Ikäteknologiakeskuksen kuntavaaliteesit 2021

Ikäihmisten yhdenvertainen mukanaolo digitaalisessa yhteiskunnassa

Ikäihmisten yhdenvertaista mukanaoloa digitaalisessa yhteiskunnassa pitää vahvistaa huomioimalla heidän tarpeensa ja kokemuksensa kunnan palvelujen ja ratkaisujen tarjoamisessa. Ikäihmisten osallisuuden kokemusta on seurattava säännöllisesti ja siitä on raportoitava, myös vanhusneuvostoille. 

Matalankynnyksen riittävä, oikea-aikainen digituki helposti saatavilla

Maksutonta matalankynnyksen digitukea pitää olla helposti saatavilla kaikille ikäihmisille. Mahdollisuus digitaitojen perusteiden opetteluun ja taitojen ylläpitoon on tarjottava kaikille kuntalaisille. Järjestöjen tarjoamien palveluiden pitää olla paremmin löydettävissä kunnan palveluvalikossa.

Digiesteiden hälventäminen/poistaminen

Palveluiden ja prosessien käyttäjälähtöisellä kehittämisellä voidaan poistaa digiesteitä. Ikäihmiset pitää ottaa mukaan kehittämistyöhön jo ratkaisujen suunnitteluvaiheessa. Ottamalla palveluiden oikeat käyttäjät mukaan, ihmiset saavat tarvitsemiaan palveluita, ja he pystyvät itse tekemään enemmän ja itsenäisemmin. Tämä tarkoittaa kustannussäästöjä myös kunnan palvelujen tarjoajille.

#Kuntavaalit2021 #Ikäteknologiakeskus