Ikäteknologiaverkoston työpajassa luotiin toimintamalleja

VALLIn koordinoima Ikäteknologiaverkosto kokoontui 9.12. Ikäteknologiakeskuksen tiloihin Helsingin Sörnäisiin ideoimaan toimintatapoja verkostolle.

Tilaisuudessa tarkoituksena oli miettiä, miten verkostotyö saadaan toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla ja saadaan verkostosta muodostettua jäsentensä näköinen yhteisö. Paikalle oli saapunut edustajia yritysmaailmasta, oppilaitoksista ja julkisista organisaatioista.

Koska verkosto on vasta aloittanut toimintansa, on tärkeää luoda toimintamallit, jotka palvelevat jäsenistöä sekä heidän edustamiaan tahoja. Ikäteknologiaverkoston luonne on monialainen, joten myös yhteisen kielen ja käsityksen muodostaminen käsiteltävistä aihepiireistä korostuu. Lisäksi verkostotyöhön olennaisena osana kuuluva verkottaminen ja siitä syntyvä lisäarvo on tärkeää saada näkyväksi. Näiden seikkojen pohjalta oli ennakolta mietitty työpajassa käsiteltäväksi kolme aihepiiriä; vaikuttavuus, keskustelualusta sekä tapaamiset.

Työpajassa pohdittiin näitä aihealueita ryhmissä ryhmien koostumusta ja aihetta kierrättäen siten, että jokainen osallistuja tuli pohtineeksi jokaista aihetta. Eniten kommentteja sekä ideoita syntyi keskustelualustan ympärille. Myös tapaamiset koettiin kiinnostavaksi ideoinnin kohteeksi. Vaikuttavuuteen oli selkeästi hankalampi tarttua, mutta siihenkin saatiin ideoita ja kehitysehdotuksia kerättyä.

Verkoston tapaamiset

Työpajan osallistujat toivoivat, että fyysisiä tapaamisia järjestettäisiin 2-4 kertaa vuodessa, etäosallistumismahdollisuus huomioiden. Tapaamisissa olisi hyvä olla jonkinlainen alustus, joka voisi nousta verkoston tarpeista. Mahdollisuutta pienempiin, tietyn aiheen ympärille keskittyviin, ehkä useammin kokoontuviin työryhmiin, pidettiin hyvänä. Isojen, koko verkostoa yhdistäviin tapaamisiin voisi sitten nostaa aiheita näiden työryhmien aihepiiristä. Myös yritysvierailuja pidettiin hyvänä ajatuksena, työryhmät tai miksei koko verkostokin voisi kokoontua yritysvierailun merkeissä ja tutustua tarkemmin verkoston jäsenten toimintaan. Keskustelussa esitettiin myös ajatus, että josko olisi mahdollista vierailla jossain VALLIn jäsenyhteisössä tapaamisen merkeissä.

Tarvitaan helppo keskustelualusta

Ehkä tärkeimmäksi aihealueeksi nousi keskustelualusta. Osallistujat pitivät tärkeänä, että verkostolla on toimintaa myös fyysisten tapaamisten välillä. Pelkkä sähköpostilista koettiin kankeaksi ja toiveena on, että etsitään joku kaikille mahdollisimman helppo ja lähestyttävä kanava, jolla keskustelua voitaisiin käydä. Muutaman alustan nimi nousikin esille (Slack, fb-ryhmä, ms Teams, Trello), mutta mitään päätöksiä aiheesta ei vielä tehty. Päädyttiin siihen, että koska nyt osallistujia työpajassa oli vain pieni osa koko verkostosta, niin on parasta kartoittaa suuremman joukon mielipide. Ikäteknologiakeskus tekee verkostolle suunnatun kyselyn sopivasta keskustelualustasta. 

Vaikuttavuutta mitattava eri tavoin

Vaikuttavuus koettiin selkeästi vaikeammaksi aiheeksi. Vaikuttavuuden arvioinnissa pitää erottaa vaikuttavuus kohderyhmään sekä vaikuttavuus alaan. Alaan kohdistuvaa vaikuttavuutta voidaan mitata osallistujien määrällä sekä syntyneillä yhteistyöhankkeilla/-projekteilla. Loppukäyttäjään kohdistuvaa vaikuttavuutta täytyy sitten miettiä hankekohtaisesti, jolloin se näkyy verkoston työssä lähinnä välillisesti.

Näiden käsiteltyjen aihealueiden lisäksi tarpeena ja toiveena nousi esiin tiedon jakaminen. Koettiin tärkeäksi, että verkoston jäsenet jakavat omien selvitystensä ja tutkimustensa tulokset. Lisäksi toivottiin, että ikääntyneen loppukäyttäjän ääni saataisiin kuulumaan verkostossa. Osallistujiksi toivotaan jatkossa myös ikäihmisiä ja heidän läheisiään, jotka voivat nostaa keskusteluun niitä arjen suurimpia haasteita ja tarpeita.

Seuraava ikäteknologiaverkoston tapaaminen pidetään 12.2.2020 ja siitä kerrotaan lähempänä eri kanavissamme. Mikäli verkoston työskentely kiinnostaa, ota yhteyttä ja liity mukaan verkostoon!

Kaisa Huuhtanen
Erityisasiantuntija
VALLIn Ikäteknologiakeskus
puh. 040 511 5976