Lausunto, järjestökuuleminen, digipalvelulain saavutettavuusvaatimukset 1.12.2020

VALLI RY:N LAUSUNTO, JÄRJESTÖKUULEMINEN, DIGIPALVELULAIN SAAVUTETTAVUUSVAATIMUKSET

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry pitää yhteistyötä AVIn saavutettavuuden valvontayksikön kanssa erittäin tärkeänä. AVIn yhteistyö järjestötoimijoiden kanssa on ollut toiminnan alusta alkaen tiivistä, ja molemmin puolin on matala kynnys pitää yhteyttä, vaihtaa ajatuksia ja asiantuntemusta.

VALLI toteaa, että ikäihmisten yhdenvertainen mukanaolo digitaalisessa yhteiskunnassa vaatii jatkuvaa eri sektoreiden välistä työtä.  Digitalisaatio on tullut osaksi arkeamme, ja se  vaikuttaa suoraan hyvinvointiimme. Digitalisaatio ei saa lisätä osattomuutta, digipalveluiden pitää olla kaikkien ikäihmisten (kansalaisten) saavutettavissa ja käytettävissä. Näemme omassa työssämme sen, että ikäihmisten teknologian, älylaitteiden ja digipalveluiden käyttö on lisääntymässä. Silti samat tarpeet näkyvät ikäihmisten ja kaikkien kansalaisten keskuudessa, digipalvelulain mukaisen palvelujen tarjoamisen mahdollistaminen vaatii jatkuvaa työtä ja valvontaa. Saavutettavuuden eteen on tehtävä töitä eri sektoreilla, ja siihen liittyvää apua ja tukea tarvitaan.

VALLI toteaa, että digitaalisessa yhteiskunnassa on tärkeää ymmärtää ikäihmisten moninai- suus ja erilaiset tarpeet. Se auttaa palveluiden ja ratkaisujen tuottajia ja kehittäjiä, eri sektorin toimijoita kehittämään toimintaansa. Samaan aikaan pitää panostaa myös siihen, että ikäih- misten kynnystä tutustua digipalveluihin madalletaan. Se tarkoittaa paitsi kannustamista ja innostamista, myös mahdollisuutta kokeilla turvallisella tavalla laitteita.

Saavutettavuuden näkökulmasta kaikki asiat ovat tärkeitä, mutta toivomme AVIn tarttuvan erityisesti kieleen liittyviin asioihin. Selkeä kieli, selkokieli, on avainasemassa ymmärrettävyy- den kannalta. Saavutettavuuteen liittyvällä sanoittamisella, kielellä, viestinnällä ja myös kampanjoinnilla on suuri merkitys. Erityisesti ikäihmiset kokevat teknologia- ja digiterminolo- gian vieraaksi, ja siten myös pelottavaksi. VALLI toteaa, että Saavutettavuusyksikkö pystyy omassa toiminnassaan edistämään ja valvomaan tätä asiaa.

VALLIn Ikäteknologiakeskus toteutti syksyllä 2020 pankkipalveluselvityksen. Siihen vastasi yli 2000 yli 65-vuotiasta ympäri Suomen. Suurin (3/4) osa vastaajista oli sitä mieltä, että sähköinen pankkiasiointi sujuu hyvin tai erittäin hyvin. Reilu kymmenesosa oli täysin eri mieltä. Huolimatta tyytyväisyydestä vastaajat toivoivat erityisesti selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Pankkipalveluselvityksessä nousivat esille myös iän mukanaan tuomat muutokset, ne vaikuttavat suoraan sähköiseen asiointiin. Esimerkiksi heikentynyt näkö tai kuulo, hidastunut toimintakyky, käsien vapina tai jäykkyys sekä muistiongelmat.

Myös palvelujen keskinäinen erilaisuus, päivitysten ja teknisten asioiden muuttuminen nopealla tahdilla luovat haasteita. Yhtenäinen toimintalogiikka auttaisi epävarmempia digipalvelujen käyttäjiä. Erittäin tärkeää on se, että käyttäjät otettaisiin paremmin mukaan kehittämistyöhön jo alkuvaiheessa. Ikäihmiset haluavat harjoitella ja kokeilla digipalveluita rauhassa ja turvallisesti.

VALLI toteaa, että digitaaliset palvelut ja sähköinen asiointi ovat parhaimmillaan nopeuttaneet ja helpottaneet asiointia. Kaikilla ikääntyneillä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta eri syistä johtuen käyttää sähköisiä palveluita, esimerkiksi tunnistautua sähköisesti. On pystyttävä mahdollistamaan kaikille turvallinen sähköinen tunnistautuminen, ja mahdollistettava myös vaihtoehtoiset asiointitavat. VALLIn näkemyksen mukaan olisi hyvä kohdistaa valvontaa erityisesti tunnistautumispalveluiden saavutettavuuteen liittyen (vahvaa tunnistautumista vaativat palvelut ja sosiaali- ja terveyspalvelut).

VALLI haluaa nostaa esille myös saavutettavuuden raportoinnin ja seurannan, haasteiden ja ratkaisujen esille nostamisen merkityksen ja niihin liittyvän viestimisen eri toimijoille. Olisi hyvä, jos käytössä oli yhtenäinen arvioimisen ja seuraamisen tapa.

Järjestösektorin ja eri sektoreiden sekä AVIn Saavutettavuusyksikön dialogille ja siten saavutettavuuden edistämiselle on tässä yhteiskunnassa jatkuva tarve. Järjestökenttä tuo jäsentensä ja kohderyhmiensä äänen, kokemuksen ja tarpeet esille.

VALLI näkee saavutettavuuteen liittyvinä haasteina myös sen, että saavutettavuusvaatimusten mukainen osaaminen erityisesti palveluntarjoajilla ei ole riittävää. Ja aina riittävää osaamista ei ole järjestökentälläkään, sen vuoksi tarvitaan enemmän ja helpommin tarjolla olevaa tukea, myös auditointia.

VALLIn omassa toiminnassa saavutettavuuteen liittyvät asiat ovat koko ajan esillä. Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi. Olemme mm. auditoineet omat verkko- sivumme, ja arvioimme säännöllisesti niitä. Koulutamme omaa henkilöstöämme myös saavutettavuus-kokonaisuuteen liittyen. VALLIn Ikäteknologiakeskuksen vetämän Järjestöjen digiverkoston keskeinen teema on ollut saavutettavuus jo vuodesta 2019 lähtien.

Saavutettavuus on esillä jokaisessa tapaamisessamme monipuolisesti. Olemme säännöllisesti myös viestineet jäsenistöllemme (70 jäsenyhteisöä) saavutettavuusvaatimuksiin liittyvistä asioista. Ja tukeneet mm. verkkosivujen kehittämisessä. Työ jäsenyhteisöjen parissa jatkuu.