Ikääntyvät ja vanhat ihmiset tulevaisuudentekijöinä

Ikääntyvillä ja vanhoilla ihmisillä on arvokasta kokemusta ja tietoa siitä, kuinka varmistaa ja edistää Suomen hyvää tulevaisuutta. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta pyysi Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:lta asiantuntijalausuntoa, jossa kuuluu iäkkäiden ihmisten kokemustieto. VALLI kutsui jäsenyhteisöjensä piirissä olevat ikääntyneet mukaan tulevaisuuskeskusteluihin. 

Suomi on kansainvälisten arvioiden mukaan maailman onnellisin maa, mutta meidän on varmistettava, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuudet onnelliseen ja kestävään elämään. Tulevaisuusselonteko tehdään vaalikausittain ja sen tarkoituksena on tunnistaa päätöksenteon kannalta tärkeitä, tulevaisuudessa erityistä huomiota vaativia asioita. Tämän avulla voimme rakentaa seuraavien sukupolvien Suomea, jossa kaikkien on hyvä kasvaa ja vanheta. 

Tulevaisuustyö on keskeistä välittämisen yhteiskuntaa rakentaessa. Asiantuntijalausuntoa varten VALLI ry keräsi yhdessä jäsenyhteisöjensä kanssa ikääntyvien ja vanhojen ihmisten näkökulmia tulevaisuuden Suomesta. Tulevaisuuskeskusteluihin osallistui yhteensä 77 ikääntynyttä ihmistä seitsemältä eri paikkakunnalta Helsingistä, Kotkasta, Jyväskylästä, Turusta, Salosta, Ruovedeltä ja Espoosta.  

Senioreita tulevaisuustyöpajassa Espoossa helmikuussa 2023.

Iäkkäät kokivat erittäin merkitykselliseksi sen, että heidän ääntään kuultiin 

Yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen ja tunne siitä, että saa vaikuttaa oli iäkkäille osallistujille tärkeää ja osallisuuden kokemusta vahvistavaa. Iäkkäillä on paljon arvokasta kokemustietoa ja osaamispääomaa sekä myös aikaresurssia, jota he mielellään antaisivat tulevien sukupolvien tulevaisuuden rakentamiseksi ja yhteiseksi hyväksi. Väestön ikääntyessä ikääntyvät ovat myös yhä kasvavampi käyttäjäryhmä erilaisissa palveluissa, joten heidän näkemyksiään olisi tärkeä kuulla yhä enenevissä määrin palveluiden kehittämisessä. 

Valtionhallinto nosti ikääntyneet omaksi kohderyhmäkseen tulevaisuuden rakentamisessa

Tulevaisuusvaliokunnan mietinnössä VALLIn keräämien ikääntyneiden kokemukset ja ääni oli nostettu hyvin esiin myös yhdessä kymmenestä päätösehdotuksesta. Tulevaisuusvaliokunta nosti mietinnössään muun muassa seuraavia asioita: 

Ikääntyneet halusivat Suomen tulevaisuuden sisältävän kiireetöntä aitoa kohtaamista, kuulluksi tulemista ja toisista huolta pitämistä, mutta myös sananvapautta ja monimuotoisuutta. Kaikkein tärkeintä on pitää huolta lapsista, jotka ovat Suomen tulevaisuus, mutta myöskään ikääntyneitä ei saa unohtaa.  

Osa-aikatyön, vapaaehtoistyön ja järjestötoiminnan parempi mahdollistaminen niin aktiivisille ikääntyneille kuin osatyökykyisille toisi heidän mielestään hyvinvointietuja. Ikääntyneiden lausunnossa tuotiin esiin kiinnostus jakaa osaamistaan ja esimerkiksi auttaa maahanmuuttajien kotoutumisessa. Usealla olisi halu vaikuttaa ja olla mukana kehittämässä yhteiskuntaa ja antamassa oma panoksensa vielä työuran jälkeenkin. 

Eduskunta hyväksyi 27.2.2023 Valtioneuvoston kaksiosaisen tulevaisuusselonteon, ja eduskunta edellyttää muun muassa, että valtioneuvosto kehittää keinoja ottaa ikääntyneet paremmin mukaan yhteisen kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Lue eduskunnan tiedote.

Tulevaisuuskeskustelut osoittautuivat todella suosituiksi ikääntyneiden keskuudessa. VALLIn kehittämän keskustelumateriaalin pohjalta tulevaisuuskeskusteluja jatketaan ikääntyneiden pyynnöstä läpi vuoden. 

Voit tutustua asiantuntijalausuntoon kokonaisuudessaan VALLIn verkkosivuilla:
Kirjallinen asiantuntijalausunto tulevaisuusvaliokunnalle. 

Tutustu valtionhallinnon tulevaisuustyöhön lisää: 
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko seuraavien sukupolvien Suomeen 
Tulevaisuusvaliokunnan mietintö 22.2.2023 

Teksti: Johanna Roti ja Suvi Hiltunen. Kuva: Heidi Nieminen.