Huoli-ilmoitus ja vaarailmoituskäytäntö vaatii kehittämistä

Huoli-ilmoitus on välittämistä

Väestön ikääntyessä kotona asuu yhä enemmän toimintakyvyltään heikentyneitä henkilöitä. Heikentynyt kyky toimia itsenäisesti arjessa on riski erilaisille vaaratilanteille ja turvalliselle kotona selviytymiselle. Kun herää huoli iäkkään henkilön kyvystä huolehtia itsestään, omasta terveydestään tai paloturvallisuudestaan voi kuka tahansa tehdä huoli-ilmoituksen sosiaaliviranomaisille tai pelastustoimeen vaarailmoituksen.  Huoli- ja vaarailmoitusten avulla voidaan edistää viranomaisten tiedonsaantia avun tarpeessa olevista henkilöistä ja siten mahdollistaa heille varhaisen tuen saanti ja kotona-asumista tukevat palvelut.

Huoli- ja vaarailmoitusmenettelyä tulee kehittää

Poikkihallinnollinen huoli-sisältöryhmä käynnistyi Sisäisen turvallisuuden kansallisen yhteistoimintamallin kehittämistyön parannusehdotuksen pohjalta. Yksi kahdeksasta yhteistoimintamalli-painopisteistä oli ikääntyneiden asumisturvallisuus ja avunsaanti hätätilanteissa. VALLI ry:n vastuulle määriteltiin huoli-ilmoitustoimintamallin määrittelyn ja ilmoitusmenettelyn jalkauttaminen yhtenäiseksi toimintamalliksi koko maahan. Niin koottiin ja kutsuttiin koolle poikkihallinnollinen työryhmä.

Työryhmän työn tuloksena sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamana on tehty huoli- ja vaarailmoituksiin liittyvä selvitys. Selvityksestä kävi ilmi, että varsinkin sosiaalitoimeen tehtäviin huoli-ilmoituksiin liittyvät ilmoittamisen käytännöt vaihtelevat, eivätkä ohjeistukset ja kanavat ole riittävän saavutettavia. Lisäksi viranomaiset kaipaavat omaa keskinäistä ilmoituskanavaa, joka sujuvoittaisi yhteydenottoa ja nopeuttaisi ilmoituksen tekemistä. Myös haasteet ilmoitusten käsittelyprosessissa nousivat esiin. Sekä pelastus- että sosiaalitoimen vastaajat tunnistivat ongelmia eri toimijoiden välissä vastuissa ja rooleissa yhteistyötilanteissa. Lisäksi kaivattiin yhteisten toimintatapojen vahvistamista, osaamisen jakamista ja viranomaisten välisten konsultaatiomahdollisuuksien parantamista. Näillä toimin voidaan myös vähentää päällekkäistä työtä ja sujuvoittaa avunsaantia.

Huoli-ilmoitustyöryhmän työ ei siis ole vielä valmis vaan tarvitaan toimenpiteitä, joilla vastataan selvityksessä tulleisiin puutteisiin ja kehittämiskohteisiin. VALLI ry teki yhdessä SPEK Suomen pelastusalan keskusliiton kanssa tuleville poliittisille päätöksentekijöille esityksen huoli- ja vaarailmoituskäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi ja kansalaisten ilmoitusosaamisen vahvistamiseksi. Lue tiedote esityksestä täältä.

Päivi Tiittula
erityisasiantuntija, Etsivän vanhustyön verkostokeskus

Tutustu: Ring M.  ja Hammar T. Huoli-ilmoituksen käyttö Suomessa –selvitys, Työpaperi 46/2022