Kiitos Elämänote-verkostolle yhteisestä matkastamme

kuvassa iso joukko ihmisiä istuu kuuntelemassa Päivi Topon esitystä. Taustalla VALLIn ja Ikäinstituutin roll-up-julisteet.
Elämänote-verkoston yhteinen matka alkaa. Ohjelman johtaja ja Suomen ensimmäiseksi vanhusasiavaltuutetuksi valittu Päivi Topo avaa Elämänotteen ensimmäiset verkostopäivät 29.10.2018.

STEA:n rahoittaman Elämänote-ohjelman (2018–2021) yhteinen matka päättyy. Meistä moni on jo siirtynyt uusiin tehtäviin. On aika kääntää katse hetkeksi taaksepäin, käydä läpi koordinaatiohankkeemme työtä, verkostomme yhteistä taivalta ja lausua kiitokset.

Elämänote-ohjelman ytimen muodostivat 20 hanketta, yli 50 järjestöammattilaista sekä kuusihenkinen koordinaatiotiimimme. Ohjelman rinnalla ja suurena tukenamme olivat myös viiden iäkkään muodostama Elämänote-raati sekä laaja ohjausryhmä, joiden viisaus, kokemus ja sparraus olivat ensiarvoisen tärkeitä työmme onnistumisen kannalta. Verkostomme työ kohdentui eri puolilla Suomea asuvien ja haasteellisissa elämäntilanteissa elävien ikäihmisten osallisuuden lisäämiseen sekä elämänhallinnan ja hyvän arjen mahdollistamiseen. Näitä tavoitteita kohti saimme kulkea yhteisen matkamme.

Työmme Elämänotteen koordinaatiotiimissä

Alussa moni ohjelman hanke taisi pohtia, mikä tuollainen Helsingin päässä oleva monen hengen koordinaatio oikein on. Mihin sellaista tarvitaan? Saamamme palautteen perusteella koordinaation tuomat hyödyt ja merkitys tunnistettiin sekä ohjelman hankkeissa, hankkeiden taustajärjestöissä että sidosryhmissä:

Elämänote-ohjelmaan kuuluminen on tarjonnut erinomaisia verkostoitumismahdollisuuksia, osaamisen vaihtoa ja näkymistä aivan eri tavalla kuin jos olisimme olleet vain yksittäinen hanke. Vertaisuus, yhdessä tekeminen samankaltaisten hankkeiden kanssa on ollut antoisaa. Koordinaatiotiimin kanssa on ollut helppoa kommunikoida, ovat olleet helposti lähestyttäviä ja aidosti kiinnostuneita siitä, miten meillä menee.

Järjestömme on Elämänote-ohjelman ansiosta solminut uusia kumppanuuksia. Työntekijät ovat saaneet tukea työlleen. Elämänote-hankkeemme tuomaa osaamista jaetaan ja hyödynnetään muussa järjestön toiminnassa.

Hankkeissa on parannettu ikäihmisten taitoja ja välitetty tietoa asioista, joiden vuoksi elämänhallinta voi heiketä. Työn tulokset palvelevat koko Suomea verkostomaisuuden ja uusiin tutkimuksiin perustuvan tiedon jakamisen ansiosta.

Koordinaatiomme työn päätavoitteina on ollut yhteisen tekemisen mahdollistaminen ja yhteisen työn kokoaminen. Olemme käärineet hihamme mitä moninaisimpien tehtävien äärellä, olleet konkreettinen apu ja lisäresurssi hankkeiden suuntaan. Mitä työmme sitten käytännön tasolla on ollut? Olemme tukeneet hankkeita yksilöllisesti, mahdollistaneet keskinäistä verkottumista sekä tarjonneet koulutusta ja taustajärjestöjemme sisältöjä. Olemme keränneet tietoa sekä hanketyöntekijöiltä että hankkeiden toimintaan osallistuneilta ja viestineet tuloksia eri suuntiin. Olemme koordinoineet melkoisen määrän tilaisuuksia, tuottaneet ja koonneet yhteistyössä hankkeiden kanssa suuren määrän materiaaleja ja toimintamalleja sekä tehneet levittämistyötä yhteisten jalanjälkiemme juurruttamiseksi.

Muutaman tunnusluvun kautta koordinaation työ avautuu näin: vierailimme tai zoomailimme yksittäisten hankkeiden kanssa yli 250 kertaa, annoimme jokaiselle 20 hankkeelle arvioinnin ja viestinnän tukea, tuotimme yli 30 blogia, lähes 40 uutiskirjettä, 34 tarinaa ja sekä videotallenteita. Järjestimme kahdeksat Elämänote-hankkeille suunnatut verkostopäivät sekä muutamia seminaareja yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Toteutimme Zoomin kautta yli 80 teemallista ja koulutuksellista yhteistapaamista ja järjestimme hankkeiden omien toiveiden ja tarpeiden pohjalta räätälöityjä koulutuksia mm. palvelumuotoilusta, ratkaisukeskeisyydestä, hanketyön juurruttamisesta, viestinnästä sekä Innokylän mahdollisuuksista.

Lisäksi järjestimme hankkeiden tuottamista toimintamalleista neljä erillistä webinaaria, jotka myös tallennettiin. Ennen kuntavaaleja olimme liikkeellä neljän alueellisen vaikuttajawebinaarin kautta ja aluevaalien jälkeen saimme porukalla tavata ja käydä keskustelua SOSTEn koordinoiman Järjestöjen sote-muutostukihankkeen kanssa. Yksi tärkein osa koko ohjelmaa on ollut koordinaation tutkijana työskennelleen Hanna-Kaisan tekemä laadullinen osallisuustutkimus, jonka aineisto koottiin iäkkäiden kanssatutkijoiden avulla. Aineiston kautta avautuu iäkkäiden itsensä sanoittamana Elämänote-hankkeissa tehdyn työn merkitys. Lyhyesti kuvattuna: olemme koordinaationa olleet yhteisen työn äärellä.

Elämänote-ohjelman merkitys ja opit koordinaation näkökulmasta

Kävimme koordinaatiomme tiimipalaverissa pienen keskustelun siitä, mitä me koordinaatiossa olemme oppineet ja huomioineet Elämänote-matkallamme. Ehkä vahvimpana nousi esiin se, kuinka valtavan tärkeää on kysyä iäkkäiltä itseltään heitä koskevia asioita, heidän omia ajatuksiaan ja toiveitaan. Iäkkäillä on mielipiteitä, joita he kyllä kertovat, jos joku vain kysyy. Eikä pelkkä kysyminen riitä. On tärkeää huomioida sekä mielipiteet että toiveet ja toteuttaa niitä mahdollisuuksien mukaan. Myös iäkkäiden oma sanoitus ammattilaisten suuntaan on ollut merkityksellistä. Hankemaailmassamme sorrumme helposti ylätason hankekieleen. Totesimme myös, että Elämänote-verkostossa hankkeiden tuki toisilleen on ollut korvaamatonta ja mahdollisuus reflektoida omaa toimintaa tosi merkityksellistä.

Pohdimme vielä koordinaation suunnittelija-kollegani Ullan kanssa, mikä työssämme on ollut hienointa. Totesimme, kuinka arvokasta on ollut päästä seuraamaan niin monipuolisen koulutustaustan ja kokemuksen omaavan ammattilaisverkoston työskentelyä eri puolilla Suomea. Olemme oppineet valtavasti hankkeiden monipuolisista sisällöistä erilaisissa toimintaympäristöissä. Omassa työssämme olemme saaneet olla osana verkostoa myös ideoimassa, kehittämässä ja toteuttamassa uusia juttuja. Totesimme yhteen ääneen, kuinka etuoikeutettuja olemme olleet saadessamme tehdä tätä työtä ja voidessamme levittää eri tahoille Elämänotteen työtä ja tuloksia.

Elämänote-matkallamme on toki ollut myös moninaisia haasteita. Hankkeiden rajallinen toiminta-aika on joskus kivuliasta. Rahoituksen päättyessä monen merkityksellisen hankkeen työ katkeaa kesken. Myös korona-aika on tuonut mukanaan omat ongelmansa. Verkostossamme se tarkoitti kylläkin myös sitä, että hankkeiden työhön löytyi ihan uudenlaisia sisältöjä ja työn merkitys korostui entisestään. Elämänote-ohjelma osoitti omalta osaltaan, kuinka järjestöissä tehtävä työ on suojaverkko, joka kattaa koko Suomen.

Yhdessä verkostona tehty työ on vaikuttavampaa. Näin se vain on. Elämänote-ohjelmassa mukana olleiden hankkeiden tuottamat toimintamallit ja materiaalit jättävät vahvan yhteisen jalanjäljen. Elämänote-ohjelman työ eri puolilla Suomea on ollut työtä osallisuuden ytimessä: työtä iäkkäiden kohtaamisen, kuuntelemisen ja kannattelun äärellä.  

Kiitän omalta osaltani kaikkia yhteisestä matkastamme. Kiitos koordinaatiotiimin jäsenille Ikäinstituutissa eli Lea, Ulla, Vesa, Hanna-Kaisa ja Leena. Kiitos koko laaja-alaiselle Elämänote-verkostolle ja suuri kiitos myös koordinaation taustajärjestöjen VALLI ry:n ja Ikäinstituutin kollegoille.

Heli Väisänen
Elämänote-ohjelman koordinaation suunnittelija
VALLI ry

Tutustu Elämänote-ohjelman työhön ja tuloksiin: Elämänote-ohjelma