Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen teesit kuntavaaleihin 2021

Kuntapäättäjä, miten sinä vaikutat päätöksilläsi kunnassasi ikääntyneiden ihmisten turvalliseen ja mielekkääseen kotona asumiseen ja edistät tuentarpeessa olevien iäkkäiden oikea-aikaista auttamista?

1. Järjestöjen asiantuntemus ja arjen ymmärrys sekä etsivä vanhustyö ovat välttämättömiä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä.

Järjestöjen kansalaistoiminta, etsivä, ennakoiva ja ennaltaehkäisevä vanhustyö on paitsi kustannustehokasta myös inhimillistä. Vanhusjärjestöjen etsivä ja osallistava työ tukee iäkkäiden toimijuutta, kiinnittymistä yhteisöön sekä myöhentää palvelujen tarvetta. Vanhusjärjestöjen kansalaistoiminta mahdollistaa iäkkäiden ruohonjuuritason vaikuttamisen ja tarpeenmukaisen kehittämisen sekä alustan vapaaehtoistoiminnalle.  

2. Iäkkäiden tuen ja avun tarpeen tunnistaminen kuuluu kaikille.

Kunnissa on luotava välittämisen kulttuuri ja välittävät toimintatavat sekä tehokkaat palvelupolut, joilla apua tarvitseva iäkäs ihminen tulee autetuksi oikea-aikaisesti, riittävästi ja oikealla osaamisella. On puututtava ennakoivasti riskitekijöihin, joiden tiedetään uhkaavan iäkkään ihmisen kotona asumista ja arjessa selviytymistä. Monitoimijaisella ja tavoitteellisella alueellisella verkostoyhteistyöllä löydetään avuntarpeessa olevat iäkkäät ja kyetään auttamaan heitä kokonaisvaltaisesti hyödyntämällä tehokkaammin kolmannen ja neljännen sektorin resursseja. Myös huoli-ilmoituskäytännön on oltava kansalaisille tunnettu ja saavutettava, jotta piilossa olevaan avuntarpeeseen pystytään tarttumaan.    

3. On innovoitava uusia tavoittavia, jalkautuvia ja liikkuvia moniammatillisia tuki- ja palvelumuotoja.

Yhä suurempi osa kuntalaisista on iäkkäitä ihmisiä, joilla on vaihtelevassa määrin voimavaroja, taitoja, osaamista, jaksamista ja kyvykkyyttä toimia arjessa. Tästä syystä myös kehitettävien toimintojen, tukimuotojen ja palvelujen on sovelluttava erilaisille iäkkäille ihmisille. Kun iäkkäänä asutaan entistä pidempään omassa kodissa ja yhä useammin yksin, tarvitaan uusia digitaalisia ja teknologisia ratkaisuja. Lisäksi tarvitaan moniammatillisia yhteistyöllä toteutettavia liikkuvia tukimuotoja ja palveluja, joilla mahdollistetaan iäkkään kiinnittyminen yhteisöön sekä varmistetaan oikea-aikainen avunsaanti. Etsivä/löytävä vanhustyö ja liikkuvat tukimuodot ja palvelut tulee olla osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiaa sekä ikäystävällistä kuntaa.  

#Kuntavaalit2021 #ParempiVanhuus #VälittämisenAika #ApuaOikeaanAikaan #EtsiväVanhustyö