Kotipirtin Olkkari tarjoaa matalan kynnyksen toimintaa ikääntyneille

Vallin Etsivä mieli -projektin ja Kotipirtti ry:n Yhressä nääs -projektin yhteistyönä on valmistunut Kotipirtin Olkkari malli. Olkkarin toiminta on koonnut ikääntyneet sekä eri ikäiset yhteen ja toimimaan matalan kynnyksen paikkaan. Olkkari sopii kaikille. 

Olkkaria ovat olleet kehittämässä ja tukemassa Tesoman alueen yritykset, Tampereen kaupunki, alueen – ja valtakunnalliset järjestöt, oppilaitokset, vapaaehtoiset kansalaiset sekä monet yksityiset henkilöt. Kotipirtin Olkkarin lähtökohtana oli ikääntyneille suunnatun ehkäisevän ja avoimen toiminnan tarpeet. Tesomalla asuu noin 3 661 eläkkeellä olevaa henkilöä. Heistä noin 1 708 on yli 65 -vuotiaita, 933 yli 75 -vuotiaita ja 193 yli 85-vuotiaita (Tampere alueittain 2013.)

Tesomalaisista noin 18 % asuu yksin ja heistä suuri osa on ikääntyneitä. Vanhusten palveluiden tavoitteena on, että ikääntyneiden tulee asua mahdollisimman pitkään kotonaan, mutta heille on vähän lähellä olevaa ja kotona asumista tukevaa toimintaa. Toisena lähtökohtana oli Kotipirtti ry:n Raha-automaattiyhdistykseltä saama avustus Yhressä nääs -projektille vuosiksi 2012-2016. Tämä mahdollisti ikääntyneille suunnatun, avoimen ja yleishyödyllisen toiminnan kehittämisen Tesoman alueelle. Mallin kehittämisyhteistyötä on tehty myös Vallin Etsivä mieli –ehkäisevän toiminnan kehittämisprojektin kanssa. Projektien yhteisenä tavoitteena on ollut kehittää uusia ennaltaehkäisevän ja etsivän toiminnan muotoja vanhustenhuoltoon. Projektin osatavoitteet ovat etsivän vanhustyön, ryhmä – ja vapaaehtoistoiminnan sekä verkostoyhteistyön kehittäminen.

Rytmissä mukana miehet ja naiset

Projektien yhdessä kehittämä toiminta tukee ikääntyneiden kotona asumista ja osallisuutta, estää heidän syrjäytymistä, turvattomuutta sekä yksinäisyyttä. Kohderyhmänä ovat olleet yksinäiset ja syrjäytymisvaarassa olevat ikäihmiset.

Tanssin hurmaa
Tanssin hurmaa

Olkkareiden toimintaa on kehitetty eri puolilla Suomea. Niiden toimintaperiaatteena on lisätä ikääntyneiden keskinäistä sosiaalisuutta ja tuoda ystäviä sekä verkostoja heidän elämään. Julkaistussa mallissa kuvataan Kotipirtin Olkkarin toiminta ja tuodaan esiin Olkkarin toiminnan vaikutuksia kohderyhmään sekä perusteluja matalan kynnyksen toiminnan tarpeellisuudesta ikääntyneiden hyvinvoinnin tukemisessa. Tärkeäksi mallissa koetaan se, että ikääntyneiden elinympäristössä on aktiivista toimintaa, joka tukee kotona asumista.  Mallia voidaan soveltaa ikääntyneille suunnatun toiminnan kehittämiseen kaupunginosissa ja taajamissa sekä maaseudun kylillä. Mallista hyötyvät ikääntyneet, joita ei tavoiteta minkään muun sosiaali- ja terveyspalvelun avulla, joilla ei ole hoito- ja palvelusuunnitelmaa tai he ovat syrjäytymisvaarassa tai jo syrjäytyneitä. Mallista hyötyvät myös vanhuspalvelujen järjestäjät ja tuottajat. Sen avulla voidaan rakentaa monipuolista yhteistyötä ja tarjota epävirallista apua ikääntyneille virallisen avun rinnalle.

Mallin esittelyn lomassa tuodaan esiin esimerkkejä mm. sukupolvien välisestä yhteistyöstä ja alueellisesta verkostotyöstä.