Jäsenjärjestöissä peräänkuulutetaan teknologiasta apua virikkeelliseen arkeen

Vallin Ikäteknologiakeskus kysyi jäsenjärjestöiltään millaisia arjen haasteita näissä on, mitä teknologiaa näissä on käytössä sekä millaista teknologiaa kaivattaisiin. Asiaa pidetään tärkeänä, sillä lähes puolet Vallin jäsenjärjestöistä vastasi kyselyyn.

Ylivoimaisesti suurimmiksi arjen haasteiksi suhteessa ikäihmisiin nimettiin virikkeellisen päivän sisällön luominen sekä ikäihmisten turvallisuuteen liittyvät kysymykset (2/3 vastaajista). Toiseksi suurin haaste oli yhteydenpitomahdollisuudet omaisiin ja ystäviin. Yhteydenpidon nimesi haasteeksi peräti puolet kyselyyn vastanneista. Lähes puolet vastaajista nosti ikääntyneiden asiakkaiden muistamisen kolmanneksi suurimmaksi haasteeksi.

Työntekijöillä suurin teknologiaan liittyvä haaste liittyi tietojen hallintaan (lähes 2/3 vastaajista). Lähes yhtä moni koki haasteeksi ajan riittävyyden virikkeellisen ympäristön aikaansaamiseksi ja ikäihmisten muistin tukemisen. Tuloksista voi lisäksi päätellä, että järjestöissä on nostolaitteita melko tyydyttävästi, sillä ne aiheuttivat vain vähän huolta. Samoin paloturvallisuudesta ei huolehtimista ei koettu haasteena. Sprinklerit olivatkin kaikkein yleisimmin käytössä ollut teknologia yhdessä asiakastietojen hallintajärjestelmien kanssa. Vähiten järjestöissä oli käytössä paikannuslaitteita, muistiapuvälineitä ja erilaista viriketeknologiaa.

Vastaajat arvioivat kuitenkin, että juuri viriketeknologiasta olisi heillä kaikkein eniten hyötyä. Toiseksi toivottiin helppokäyttöisiä tietokoneita ja kolmanneksi muistiapuvälineitä. Muistuttavat lääkeannostelijat, asiakastietojärjestelmät (joita siis jo laajasti onkin käytössä), kulunvalvontajärjestelmät sekä liesivahdit olivat ”toivomuslitan” häntäpäässä.

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että järjestöissä nähdään monenlaisen teknologian merkitys ja että sille ollaan myös avoimia. Vain kaksi vastaajaa ilmoitti, ettei halua ottaa nyt kokeiltavaksi tai käyttöön uutta teknologiaa. Eniten toivottiin kokeiltavaksi (toimivia) paikannusratkaisuja ja viriketeknologiaa. Kaksi kolmesta ilmoitti lisäksi olevansa kiinnostunut tulemaan mukaan kehittämishankkeisiin.

Ikäteknologiakeskuskelta toivottiin tiedon tuottamista ja välittämistä, vinkkejä käyttöönottoon sekä verkottumista ja kokemusten vaihtoa muiden järjestöjen kanssa. Ikäteknologiakeskuksen verkkosivuille onkin nyt päivitetty tietoa erialisista tuotteista sekä alalla tehtävästä tutkimuksesta. Lisäksi voimme tässä jo ennakkotietona kertoa, että 12.12 järjestämme seminaarin asiakas- ja toiminnanohjausjärjestelmistä, jossa useat alan yritykset esittäytyvät. Näillä eväillä onkin hyvä jatkaa Ikäteknologian toiminnan suunnittelua ja toteuttamista. Tapaamisiin siis 12.12! Lisää tietoa tapahtumasta pian verkkosivuillamme.

Tarkemmin kyselystä: Lea.Stenbeg@valli.fi