Ikäystävälliset alueet toimijuuden edistäjinä 

Yli 75-vuotiaista suurin osa ja yli 85-vuotiaistakin lähes puolet asuu itsenäisesti. Ympäristö voi estää tai edistää liikkumista, asioiden hoitamista, kykyä toimia ja osallistua sosiaaliseen elämään. Esteetön ja liikkumiseen houkutteleva elinympäristö sekä päivittäisten ja tarpeenmukaisten palvelujen hyvä saavutettavuus mahdollistavat toimijuuden, itsenäisen asumisen, osallisuuden ja turvallisuuden kokemuksen silloinkin, kun toimintakyvyssä on rajoitteita. Toimijuus ja liikkuminen liittyvät yksilön itsenäisyyteen, autonomiaan ja ihmisoikeuksiin.  

Ikäystävällisten alueiden kehittäminen on noussut tavoitteeksi ikääntyneiden elämän laadun turvaamisessa niin maaseudulla kuin kaupungeissa. Ikäystävällisten yhteisöjen ja kaupunkien kehittämisellä pyritään katkaisemaan kehitys, jossa osa ikääntyvistä ihmistä jää erilaisten oikeuksien, resurssien ja palvelujen ulkopuolelle. Erityisessä syrjäytymisen riskissä ovat hauraat vanhukset ja kumuloituneiden negatiivisten elämänkokemusten haavoittamat iäkkäät ihmiset.  

Poissulkeminen ilmiönä on kuitenkin moniulotteinen ja dynaaminen. Se voi olla puutetta aineellisista resursseista, palveluista, ihmissuhteista, sosiaalisesta tuesta sekä kansalais- ja sosiokulttuurisesta osallistumisesta. Syrjään jäämisen muoto ja aste vaihtelevat. Ikääntymisestä aiheutuvan toimintakyvyn heikentymisen myötä toimijuus tietyssä tilanteessa, ajassa ja paikassa korostuu. Monet poissulkevat tekijät ovatkin enemmän rakenteellisia ja/tai ympäristön esteellisyydestä aiheutuvia.   

WHO 2007:n mukaan ikäystävällisten toimien teema-alueet ovat: ulkotilat ja rakennukset, liikenne, asuminen, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen osallistuminen, arvostus ja osallisuus, tiedonvälitys sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Ikäystävällisten toimien on integroiduttava palvelu-, yhdyskunta ja yhteisötyön suunnitteluun ja toimeenpanoon. Se tulee tehdä yhteistyössä julkisen sektorin, yksityisten ja yleishyödyllisten kansalaisjärjestöjen ja rakennuttajien sekä kansalaisten kanssa tiiviissä ja pitkäjänteissä yhteistyössä. Alue, joka ei huomioi väestön ikääntymistä, lisää pitkällä aikavälillä julkisia kustannuksia.  

Ikäystävällisen lähestymistavan yhdistäminen sosiaalisen syrjäytymisen vähentämistavoitteeseen tarjoaa mm. näkökulman harvoin kuultujen tai piilotettujen väestöryhmien näkemysten esille nostamiseen. Se mahdollistaa myös monialaisten kumppanuuksien kehittämisen syrjivien käytäntöjen ja syrjäytymisen torjumiseksi. Sosiaalisen syrjäytymisen esiin nostaminen ei yksinään ratkaise taloudellisten ja sosiaalisten muutosten kohteena olevien ikääntyneiden ongelmia. Ikäystävälliset toimet ovat tärkeä osa strategisia tavoitteita, joilla parannetaan yhteisöjen ja asuinalueiden toimivuutta ja varmistetaan kaikenikäisten hyvä arki.  

Teksti:
Päivi Tiittula
Erityisasiantuntija
VALLIn Etsivän vanhustyön verkostokeskus


Esittelyssä Ikäystävällinen -toimintamalli / Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kumppanuustoiminta 

Liikkuva resurssikeskus -toiminnalla pystytään lisäämään järjestöjen ja hyvinvointialueen yhteistyöllä tiedon saannin saavutettavuutta ja löytämään niitä senioreita, jotka eivät syystä tai toisesta saavu jo olemassa oleviin neuvontapisteisiin. Toimimme myös puheeksiottajina erilaisissa vanhuuteen varautumisen osa-alueissa. Varsinais-Suomen hyvinvointialueella kulkeva neuvonta-auto tuo järjestöneuvonnan sekä julkisen puolen palveluohjauksen ihmisten arkisiin ympäristöihin lähelle koteja, mm. katvealueille vaikkapa lähiöihin, kyliin ja saaristoon. Tiedonkulku on kahdensuuntaista: viemme senioreille tietoa ja samalla keräämme alueellisia kuulumisia eri tahoille toimitettavaksi. Ohjaamme ikääntyneitä palvelujen pariin ja järjestämme yhteistyössä Turun Siskojen ja Simojen kanssa alueellisia pop up -vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia. Liikkuva resurssikeskus on Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n ja V-S hyvinvointialueen kumppanuustoimintaa yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa.

Lisätietoa täällä

Liikkuvan resurssikeskuksen neuvonta-auto huristelee Suomi-areenaan järjestötorille 27.-28.6.2023 yhdessä VALLIn Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen työntekijöiden kanssa. Tervetuloa tutustumaan toimintaan sekä kuulemaan tulevasta valtakunnallisesta vanhustyön ammattilaisille suunnatusta haasteesta, jolloin toivottavasti koko Suomi jalkautuu julkisen ja järjestöpuolen yhteistyönä turuille ja toreille tapaamaan senioreita eri asuinalueille syksyllä 25.9.-1.10.2023 välisenä aikana. Seuraa ilmoittelua tai tuu juttusille Suomi-areenaan järjestötorille tiistaina tai keskiviikkona Poriin! 


Lähteet:
Buffel T, Rémillard-Boilard S , Walsh K, McDonald B, Smetcoren A-S & De Donder L. 2020. Age-Friendly Approaches and Old-Age Exclusion: A Cross-City Analysis. International Journal of Ageing and Later Life, Advance access, 2020. 
Jolanki O, Suhonen R, & Rappe  E 2020. Hyvinvointia ja osallisuutta asuinympäristöjä kehittämällä. Gerontologia 34(4), 2020 s. 349-353.  
Rajamäki J & Rappe E. 2020. Ikäystävällisyyden edistäminen asuinalueilla ja taajamissa. Ympäristöministeriön julkaisuja | 2020:2. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162050/YM_2020_2.pdf (luettu 16.5.2023)