Kokemuksia Trainee-ohjelmasta

Palautetta

Trainee-ohjelman kehittämisen tueksi on kerätty syksyn 2013 ohjelmaan osallistuneiden nuorten kokemuksia, kommentteja ja tietoa heidän tämän hetkisestä tilanteestaan. Lomakekyselynä toteutettu selvitys tehtiin huhtikuussa, reilut kolme kuukautta ohjelman päättymisen jälkeen. Kyselyyn vastasi 11 nuorta (ohjelmaan osallistui 15). Lisäksi kolmen nuoren työllisyystilanteesta oli käytettävissä ajankohtaista tietoa, koska he ovat pitäneet yhteyttä puhelimitse, vierailuilla ja/tai Facebookin kautta vielä ohjelman päätyttyä.

”Olen tällä hetkellä opiskelemassa lähihoitajaksi. Haen kesätyötä, mutta en saannut sen vielä.”

Huhtikuussa näistä eri lähteistä koottujen tietojen mukaan nuorista yksi oli oppisopimuskoulutuksessa, viisi opiskelemassa lähihoitajaksi tai hoiva-avustajaksi (heistä yksi teki myös keikkatöitä opintojen ohella), ja kaksi työskenteli lasten parissa. Yhteensä kahdeksan nuorta oli siis opiskelemassa ja/tai työsuhteessa. Työkokeilussa oli yksi. Työttömiä työnhakijoita nuorista oli huhtikuussa viisi. Heistä yhdellä oli jo työkokeilupaikka tiedossa, ja toinen työllistyi heti kyselyn jälkeen. Kolmen kohdalla aktiivinen haku opiskelemaan tai töihin ei vielä ollut tuottanut tulosta*. Yhdestä nuoresta ei ole tietoa.

”Kokemus ja tieto alasta jo ennestään vaikuttaa”

Trainee-ohjelman hyötynä opiskelemaan tai töihin pääsyn kannalta nähtiin, että siellä oppi erilaisia työllistymismahdollisuuksia, sai päivärutiinit kuntoon ja kokemusta hoivakodeista. Ohjelmasta saatuja kokemuksia pidettiin hyödyllisinä opiskelujen valintahaastatteluissa. Ohjelman tärkeimpinä sisältöinä ja toteutustapoina pidettiinkin vanhustyön opintoihin tutustumista ja ohjelmaan osallistumisesta saatavaa kirjallista palautetta. Muita tärkeitä osa-alueita vastaajille olivat työelämätaitojen oppiminen, palvelutaloissa vierailut ja avustaminen, henkilökohtaiset keskustelut ohjaajan kanssa ja häneltä saatava tuki sekä ryhmänä toimiminen.

”Kohtaaminen ja keskustelu vanhuksen kanssa”

Oman osaamisen arviointi ennen ja jälkeen ohjelman oli haastavaa, ja tulevilta ryhmiltä omaa osaamista arvioidaankin jatkossa ensimmäisen kerran jo ohjelman alkaessa. Nuorten vastauksista on kuitenkin nähtävissä, että käsitys omasta osaamisesta on muuttunut ohjelman aikana. Siinä, missä ennen ohjelmaa arvioitiin olevan vain huonot tiedot ja taidot työnhausta, työelämästä, vanhustyön ammateista, muistisairaiden vanhusten kohtaamisesta jne., kaikki kokivat tietojen ja taitojen olevan sen päättyessä vähintään keskinkertaisia, jopa erittäin hyviä.

”Halusin tutustua vanhainalaan ja päästä jyvälle”

Enemmistö kyselyyn vastanneista nuorista kertoi hakeutuneensa Trainee-ohjelmaan, koska vanhustyö ja/tai lähihoitajan koulutus kiinnosti, mutta koulutuspaikkaa ei vielä ollut löytynyt. Muita syitä olivat, ettei ollut päässyt ylipäänsä mihinkään opiskelemaan tai töihin tai halusi oppia jotain uutta, ja että ohjelman ajalta maksetaan ylläpitokorvausta.

”Minulle oli yllätys, että miten ihanaa oli olla vanhusten kanssa”

Yllätyksenä ohjelmaan osallistuneille tuli mm. että ”vanhustyö ei olekkaan niin ankeaa”. Toisaalta ohjelmalta oli toivottu jo enemmän nimenomaan vanhustyön opetussisältöjä ja oli pettymys, että keskityttiin yleisten työelämätaitojen harjoittelemiseen. Parhaiten mieleenjääneitä päiviä olivatkin ne, kun vierailtiin palvelutaloissa avustamassa eri tilanteissa ja tilaisuuksissa, ja niitä olisi toivottu olevan vielä enemmän.

”Ryhmässämme oli ihania ihmisiä ja ihana porukka”

Ryhmän jäsenet tulivat toisilleen tärkeiksi ja ilmapiiriä kiiteltiin loistavaksi, ja vaikka suunnittelija-ohjaaja välillä joutui kovastikin korottamaan ääntään, niin palautteiden mukaan hän olisi saanut olla vielä tiukempi.

”Haluan kiittää kaikkia Valli jäsenet varsinkin Mari, hän auttaa minua olemaan kuka olen tänään.”

Kaiken kaikkiaan koettiin, että Trainee-ohjelma oli antanut tietoa, toivoa, hyötyä ja paljon positiivista kokemusta.

Uudenmaan ELY-keskuksen tuella toteutettava Vanhustyön Trainee ohjelma nuorille näyttäytyy näiden tulosten pohjalta varsin toimivana mallina. Noin kolme kuukautta ohjelman päättymisen jälkeen yli puolet nuorista oli töissä tai opiskelemassa, ja heidän oman kokemuksensa mukaan ohjelmaan osallistuminen oli vaikuttanut työ- tai opiskelupaikan saamiseen. Myös ohjelman sisältöön ja toteutustapaan oltiin tyytyväisiä. Haasteitakin on, mutta tältä pohjalta malli vaikuttaa sellaiselta, jota kannattaa Paikka auki -rahoituksella kehittää edelleen.

Vastaava kysely on postitettu myös Tampereen Koivupirtissä toteutettujen Trainee-ohjelmien osallistujille. Pääkaupunkiseudulta palautetta kerätään myös ohjelmaan osallistuvilta vanhustyön työnantajilta.

* 11.6.2014 saadun tiedon mukaan yksi näistä kolmesta on saanut opiskelupaikan ja aloittaa laitoshuoltajan opinnot elokuussa.