Lausunto ehdotuksesta Suomen talousosaamisen edistämisen kansalliseksi strategiaksi 30.6.2021

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n lausunto ehdotuksesta Suomen talousosaamisen edistämisen kansalliseksi strategiaksi / 30.6.2021
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11136/2021

1. Mitä suomalaisten talousosaamiseen liittyviä tilanne- tai olosuhdetekijöitä olisi erityisesti otettava huomioon kansallisessa talousosaamisen strategiassa?

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n mukaan erityisesti tarvitaan talouteen liittyvää tuki- ja neuvontapalveluja äkillisissä elämänmuutostilanteissa. Tämän lisäksi on huomioitava, että eri elämänvaiheissa tarvitaan erilaista tukea ja ohjausta. Myös tietojen ja osaamisen päivittämistä tarvitaan. Esimerkiksi ikääntyminen tuo tullessaan uusia haasteita hoitaa itsenäisesti mm pankkipalveluita verkkoasioinnissa. Osalla vanhoja ihmisiä on vaikeuksia koordinaatiossa, näkökyvyssä, muistissa ymv.

Talousasioiden hoidon osaaminen on niin tärkeä asia, että tarvittaessa ohjauksen on oltava jopa henkilökohtaista ja säännöllistä. Tämä ohjaus tukee myös ymmärrystä tilanteissa, joissa on tarve hankkia edunvalvoja talousasioita hoitamaan.

2. Onko strategiaehdotuksessa huomioitu kaikki strategian kannalta tärkeät osa-alueet (ehdotuksen sivu 5)?

VALLI ry:n näkemyksen mukaan kyllä. Strategia on varsin kattavasti rakennettu.

3. Onko strategiassa mainitut tavoitteet mielestänne realistisia ja toteuttamiskelpoisia strategian toimintakautena?

VALLI ry:n näkemyksen mukaan pääosin kyllä. Moni tavoitteista on sidottu resursseihin. Mikäli siinä onnistutaan, on mahdollisuudet onnistua myös tavoitteiden saavuttamisessa toimintakautena.

4. Strategian toimikaudeksi ehdotetaan korkeintaan viittä vuotta. Onko se mielestänne sopiva pituus strategialle?

VALLI ry:n näkemyksen mukaan kyllä. Ja kuten strategiassa on todettu, sitä voidaan tarvittaessa päivittää, mikäli olosuhteissa tapahtuu muutoksia.

5. Mitä asioita tulisi huomioida talousosaamisen koordinoinnissa?

VALLI ry:n mukaan tarvitaan mahdollisimman selkeät ja selkeäkieliset tehtävänmäärittelyt ja toimeksiannot eri osallistujatahoille. Keskeistä on myös avoin ja säännöllinen viestintä toiminnan tukena. Tarvitaan eri kanavia tavoittamaan eri kohderyhmiä, esimerkiksi kaikkia ikääntyviä ja vanhoja ihmisiä ei tavoiteta sähköisten kanavien kautta. Käytettävän kielen on oltava selkeää, ymmärrettävää. Talousasioissa, erityisesti sähköisessä pankkiasioinnissa on omaa erityissanastoa, ja se voi olla vaikeaa ymmärtää. Tarvitaan erilaisia harjoittelualustoja ja kokeilumahdollisuuksia, esimerkiksi ”Ymmärrätkö talouden sanastoa-testit” ym.

6. Miten strategian ja koordinaation toteutuksessa varmistetaan kaikkien toimijoiden osallisuus?

Vuorovaikutukseen ja viestintään on panostettava. VALLI ry:n toiminnanjohtaja osallistui strategialuonnoksen kehittämistyöhön ja hän näki hyvänä ja toimivana mallin, jolla strategialuonnos rakennettiin. Prosessin eri vaiheissa kaikkien osallisuus haluttiin varmistaa.

Keskeistä on turvata kolmannen sektorin rahoitus ja resurssit. Järjestöt tekevät kattavasti työtä ja tavoittavat ison osan eri väestöryhmiä. On hyvä asia, että strategiassa nähdään kolmas sektori myös vahvana toimijana mukana.

7. Strategian oleellinen osa on toteuttamissuunnitelma, jossa määritellään strategiakauden pituus, rakenne ja sisältö sekä toiminnan laadun ja puolueettomuuden varmistaminen. Lisäksi strategiassa määritellään yhteistyössä toimijaverkoston kautta alatavoitteet talousosaamisen osa-alueille. Pitäisikö toimintasuunnitelmassa huomioida edellä mainittujen lisäksi myös muita asioita?

VALLI ry:n mukaan esitetty suunnitelma on riittävän kattava. Kokemusten myötä alatavoitteita voidaan tarvittaessa lisätä tai muuttaa.

8. Mitä vahvuuksia ja heikkouksia näette esitetyssä organisointimallissa (ehdotuksen sivu 14)?

VALLI ry:n mukaan esitetty toimintamalli on hyvä pohja aloittaa työ. Kokemusten karttuessa mallin toimivuutta voitaneen arvioida ja tarvittaessa muuttaa.

9. Onko teillä jotain muuta kommentoitavaa kansallisesta talousosaamisen strategiasta?

VALLI ry näkee tärkeänä sen, että kohderyhmien määrittelyssä hyödynnetään jo tehtyjä selvityksiä ja tutkimuksia. Ohjausta, tukea ja neuvontaa on voitava painottaa niille kohderyhmille, jotka selvitysten ja tutkimusten mukaan sitä eniten tarvitsevat. Polarisaatiota on nähtävissä niin nuorten, kouluikäisten kun vanhojen, ikääntyvienkin ikäryhmissä. Myös epäsäännöllisessä työssä olevien on haastavaa ennakoida omaa talouttaan. Viestintä, kieliasia ja ymmärrettävyys on tärkeä osa saavutettavuutta, ilman sitä ei voi onnistua.

Kaiken kaikkiaan Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry näkee hyvänä sen, että Suomeen ollaan saamassa nyt kansallinen strategia, jonka tavoitteena on edistää kokonaisvaltaisesti talousosaamista eri ikäisten, eri elämäntilanteessa olevien eli koko väestön osalta. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry on edelleen mielellään mukana yhteistyössä edistämässä talousosaamista, erityisesti osaamisemme voi painottua ikääntyvään väestöön.