Henkilöstömitoituksen laskeminen vaarantaa vanhusten hyvän hoidon ja huolenpidon

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto (Valli) näkee vaarallisena Valtiovarainministeriön esityksen laskea vanhustenpalveluiden laatusuositukseen kirjattua henkilömitoituksen vähimmäismäärää 0,5 hoitotyöntekijästä 0,4:ään – 0,5:een asiakasta kohden. Perustelut muutokselle näyttävät olevan pelkästään julkisen talouden sopeutuksesta johtuvia säästötoimenpiteitä. Jos mitoitusta lasketaan, on vaara, että minimistä tulee maksimi. Korkeammalla mitoituksella olevat vanhuspalvelut eivät pärjää tulevissa kilpailutuksissa. Palvelujen laatu heikkenee, henkilöstö joutuu koville ja ennen kaikkea vanhukset jäävät ilman riittävää hoitoa.

Valli muistuttaa, että hyvinvointipalvelut, kuten myös lainsäädäntö, on rakennettu tarpeiden, ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisen sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluiden perusteella. Arvokas vanhuus edellyttää oikea-aikaisesti tarjottua, tarpeen mukaista hoivaa, jolloin esimerkiksi saattohoitovaiheen mitoitus on erilainen kuin toimintakyvyn ylläpitämisen vaatima. Hoitoyksiköiden oma arvio mitoituksen senhetkisestä tarpeesta on olennainen. Se ei ole vakio. Hoitoyksiköt kantavat vastuun palvelun laadusta. 

Mitoitusta pitää tarkastella vanhojen ihmisten yksilöllisestä palvelujen tarpeesta. Nykyinen laki Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ei saa unohtua. Laissa (19–20§) todetaan, että ”iäkkäälle henkilölle tarjottavien sosiaali- ja terveyspalvelujen on oltava laadukkaita ja niiden on turvattava hänelle hyvä hoito ja huolenpito.” Ja: ”toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta ja joka turvaa heille laadukkaat palvelut. Jos toimintayksikön tiloissa hoidettavana olevan iäkkään henkilön toimintakyky on alentunut siten, että hän tarvitsee huolenpitoa vuorokaudenajasta riippumatta, toimintayksikössä on oltava riittävästi henkilöstöä kaikkina vuorokauden aikoina.” Nyt pitää keskittyä palvelujen sisältöjen kehittämiseen. Hyvien käytäntöjen ja oikea-aikaisten ratkaisujen avulla saadaan myös toimintaa tehostumaan ja resursseja säästettyä.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto katsoo, että hoivayksiköiden johdolla ja henkilökunnalla on keskeinen rooli arvioidessaan oman yksikkönsä mitoituksen riittävyyttä. Tarpeenmukainen mitoitus auttaa myös työntekijöitä jaksamaan haasteellisessa työssään. Omavalvontaa tulee kehittää kiinnittäen erityistä huomiota henkilöstömitoituksen haasteisiin. Palvelun tilaajan tulee huomioida kustannuksissa vanhusten muuttuvat elämäntilanteet ja niiden vaikutukset henkilöstömitoitukseen. Vanhuksemme ansaitsevat hyvän hoidon ja huolenpidon –kaikissa olosuhteissa. 

Lisätietoja: Vanhus- ja lähimmäispalvelu liitto ry, Vallin toiminnanjohtaja Virpi Dufva
p. 050 3654664, virpi.dufva(at)valli.fi