Nuorten työvoimapalveluissa pelkkä digi ei riitä .

23.10.2017

TE-toimistojen palvelujen siirtyessä verkkoon nuoret työnhakijat tapaavat asiantuntijoita entistä harvemmin. Vaarana on, että erityisesti vaikeasti työllistyvät nuoret putoavat työvoimapalveluiden kyydistä. Kun nuoren elämä on solmussa, pelkkä digi ei korvaa säännöllistä, henkilökohtaista ohjausta.

Valtakunnallinen Vanhustyön Trainee -hanke on vuodesta 2013 lähtien ohjannut työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria tutustumaan vanhustyöhön. Kaksi kolmesta Trainee-ohjelmaan osallistuneesta nuoresta on hakeutunut sosiaali- ja terveysalan koulutukseen.

Kokemuksemme on, että hyvin monenlaiset nuoret voivat löytää itselleen urapolun vanhustyöstä. Henkilökohtainen ohjaus ja toimiva ryhmä vievät eteenpäin sellaisiakin nuoria, joiden ura- ja koulutuspolulla on ollut haasteita tai joiden kielitaitoa ei ole pidetty riittävänä työllistymiseen.

Kun TE-toimistojen palvelut siirtyvät verkkoon, nuoret työnhakijat tapaavat asiantuntijoita entistä harvemmin. Työnhakija on itse vastuussa siitä, että hän verkossa työttömäksi ilmoittauduttuaan osaa ilmoittaa aikaisemman työ- ja koulutushistoriansa, määritellä itse tuen tarpeensa ja jopa laatia työllistymissuunnitelmansa.

Vaikka nuoret aikuiset käyttävät teknologiaa sujuvasti, heidän kykynsä täyttää virallisia lomakkeita ja ilmaista itseään kirjallisesti vaihtelee. Päivittäinen sosiaalisen median käyttö ei kerro nuoren kyvystä täyttää verkkolomakkeita tai tulkita saamiaan viranomaispäätöksiä.

Nuoren todellinen toimintakyky ja vahvuudet eivät tule ilmi, jos hän tapaa omaa asiantuntijaansa harvoin tai asiantuntija vaihtuu usein. Myös nuoren todellinen kielitaito voi jäädä huomaamatta, kun tapaamisia on harvoin ja niissä käytetään vain suppeaa, tilanteessa tarvittavaa kielitaitoa.

Vanhustyön Trainee -hankkeessa huomattiin, että monien nuorten aikuisten todellinen toimintakyky, kielitaito ja sitoutuminen kävi ilmi vasta viikkojen aikana. Päivittäinen yhdessä vietetty aika, ryhmä- ja yksilökeskustelut ja nuoren luottamus ohjaajaan toivat esiin sekä työllistymisen haasteita että vahvuuksia, joita TE-toimiston asiantuntijatapaamisissa ei ollut tullut näkyviin.

Vanhustyön Traineen kaltainen malli nuorten ohjaamiseksi ja tiettyyn ammattialaan tutustuttamiseksi on osoittautunut toimivaksi ja kustannustehokkaaksi. Pitkäjänteisen ohjauksen avulla nuorille rakennetaan työelämään polkuja, jotka perustuvat heidän todellisiin vahvuuksiinsa ja tarpeisiinsa. Samalla yhteiskunta saa käyttöön näiden nuorten ihmisten arvokkaan työpanoksen.

Uskomme, että työvoimahallinnossa on syytä lisätä resursseja erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten henkilökohtaiseen ohjaukseen. Rinnalle tarvitaan työnantajien sitoutumista nuorten työllistymisen tukemiseen. Erityisesti työvoimapulasta kärsivällä vanhusalalla nuoret ovat iso mahdollisuus, jota ei ole varaa jättää käyttämättä.

Mari Huusko, Vanhustyön Trainee -hankkeen suunnittelija & Virpi Dufva, toiminnanjohtaja
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry