Lausunto digipalvelulain saavutettavuusvaatimuksista 27.11.2019

Järjestökuuleminen

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry (VALLI) pitää yhteistyötä AVIn saavutettavuuden valvonta yksikön kanssa erittäin tärkeänä. Yhteistyö myös järjestötoimijoiden kanssa on ollut toiminnan alusta alkaen tiivistä. Toiveena on se, että yhteistyö ja matalan kynnyksen omainen toiminta jatkuu tulevaisuudessakin.

VALLI haluaa tuoda esille sen, että ikäihmisten ääni, kokemus, tarpeet ja pitää huomioida myös saavutettavuu-den edistämisen ja valvonnan kannalta. Ikäihmisten joukko ei kuitenkaan ole yhtenäinen. Ikäihmiset nähdään helposti yhtenäisenä ryhmänä ja usein ongelmallisena ryhmänä suhteessa digitalisaatioon. Tulevaisuudessa on tärkeää jatkaa ikäihmisten moninaisuuden esille tuomista saavutettavuuden ratkaisuja kehitettäessä, tuotettaessa, edistämisessä ja valvonnassa. Kyse on myös väärien käsitysten purkamisesta, ikäihmiset eivät ole yksi homogeeninen ryhmä. Ja saavutettavuus asiana ei koske vain jotain pientä ryhmää, se koskee kaikki kansalaisia. Sen vuoksi myös kaikella saavutettavuuteen liittyvällä sanoittamisella, kielellä, viestinnällä ja myös kampanjoinnilla on suuri merkitys. VALLI näkee, että Saavutettavuusyksikkö pystyy omassa toiminnassaan edistämään tätä asiaa.

VALLI toteaa, että digitaaliset palvelut ja sähköinen asiointi ovat parhaimmillaan nopeuttaneet ja helpottaneet asiointia. Kaikilla ikääntyneillä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta eri syistä johtuen käyttää sähköisiä palveluita, esimerkiksi tunnistautua sähköisesti. Sen vuoksi on pystyttävä mahdollistamaan kaikille turvallinen sähköinen tunnistautuminen, ja mahdollistettava myös vaihtoehtoiset asiointitavat. VALLI katsoo, että Saavuttavuusyksikön pitäisi kohdistaa valvontaa erityisesti tunnistautumispalveluiden saavutettavuuteen liittyen. Ja ensimmäisessä valvontajaksossa pitäisi valvoa vahvaa tunnistautumista vaativia palveluita sekä sosiaali- ja terveyspalveluita. Myös selkeään kieleen liittyvää saavutettavuutta on valvottava. Erityisesti ikäihmiset kokevat teknologia- ja digiterminologian vieraaksi, ja siten myös pelottavaksi.
VALLIn omassa toiminnassa saavutettavuuteen liittyvät asiat ovat keskiössä. VALLIn Ikäteknologiakeskuksen vetämän Järjestöjen digiverkoston keskeinen teema on ollut saavutettavuus (2019 ja jatkuu 2020). Olemme säännöllisesti myös viestineet jäsenistöllemme (71 jäsenyhteisöä) saavutettavuusvaatimuksiin liittyvistä asioista. Ja tukeneet mm. verkkosivujen kehittämisessä. Työ jäsenyhteisöjen parissa jatkuu.
VALLI haluaa nostaa esille myös saavutettavuuden raportoinnin ja seurannan, haasteiden ja ratkaisujen esille nostamisen merkityksen ja niihin liittyvän viestimisen eri toimijoille. Järjestösektorin ja muiden sektoreiden sekä AVIn Saavutettavuusyksikön dialogille ja siten saavutettavuuden edistämiselle on tässä yhteiskunnassa jatkuva tarve. Järjestökenttä tuo jäsentensä ja kohderyhmiensä äänen, kokemuksen ja tarpeet esille.

VALLI näkee saavutettavuuteen liittyvinä haasteina mm. sen, että saavutettavuusvaatimusten osaaminen palveluntarjoajille ei ole riittävää. Haasteena on myös se, että käyttäjiä ei oteta riittävällä tavalla ja jo alkuvaiheessa mukaan palveluiden ja ratkaisujen kehittämiseen. Ikäihmiset tuovat usein esille sen, että miten tärkeää olisi saada harjoitella ja kokeilla digipalveluita rauhassa ja turvallisesti. Haasteeksi koetaan myös digipalvelualustojen ja -ratkaisujen moninaisuus.


TOP