Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista 24.1.2019

HE 310/2018 vp

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry kiittää mahdollisuudesta tuoda esiin näkökantojaan liittyen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry (jatkossa Valli ry) on vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhustyön kehittäjä ja edunvalvoja, jolla on tänä päivänä 72 jäsenjärjestöä ympäri Suomea. Valli työskentelee aktiivisesti yhdessä jäsenjärjestöjensä ja asiantuntijoidensa kanssa paremman vanhuuden puolesta. Vallin hankkeiden avulla tuetaan ikäihmisten osallisuutta, kehitetään iäkkäiden teknologiavalmiuksia, kannustetaan sukupolvien välistä yhteistyötä ja nuorten hakeutumista alalle.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n mukaan yleisesti hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista sisältää monia hyviä muutoksia. Alla oleviin pyydettyihin kohtiin Valli ry esittää seuraavia tarkennuksia.

1 § lain tarkoituspykälään on lisättävä maininta siitä, että palveluiden maksut ovat kohtuullisia. Vähävaraiset vanhukset saattavat velkaantua korkeiden asiamaksujen vuoksi, jotka eivät ole suhteessa heidän tuloihinsa, joka saattaa olla pelkkä kansaneläke. Kun kunnat huomioivat tämän heti alkuvaiheessa, ja kohtuullistavat maksuja, se ehkäisee velkakierteen syntymistä. Kohtuullistaminen huomioidaan yleensä liian myöhäisessä vaiheessa, jolloin velkaantuminen on jo alkanut. Tämän asian korjaaminen parantaa lain syvällisempää toteutumista; yhdenvertaisuutta ja kaikkien vanhusten välistä tasa-arvoa, eläketuloista ja varallisuudesta riippumatta.

Ympärivuorokautinen asumispalvelu

Tällä hetkellä vanhojen ihmisten kannalta yksi keskeisiä ongelmia on, että eri asumispalvelujen maksujen vertailu on asiakkaalle lähes mahdotonta. Palvelutuottajilla on monia perusmaksujen päälle erikseen hinnoiteltuja taksoja. Nämä erikseen hinnoiteltavat maksut myös kohoavat, kun palvelutarve kasvaa. Tämä tekee palvelujen hintavertailun asiakkaalle käytännössä mahdottomaksi. Valli ry pitää asiakkaiden kannalta erittäin tärkeänä, että eri asumis- ja palvelumuotojen kustannuksista asiakkaalle on saatavilla helppotajuista ja vertailukelpoista tietoa. Sen lisäksi, että kunnat ja yksityiset palveluntuottajat voivat hinnoitella ympärivuorokautisen palveluasumisen maksuja omalla päätöksellään, ne käyttävät asumispalveluissa myös termistöä, joka ei ole keskenään vertailukelpoinen.
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry pitää myönteisenä, että ympärivuorokautisen asumisen maksut rinnastetaan lakiesityksessä pitkälti laitoshoidon maksuihin. Asiakkaalle esitetään käyttövaraksi 160 € kuussa. Tätä summaa Valli ry pitää riittämättömänä. Esimerkiksi Helsingin kaupungissa käyttövara on 240 €, jota Valli ry pitää tällä hetkellä sopivampana käyttövaran tasona, ja esittää muuallakin käyttövaran nostamista tälle tasolle.
Valli ry pitää keskeisenä, että lakiesityksessä tarkennetaan, mitä ympärivuorokautisen palveluasumisen maksut käytännössä pitävät sisällään. Vanhojen ihmisten kannalta on välttämätöntä, että asiakkaan saatavilla on ymmärrettävää ja helppotajuista tietoa siitä, mitä kaikkea palvelun hinta tosiasiassa pitää sisällään.

Muu palveluasuminen ja kotiin annettavat palvelut

Tavallisen palveluasumisen maksujen suhteen lakiesitys ei selvennä asiakkaan tilannetta vaan tulosidonnaiset maksut ovat edelleen asiakkaan kannalta sekavia. Pienituloisen, paljon palveluja käyttävän vanhan ihmisen kannalta merkittää on, minkälaiset käytännöt mahdollisissa tulevissa maakunnissa ovat tulosidonnaisten maksujen harkinnanvaraisen alentamisen ja perimättä jättämiseen. Tärkeää vanhojen ihmisten kohdalla on, että ihmisen maksujen (lääkkeet ym.) kokonaisuus katsotaan, ja huomioidaan laaja-alaisesti kaikki elämäiseen välttämättömät maksut. Maksujen alentaminen ja perimättä jättäminen jättää paljon harkintavaltaa mahdollisille tuleville maakunnille. Muodostuvien käytäntöjen seuraaminen on välttämätöntä.

Lakiesityksessä tulorajoja korotetaan 690 euroon. Valli ry pitää tätä askeleena oikeaan suuntaan. Tämä pienentää ennakkolaskelmien mukaan etenkin pienituloisten ja paljon palveluja käyttävien maksuja. Kotipalveluja tarvitsevat vanhat ihmiset asiakkaat tarvitsevat usein kotipalvelujen lisäksi myös muita palveluja (lääkäripalveluja, tukipalveluja) ja lääkkeitä.
Valli ry:n mukaan kaikki etäpalvelut (9§), mukaan lukien kotisairaanhoito (23§), on oltava asiakkaille maksuttomia. Tukipalvelujen hinnoittelu (44§) jää kirjavaksi. Enimmäishinnat on oltava laissa mukana.

TOP