Järjestöt on tärkeä kumppani hallinnolle

Yhteiskuva juhlaseminaariin osallistuneista (KANE 7.6.2016)

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE ja Miina Sillanpään Seura järjestivät Järjestöt ja hyvä elämä -juhlaseminaarin 7. kesäkuuta 2016. Tilaisuudessa todettiin, että tulevaisuudessa kansalaisjärjestöt tulevat olemaan yhä tärkeämpi yhteistyökumppani hallinnolle.

Seminaari liittyi KANE:n toimikauden (2012-2016) päättymiseen sekä Miina Sillanpään syntymän juhlavuoteen. Siitä tuli kuluneeksi 150 vuotta 4.6.2016. Miina Sillanpää oli merkittävä yhteiskuntapoliitikko, ensimmäinen naisministeri ja aikansa suuri kansalaisvaikuttaja, jonka työn jälki näkyy vielä nykyisinkin monilla yhteiskunnan osa-alueilla. Hän tarttui moniin yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja erityisesti yhteiskunnan vähäosaisten aseman parantamiseen. Hänen aloittamansa toiminta jatkuu edelleen monilla aloilla.

KANEn tehtävänä on ollut kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten vahvistaminen, osallistumisen ja hyvän hallinnon edistäminen sekä järjestöjen äänen kuulumisen varmistaminen kuntauudistuksessa.  Tätä työtään KANE on hoitanut menestyksellisesti erilaisin lausunnoin, kannanotoin ja selvitystyönmuodoissa.

KANEn tulevan kauden agendalla ovat mm. nykyisen hallitusohjelman kirjaukset ja järjestöjen sekä säätiöiden verokohtelun selvittäminen. Erityisesti muuttuvat verotulkinnat vaikeuttavat järjestöjen toimintaympäristöä merkittävästi. Avustusten varmistaminen järjestöille tulee myös selkeyttää rahapeliyhtiöiden yhdistämisen myötä.

7.6.16 järjestetyn Seminaarin antiin ja julkaisuihin voit tutustua tarkemmin täällä

KANEN tiedote 7.6.2016 
Hallinnon avoimuuden ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten vahvistaminen vaatii aktiivisia toimia jatkossakin

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE suosittelee toisen nelivuotiskautensa päättyessä toimenpiteitä avoimen hallinnon ja päätöksenteon edistämiseksi sekä kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten vahvistamiseksi. Tavoitteena on, että Suomessa on jatkossakin elinvoimainen kansalaisyhteiskunta.

KANEn pitää tärkeänä muun muassa hallinnon kuulemis- ja vuorovaikutuskäytäntöjen kehittämistä. Kuulemisilla tulisi olla aitoa vaikutusta päätöksentekoon, ja etenkin suurissa päätöksissä kansalaisyhteiskunnalla tulisi olla mahdollisuus osallistua laajasti.

Taloudelliset toimintaedellytykset ovat kansalaisyhteiskunnan toiminnan kannalta hyvin keskeisessä asemassa. Huomiota tulisi kiinnittää paitsi järjestöjen toiminnan rahoitukseen, ja uusien rahoitusmuotojen kehittämiseen, myös niiden tuottamien palvelujen turvaamiseen. Kansalaisyhteiskunta ja sen toimintaedellytykset on huomioitava myös rakenneuudistusprosesseissa, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ja maakuntauudistuksessa.

Veropolitiikalla ja verotuksen käytännön ratkaisuilla voi olla merkittävä vaikutus kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiin. Tavoitteena on, että yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksellinen asema säilyisi, käytännöt selkeytyisivät ja olisivat läpinäkyvämpiä.

Byrokratian vähentämiselle ja järjestöjen hallinnollisen taakan keventämiselle on tarvetta, esimerkiksi selkeämmillä julkisten avustusten hakuprosesseilla ja neuvonnalla sekä käytäntöjen yhtenäistämisellä. Tätä pitäisi tarkastella mm. meneillään olevassa rahapelifuusioprosessissa sekä lupaprosesseja keventämällä.

Paikallisten ja pienten järjestöjen asemaan sekä kumppanuuksien kehittämiseen on syytä kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Vapaaehtoistoiminnan edellytyksiä tulisi edelleen parantaa säädöksiä ja käytäntöjä sujuvoittamalla sekä viestinnällä.

Suositukset käyvät ilmi neuvottelukunnan loppuraportista, joka julkaistiin yhdessä yleishyödyllisten yhteisöjen verotusta koskevan keskusteluasiakirjan kanssa Järjestöt ja hyvä elämä –juhlaseminaarissa 7.6.2016 Säätytalolla. Juhlaseminaari toimi KANEn toisen nelivuotisen toimikauden (2012–2016) päätösjuhlana sekä kunnioitti Miina Sillanpään 150-vuotissyntymäpäivää ja elämäntyötä. Juhlaseminaarissa käsiteltiin järjestöjen ja kansalaistoimijoiden tekemää tärkeää työtä kansanvallan edistäjinä sekä ihmisarvoisen elämän mahdollistajina. Seminaari järjestettiin yhteistyössä Miina Sillanpään Seuran kanssa.

Lisätietoa:
KANEn loppuraportti 2012-2016
Kansalaisjärjestöjen taloudellisten toimintaedellytysten nykytila 2016 (kooste)

Tulossa: 
Minna Sillanpää – Edelläkävijä kirja (ilmestyy 14.9.2016) 


13.6.2016
Virpi Dufva, Valli ry toiminnanjohtaja