista finaaliin valittiin neljä toimintamallia. Finaaliin päässeet toimintamallit ovat sosiaalialan eri sektoreilta. Etsivän vanhustyön systeeminen verkostoyhdyspintatyö -malli on finalistien ainut vanhustyön toimintamalli. Finalistien valintakriteereissä tärkeitä kriteereitä olivat käytäntöjen ajankohtaisuus ja se, että ne ovat helposti sovellettavia ja niiden vaikuttavuutta oli arvioitu.