Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle digitaalista henkilöllisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi

Asia:  VN/18505/2021

Kommentit esityksen tavoitteista ja ehdotetuista ratkaisuista yleisesti

Kommentit yleisesti esityksen tavoitteista ja ehdotetuista ratkaisuista

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry toteaa yleisesti, että esityksen tavoitteet sekä digitaalinen henkilöllisyys ratkaisuna ovat kannatettavia. Digitaalisen henkilöllisyyden palvelut mahdollistavat entistä paremmin vahvan tunnistautumisen, itsemääräämisoikeuden tunnistautumiseen liittyvissä ratkaisuissa, omien tietojen päivittämisessä ja tunnistautumista vaativien palveluiden käytössä.

Kommentit digitaalisesta henkilöllisyystodistuksesta

 VALLI ry toteaa, että iäkkäiden henkilöiden (erityisesti + 75 v.) kohdalla on tärkeää, että iäkäs itse pystyy myös käyttämään eli käytännössä hallitsemaan tietojaan ja hyödyntämään digitaalista henkilöllisyyttä vaihtoehtona.  Turvallinen ja luotettava omien tietojen hallinta voi olla lähtökohtaisesti vaikeaa niille ikääntyneille, joille sähköinen asiointi ja tunnistautuminen eivät ole tuttuja. On varmistettava riittävät, sujuvat ja aukottomat tukipalvelut käyttöönotolle ja käyttämiselle.

VALLI ry kannattaa sitä, että digitaalinen henkilöllisyystodistus olisi maksuton.

VALLI toteaa, että on hyvä, että vaihtoehtoisia julkisia sähköisiä ratkaisuja kehitetään, ja siten ettei se velvoita sidoksissa oloa esimerkiksi kaupallisten palveluntarjoajien ratkaisuihin. Tämä on myös taloudellinen kysymys osalle ikääntyneistä. Ikääntyneiden kohderyhmässä on mukana myös henkilöitä, joilla ei eri syistä johtuen ole ollut käytössään pankkitunnisteita tai heillä ei ole eri syistä johtuen mahdollisuutta, halua tai kykyä käyttää minkäänlaisia digipalveluita. Sähköinen asiointi ei silloin voi olla tuttua.

Julkisen toimijan kaikille lähtökohtaisesti tuotettu ratkaisu antaa turvallisuuden tunnetta ainakin osalle ikääntyneistä.  On myös hyvä, että lakiehdotus on teknologianeutraali. Samalla se jättää paljon auki. Digitaalisen henkilöllisyyden lopputuotteen, esimerkiksi mobiiliratkaisun pitää olla saavutettava kaikkien kansalaisten kannalta. Sovelluksen tulee olla saavutettava esimerkiksi apuvälineitä käyttäville

On tärkeää, että myös tulevissa ratkaisuissa varmistetaan se, että ikääntyneet, muiden kansalaisten ohella, pidetään mukana kehityksessä. Digitaitoja laajasti ottaen pitää ylläpitää jatkuvasti, ja digitukea pitää olla saatavilla. 

Vaikutusten arviointi

Kommentit taloudellisista vaikutuksista

VALLI ry:n mielestä on tärkeää arvioida edelleen jatkovalmisteluiden aikana digitaalisen hlötodistuksen taloudellisia vaikutuksia luonnollisiin henkilöihin. Tämä asia on valmistelussa tunnistettu.

Taloudellinen vaikutus voi olla merkittävä niille pienituloisille, jotka eivät ole tulorajan vuoksi ole oikeutettuja esimerkiksi toimeentulotukeen.

VALLI ry nostaa esille sen, että luonnoksessa mukana oleva tieto siitä, että 89,7 % suomalaisella on älypuhelin ei kata suinkaan kaikkia kansalaisia. Ilman älypuhelinta on merkittävä joukko kansalaisia, esimerkiksi ikääntyneitä.  Ikääntyneiden osalta esimerkiksi ei ole huomioitu yli 79-vuotiaiden merkittävää ryhmää lainkaan. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 Suomessa oli 330 685 yli 80-vuotiasta, ja ei voida arvioida, että digitaalisen henkilöllisyystodistuksen hyödyntämistä vaadittava laite olisi olemassa useimmilla kotitalouksilla, tai ettei tästä aiheutuisi merkittäviä taloudellisia vaikutuksia kotitalouksille.

VALLI toteaa, että kaikki ikääntyneetkään eivät suinkaan käytä kaikkia älypuhelimen ominaisuuksia, esimerkiksi ikääntyneillä käyttö voi rajoittua perustoimintoihin, kuten soittamiseen ja tekstiviesteihin. Tarvitaan tietoa, taitoa ja riittävää tukea.

Toinen näkökulma on se, että jotta pystyy käyttämään suunniteltua ratkaisua, älypuhelimen täytyy olla riittävän nykyaikainen, jotta sovellus ylipäätään toimisi. Ja toimintakyky, malli ovat suorassa suhteessa hintaan.

Kohdennetut kysymykset vaikutusten arvioinnin tarkentamiseksi jatkovalmistelun aikana (lausunnonantaja voi valita itselleen soveltuvat teemat)

Miten esitetyt ratkaisut ja ehdotettava sääntely vastaavat erityisryhmien tarpeisiin erilaisissa asiointitilanteissa? Onko yhdenvertaisuus otettu riittävästi huomioon?

VALLI ry toteaa, että ratkaisujen saavutettavuus on varmistettava. Saavutettavuuden kehikko on laaja. Myös ikääntyneiden kohderyhmä on hyvin moninainen. Iän tuomat muutokset koskettavat meitä kaikkia. Ongelmia voivat tuottaa esimerkiksi heikentynyt näkö, hidastunut toimintakyky, käsien vapina tai jäykkyys sekä muistiongelmat. Tärkeänä asiana nostamme esiin myös ymmärrettävyyden ja siihen liittyen myös selkeän kielen, selkokielen.

VALLI ry haluaa nostaa esille myös sen, että koska yksityisen sektorin palveluissa ei voi käyttää vaihtoehtoista tunnistusvälinettä, se ei mahdollista yhdenvertaisuutta.

Muut kommentit

VALLI ry haluaa nostaa esille viestinnän keskeisen roolin koko prosessissa ja käyttöönotossa. Selkeä, selkokielinen viestintä tukee yhdenvertaisuutta. Myös kokonaisuuteen liittyvä tuki ja opastus tulee olla selkokielistä. Myös vapaaehtoisuus käyttöönotolle pitää näkyä selkeästi viestinnässä.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry (VALLI ry) kiittää lähettämästänne lausuntopyynnöstä. VALLI ry on vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhustyön kehittäjä ja edunvalvoja, jolla on tänä päivänä 64 jäsenyhteisöä ympäri Suomea. VALLI ry työskentelee aktiivisesti yhdessä jäsenyhteisöjensä ja asiantuntijoidensa kanssa paremman vanhuuden puolesta. VALLI ry:n hankkeiden avulla tuetaan ikäihmisten osallisuutta, kehitetään iäkkäiden teknologiavalmiuksia, kannustetaan sukupolvien välistä yhteistyötä ja nuorten hakeutumista alalle. Vaikuttamistoiminnan ja kehittämistoiminnan lisäksi VALLIssa on toimintoina Ikäteknologiakeskus, Etsivän vanhustyön verkostokeskus sekä Vanhustyön Trainee-ohjelma nuorille.