Ikäteknologian kansallinen koordinointi tehostaa kehittämistä, käyttöönottoa ja arviointia

Teknologia tulee lisääntymään ikääntyvien ja vanhojen ihmisten turvallisen kotona asumisen välineenä ja yhtenä ratkaisuna. Erilaisten tuotteiden, laitteiden, palvelujen ja mallien kokoamiseksi ehdotetaan nyt koordinaatiota, josta vastaisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Kuusi senioria istuu pöydän ääressä ja keskustelee keskenään.

Kansallinen koordinaatio tehostaa ikäteknologian ja hyvinvointiteknologian kehittämistä, käyttöönottoa ja arviointia. VALLIn Ikäteknologiakeskus oli vuonna 2022 mukana THL:n NERO -asiantuntijaryhmässä työstämässä ehdotusta kansallisesta ikäteknologian koordinaatiomallista sekä tuottamassa toimenpide-ehdotuksia koordinaatiomallin kokonaisuuteen.

Koordinaatiomalliehdotus on suunniteltu Ikäohjelman tavoitteiden mukaan ja se luovutetaan hallitusneuvotteluiden pohjaksi

”Teknologia on lisännyt hyvinvointia” on yksi Ikäohjelman vaikuttavuustavoitteista. Koordinaatiomallissa tavoite on pilkottu seitsemään osatavoitteeseen, joista yksi on myönteiset asenteet ja osallistuminen. Yksi myönteisiä asenteita ja osallistumista konkretisoiva toimenpide koordinaatiomallissa on Ikäteknologiakeskuksen toteuttamat matalan kynnyksen teknologiatilaisuuden ikääntyneille, sote-alan henkilöstölle sekä omaisille. Fyysisissä tilaisuuksissa osallistujat pääsevät tutustumaan ja kokeilemaan erilaista teknologiaa, mikä kokemuksemme mukaan hälventää mahdollisia ennakkoluuloja ja pelkoja, joita etenkin ikääntyneillä voi teknologiaa kohtaan olla.

Myönteisiä asenteita ja osallisuutta edistää myös Ikääntyneiden Digiraati -toiminta

Ikääntyneiden Digiraadin kautta selvitetään ikääntyvien ja vanhojen ihmisten kokemuksia ja tarpeita ja kehitetään tuotteita käyttäjälähtöisesti. Digiraati on valtakunnallinen foorumi, joka tarjoaa säännöllisiä osallistumismahdollisuuksia eri puolilla Suomea asuville ikääntyville. Digiraati voi toimia myös vaikuttamis- ja vuoropuhelukanavana esimerkiksi mainitulle kansalliselle koordinaatiolle.

Ikäteknologian kansallinen koordinointimalli sisältää edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi lukuisia muita erinomaisia, jo olemassa olevia ratkaisuja ja toimintamalleja esimerkiksi juuri myönteisten asenteiden ja osallisuuden edistämiseksi. Voit tutustua kokonaisuuteen tarkemmin STM:n Julkarin verkkosivuilla: Ehdotus ikäteknologian kansalliseksi koordinaatiomalliksi ja toimenpiteiksi vuosille 2023-2027

Lisätietoja

THL:n uutinen.

Ikääntyneiden Digiraati -toiminta.

Kuva: Kati Nikola