Kansainvälisessä toiminnassa ja yhteistyössä oltava mukana

Kuvassa oikealta: Agenda 2030 vaikuttamistoiminnan johtaja Verity McGivern ja pääsihteeri Justin Derbyshire HelpAge Internationalista, Executive Director Elisha Sibale Mwamkinga The Good Samaritan Social Service Trustista, Tanzaniasta, Co-Founder Shashi Tyagi GRAVIS:ta, Intiasta sekä Vallin edellinen puheenjohtaja Vappu Taipale.
Kuvassa oikealta: Agenda 2030 vaikuttamistoiminnan johtaja Verity McGivern ja pääsihteeri Justin Derbyshire HelpAge Internationalista, Executive Director Elisha Sibale Mwamkinga The Good Samaritan Social Service Trustista, Tanzaniasta, Co-Founder Shashi Tyagi GRAVIS:ta, Intiasta sekä Vallin edellinen puheenjohtaja Vappu Taipale.

Kansainvälinen toiminta ja yhteistyö ovat välttämättömiä myös suomalaisen vanhustyön ja -palvelujen kehittymiselle

Alkuvuodesta järjestettiin YK:n päämajassa New Yorkissa CSocD56 Istunto (YK:n Sosiaalisen kehityksen toimikunta). Vallin toiminnanjohtaja Virpi Dufva oli mukana istunnossa Suomen delegaation asiantuntijajäsenenä.Agendaan sisältyi laajasti myös ikääntymistä käsitteleviä ajankohtaisia teemoja, ja päivän kestäneessä MIPAA-paneelissa (Madrid International Plan of Action on Ageing) käsiteltiin viime syksyn Lissabonin julistusta sekä arvioitiin aiemman kauden saavutuksia maanosittain. Lisäksi Istunnon yhteydessä järjestettiin Kansalaisyhteiskuntafoorumi 2018 (Civil Society Forum 2018). Järjestöjen edustajia asiantuntijoina oli matkassa muitakin: Vallin edellinen puheenjohtaja Vappu Taipale, erityisasiantuntija Kaarina Tamminiemi (Soste) sekä YK-liiton nuorisodelegaatti Mirna Aho.

Ilahduttava asia on se, että Suomella on yleensä delegaatiossa mukana myös kansalaisjärjestöjen toimijoita. Tämä ei ole itsestäänselvyys useammassakaan maassa. Delegaation johtaja, YK:n pysyvän edustuston päällikkö Kai Sauer totesi käyttämässään Suomen puheenvuorossa mm. eri sektoreiden välisen yhteistyön välttämättömyyden, ja aktiivisen yhteistyön myös kansalaisjärjestöjen, yksityisen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa. Näin voimme luoda parhaat mahdollisuudet kaikille ihmisille. 

Poimintoja tilaisuuksien keskeisistä teemoista:

  • Tarvitaan lisää tilastotietoa ja muutakin dataa vastataksemme vanhojen ihmisten erilaisiin tarpeisiin oikea-aikaisemmin. Mitä selkeämmät jaottelut datasta on eri ikäryhmittäin, sen paremmin saadaan analysoitua tietoa päätöksenteon ja kehittämistyön tueksi. Erityisesti kehittyvissä maissa dataa ei ole vielä riittävästi, vaikka kehitystä on tapahtunut. Datan puute mm. vaikeuttaa kehitysohjelmien järkevää fokusointia.
  • Digitalisaation tuomat hyödyt ja haasteet tunnistetaan eri puolella maailmaa. Digitalisaatiota ja teknologiaa käsiteltiin useissa puheenvuoroissa, myös huoli sen aiheuttamasta eriarvoistumisen kasvusta nousi esiin. Mielenkiintoinen tapahtumakooste on katsottavissa video-linkissä Why are digital skills critical for older persons: 

http://webtv.un.org/search/why-are-digital-skills-critical-for-older-persons-csocd56-side-event/5725057037001/?term=&lan=english&page=69

  •  Vanhojen ihmisten ihmisoikeuskysymykset sekä vanhoihin ihmisiin kohdistuva väkivalta ja kaltoinkohtelu halutaan tehdä entistä enemmän näkyväksi. Huolta tuovat myös humanitaariset kriisit, ja vanhojen ihmisten saama apu ja tuki näissä tilanteissa. Yksi näkökulma, josta asioita tarkasteltiin, oli arvokas ja arvostava vanhuus. Tämä on yksi Lissabonin julistuksen päätavoitteista.
  • Kansallisia ikääntymisstrategioita on kehitetty, ja aktiivinen ikääntyminen on näissä strategioissa nyt vahvemmin näkökulmana. Strategioissa näkyy myös kansalaisyhteiskunnan vahvempi osallisuus, mukanaolo. Myös innovatiivisten lähestymistapojen merkitys palvelumuotoiluun ja palvelujen kehittämiseen korostui puheenvuoroissa.
  • Malleja hyvien käytäntöjen levittämiseen niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin tarvitaan lisää, ja keskinäiseen vuorovaikutukseen ja viestintään on oltava resursseja. Tarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa vahvaa kansalaisyhteiskunnan keskustelua vanhojen ihmisten asemasta ja asioista. Myös kansallisten strategioiden seurantaprosesseihin on otettava vanhat ihmiset mukaan.  

NGO-Foorumin alueellisessa keskustelutilaisuudessa (Eurooppa) syntyi mielenkiintoista ja hyvä keskustelua mm. siitä, että kun suunnitellaan saavutettavaa ympäristöä ja laitteita/ teknologiaa vanhoille ihmisille sopiviksi, niin ne sopivat yleensä kaikille (design for all-ajatus). Keskusteluun osallistui myös eri maiden nuorisodelegaatteja.

MIPAAN julistuksen kolme pääkohtaa:

1. Tunnustetaan ikääntyneiden kyky, mahdollisuudet, kapasiteetti.

2. Rohkaistaan ja kannustetaan ihmisiä pidempiin työuriin, myös työkyky-näkökulmaa.

3. Varmistetaan arvostava vanhuus, myös ihmisoikeusnäkökulmaa.

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Ministerial_Conference_Lisbon/Documents/2017_Lisbon_Ministerial_Declaration.pdf

Lisätietoa ja linkkejä CSocd56-Istuntoon ja oheistapahtumiin:

https://www.un.org/development/desa/dspd/united-nations-commission-for-social-development-csocd-social-policy-and-development-division/csocd56.html

Teksti ja kuva: Virpi Dufva