Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen teesit kuntavaaleihin 2021

Kuntapäättäjä, miten sinä vaikutat päätöksilläsi kunnassasi ikääntyneiden ihmisen turvalliseen ja mielekkääseen kotona asumiseen ja edistät tuentarpeessa olevien iäkkäiden oikea-aikaista auttamista?

1.  Järjestöjen asiantuntemus ja arjen toiminta ovat välttämättömiä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä.

Kuntalaisten osallisuutta tukeva toiminta, etsivä, ennakoiva ja ennaltaehkäisevä työ on tehtävä monitoimijaisena alueellisena verkostoyhteistyönä ja kumppanuutena mahdollistaen ja hyödyntäen kolmannen ja neljännen sektorin resurssit.  

2.  Iäkkäiden tuen ja avun tarpeen tunnistamiseksi ja oikea-aikaiseksi auttamiseksi on kehitettävä välittämisen kulttuuria.

Toimintaympäristön ja -kulttuurin sekä uusien osallistavien käytäntöjen on mahdollistettava erilaisten iäkkäiden ihmisten toimijuus ja osallisuus sekä tuki tilanteessa, jossa iäkkäät ihmiset eivät kykene itsenäisesti toimimaan eikä heillä ole riittävää tukiverkostoa saatavilla. Kunnissa on myös luotava toimintakulttuuri ja toimintatavat, joilla tunnistetaan iäkkään ihmisen kotona selviytymisen riskit, joilla välitetään. Mm. huoli-ilmoituskäytännön on oltava tunnettu ja saavutettava.      

3. Innovoitava uusia tavoittavia, jalkautuvia ja liikkuvia moniammatillisia tukimuotoja ja palveluja. 

Yhä suurempi osa kuntalaisista on iäkkäitä ihmisiä. He asuvat omissa kodeissaan entistä pidempään ja yhä useammin yksin. Palvelut ja läheiset ihmiset voivat olla usein hyvinkin kaukana. Digitaaliset palvelut eivät ole kaikille ratkaisu, vaan on kehitettävä iäkkään ihmisen kohtaamiseen perustuvia innovatiivisia toimintamalleja. Etsivä/löytävä vanhustyö ja liikkuvat tukimuodot ja palvelut tulee olla osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiaa sekä ikäystävällistä kuntaa.

#Kuntavaalit2021 #ParempiVanhuus #VälittämisenAika