Että kaikilla olisi turvallinen vanhuus!

Pittääkö sun pelätä lähheistäs?
Käykö joku luvatta sun pörssillä?
Eläkkö nää kojissas niinku itte haluat?
Kiristääkö ommaishoito mieltä -tuliko siitä ryykeli?
Kätketyt äänet – kansainvälinen kampanjapäivä 15.6.2016 tekee ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaista työtä näkyväksi. 
Oulun Juuri -hanke kehittää siihen ehkäiseviä toimintamuotoja.

Arvoista ja asenteista kaikki lähtee
Maria Lappalainen ja Riitta Vesala työskentelevät Juuri –hankkeessa Oulussa ja kohtaavat lähisuhdeväkivaltaa kokeneita ikääntyneitä sekä ihmisiä, jotka sairauden vuoksi ovat joutuneet tilanteeseen, joka rajoittaa tai vahingoittaa toimintakykyä. Ikääntyvässä suhteessa väkivalta on edelleen vaiettu asia, tabu.

Juuri –hankkeen työntekijät näkevät työssään tilanteita, joissa puolison tai omaishoitajan voimat alkavat hiipua ja kaltoinkohtelun riski kasvaa. Heidän huolenaiheenaan on se, ”Kuka kuulee ikääntyneen ääntä silloin kun kotihoito tai omaishoito eivät tunnukaan hyvältä? Kun sairaus muuttaa puolison käyttäytymistä väkivaltaiseksi, aiheuttaa se hoitajalleen sekä fyysisiä että psyykkisiä vammoja. Huomioidaanko tämä tarpeeksi hyvin palvelusuunnitelmaa tehtäessä?”

”Vanhuspalvelulain” §25 velvoittaa myös huomioimaan väkivallan ja kaltoinkohtelun osana palvelusuunnitelman tekoa. ”Tunnistaakseen kaltoinkohtelun ja sen riskit, tulisi niistä uskaltaa puhua ääneen”, toteavat Mari ja Riitta. Lapsiperheiden lähisuhdeväkivaltaa seulotaan mm. neuvolassa, kouluissa ja erikoissairaanhoidon palveluissa. ”Mielestämme samankaltaiset ennaltaehkäisevät seulontamenetelmät tulisi ottaa myös ikääntyneiden kohdalla käyttöön. Meidän olisi myös hyvä miettiä, onko nuoren kohtaama lähisuhdeväkivalta eriarvoista kuin iäkkään kokema. Ihmiset jotka elävät väkivallan uhassa tai kokevat kaltoinkohtelua eivät välttämättä uskalla itse ottaa asiaa esille.”

Oulun Seudun Mäntykoti ry:n ja Oulun ensi- ja turvakoti ry:n juuret ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaisessa työssä löytyvät sotien jälkeen toimivasta ”Vaaran naisten” porukasta. ”Vaaran naiset” olivat tavallisilla taidoilla varustettuja ja tavallisia naisia. He olivat vahvoja naisia, jotka toimivat naisten aseman parantamisen hyväksi. Naisten tärkein asia oli tuolloin, taistella nainen vapauteen nyrkin ja hellan välistä. Sotien jälkeen ei vielä tunnettu hienoja viitekehyksiä, vaan kehittämistyötä tehtiin itseensä lujasti luottaen. Juuri-hankkeessa mukana olevissa yhdistyksissä on samoja piirteitä ja vahva yhteistyö, ikääntyneiden turvallisen arjen vahvistamisessa.

Hanke hyödyntää osaamista ja asiantuntijuutta
Juuri-hanketta tehdään Oulussa parityönä. Riitta Vesala on terveydenhoitaja. Hän on tehnyt monenlaista vanhustyötä yli 20v Oulun Seudun Mäntykoti ry:n palveluksessa. Työkokemuksen myötä hän tuntee vanhuspalvelut ja niitä olosuhteita, joissa ikääntyneet elävät. Etenkin muistisairaudet, omaishoitajien jaksamisen tukeminen ja omaisasiat ovat hänelle läheisiä. Riitta työskentelee Juuri-hankevastaavana Oulun Seudun Mäntykoti ry:ssä.

Työparinaan hänellä on psykiatrinen sairaanhoitaja Maria Lappalainen Oulun ensi- ja turvakoti ry:stä. Maria on Oulun ensi- ja turvakoti ry:n Juuri-hankevastaava. Marialle on tuttua lähisuhdeväkivaltaa ja kaltoinkohtelua kohdanneiden auttaminen. ”Tässä työssä voimme yhdistää osaamistamme, kerätä ja jakaa kokemuksia sekä tietoa. Työn haasteellisuus motivoi meitä molempia”, toteavat Riitta ja Maria.

Juuri –hanke tekee tiivistä yhteistyötä valtakunnallisen Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n kanssa. Suvanto ry on Helsingistä käsin toimiva yhdistys. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on ikääntyneiden luottamuksellisissa suhteissa tapahtuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan ehkäiseminen, sekä tiedotus- ja palvelutoiminnan harjoittaminen. Suvannosta toimintaa vie eteenpäin hankepäällikkö Leena Serpola-Kaivo-oja ja hankekoordinaattori Henriikka Laurola. Raha-automaatti yhdistys rahoittaa molempien toimintaa.

Turvallinen vanhuus ja kehittäminen varmistetaan avainhenkilöiden avulla

”Eihän me täällä Oulussa Marian kanssa ihan kahdestaan hanketta tehdä”, sanoo Riitta. ”Mäntykodilla ja Oulun ensi- ja turvakodilla työskentelevät avainhenkilöt tukevat kehittämistyötä. Heidän roolinaan on osallistua hankkeen toiminnan juurtumiseen osaksi Mäntykodin ja Oulun ensi- ja turvakodin osaamista ja arkea. Avainhenkilöt tapaavat toisiaan säännöllisesti ja vievät tietoa ja osaamista omiin tiimeihinsä.”

”Tärkeä on, että taloissa ei jäädä odottamaan hankkeen lopputuloksia, vaan koko hanketyöskentelyn ajan ollaan mukana toiminnassa ja tekemisessä. Avainhenkilöt ovat tiiviisti mukana myös Juuri-hanke prosessin käytännön toimissa. Kahdesta erilaisesta työkulttuurista tulevien toiminta ei nivoudu itsestään uudeksi osaamiseksi, vaan vaatii oman prosessinsa. Tällaista prosessia voisi kuvata, vaikka vetoketjun tapaiseksi työskentelyksi. Vetoketjussa on kaksi puolta ja vetoketju toimii vain kuin kummankin puolen osaset saadaan liitettyä toisiinsa. Tätä osasten liittämistä toisiinsa me Juuri-hankevastaavat avainhenkilöiden kanssa teemme”, toteavat Maria ja Riitta.

Juuri-hankkeen kehittämistyötä tukee vahva verkosto

Juuri-hankkeen toiminta ei olisi mitään ilman alueellisia toimijoita, jotka ovat olleet kuin kivijalka hanketyölle, sen alusta asti. Juuri-hankkeen alueellinen ohjausryhmä koostuu alueellisista toimijoista joita ovat: Oulun Seudun Muistiyhdistys ryOulun seudun omaishoitajat ja läheiset ryOulun kaupungin vanhusneuvostoOYS psykogeriatria ja os. 75, Vuolle setlementtiOulun ev.lut. seurakuntayhtymäOulun Diakonia-ammattikorkeakouluOulun poliisilaitosOulun kaupunki päihde- ja mielenterveystyö sekä muistineuvojaOulun ensi- ja turvakoti ryOulun Seudun Mäntykoti ry sekä Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry

Ohjausryhmän tehtävänä on tukea vanhuksen kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseen kehitettävän toimintamallin laatimista. Jokainen toimija on erilainen, joten toimintamallissa onkin huomioitava se, että se voidaan räätälöidä jokaiselle toimijalle sopivaksi.

Avainhenkilöiden ja alueellisen ohjausryhmän lisäksi hankkeella on johtoryhmä, jonka toiminnasta vastaa hankepäällikkö Suvannossa. Johtoryhmään kuuluu muun muassa Vanhus- ja lähimmäispalvelun liittoEnsi- ja turvakotien liitto sekä Muistiliitto.

Teksti: Juuri-hanke Kuva: Outi Pietiläinen

Lisätietoja:
Riitta Vesala, 050-439 8017 riitta.vesala@mantykoti.fi
Maria Lappalainen, 040-842 1800 maria.lappalainen@oetk.fi

Facebook
 Juuri-hanke
Suvanto ry, hankkeet
Oulun Seudun Mäntykoti ry
Ensi- ja turvakotien liitto/Jäsenyhdistykset

Kätketyt äänet – Ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan vastainen kansainvälinen kampanjapäivä on 15.6. 2016
Kampanjapäivää on Suomessa vietetty vuodesta 2006 lähtien. Kampanjapäivä tunnetaan Suomessa paremmin Kätketyt äänet -kampanjapäivänä. Lisätietoa ja materiaalia aikaisemmista kampanjatapahtumista löytyy kampanjapäivän omilta sivuilta www.katketytaanet.fi