Järjestöjen kannattaa tutkia omaa identiteettiään

Mistä koostuu vanhuspalvelujärjestöjen identiteetti? Kuinka sitä voi hyödyntää oman organisaation asemoimisessa ja profiilin kirkastamisessa niin palvelumarkkinoilla kuin kansalaistoiminnassa? Tätä valottaa Vallin suunnittelija Suvi Hiltusen YAMK-opinnäytetyö.

Vahva ja yhtenäinen identiteetti ulkoisista paineista huolimatta

Opinnäytetyö on tapaustutkimus kahdesta Valli ry:n yhdistystaustaisesta jäsenyhteisöstä, jotka tuottavat asumispalveluja vanhoille ihmisille. Näistä organisaatioista löytyi neljä identiteetin kriteeriä: yhteisöllisyyden, solidaarisuuden, arvoperustaisen ammattilaisen sekä resilientin toimijan identiteetti. Tulosten perusteella esitetään ehdotuksia siitä, mihin organisaatioiden itsensä sekä Vallin niiden edunvalvontaorganisaationa kannattaa panostaa identiteettien säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi. Esimerkiksi alustayhteistyö, jonka sanotaan olevan yksi ratkaisuista pienten toimijoiden elinvoimaisuuden säilyttämiseksi, edustaa juuri sellaista toimintaa, joka opinnäytetyössä tunnistettiin tapausorganisaatioiden identiteettien piirteiksi.

Organisaatioidentiteetti pohjana muutoskeskustelulle

Organisaatioidentiteetin selvittäminen on tärkeää kaikille organisaatioille, jotka pohtivat, mikä niistä tekee muista erottuvan ja omaperäisen. Vanhuspalvelut ja niiden järjestäminen on ollut kuluvana vuonna tapetilla useampaan otteeseen. Järjestöpohjaisten vanhuspalvelutuottajien toimintaedellytykset ovat olleen muutostilassa koko 2000 -luvun kansallista ja EU-lainsäädännöllisistä muutoksista, julkisten avustusten kiristymisestä sekä jo kaatuneesta sote- ja maakuntauudistuksesta johtuen. Vanhuspalvelujärjestöjen onkin jatkuvasti arvioitava, kuinka muutokset vaikuttavat organisaation arvoihin ja sen keskeisempiin tapoihin olla ja toimia.

Organisaation identiteetin ymmärtäminen auttaa löytämään vihjeitä siitä, mikä tai millainen organisaation tulisi olla, ja kuinka tätä olemusta toteuttaa tulevaisuudessa. Myös identiteettiä uhkaavien tekijöiden löytäminen auttaa selittämään organisaation haasteita silloin, kun muista organisaatiotutkimuksen selitysmalleista ei ole apua.

Opinnäytetyö ”Organisaatioidentiteetin lähteellä – Tapaustutkimus kahdesta järjestöpohjaisesta vanhuspalveluiden tuottajasta” on luettavissa Theseuksessa.