Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi vanhuspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Asia: VN/27221/2022

Pidättekö luonnoksessa esitettyä siirtymäkauden muutosta kannatettavana riittävän henkilöstön turvaamiseksi tämänhetkisessä henkilöstötilanteessa?

Kyllä

Jos kyllä, voitte esittää asiaan liittyvät näkökohtanne riittävän henkilöstön turvaamiseksi.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n mukaan sosiaali- ja terveysalan tämänhetkisen
henkilöstön saatavuushaasteen takia esitys on järkevä.

On kannatettavaa, että tulevaisuudessa pohditaan vanhustyössä henkilöstön rakennetta uudelleen.
Moniammatillisen tiimin rakentaminen ikääntyneen mielekkään ja turvallisen arjen turvaamiseksi on
hyvä ratkaisu. Eli lähi- ja sairaanhoitajien rinnalle tarvitaan hoiva-avustajia, kuntoutushenkilöstöä
(fysioterapeutit, toimintaterapeutit) ja muuta henkilöstöä (mm. kulttuuri-, kädentaitoalojen
henkilöstöä, yhteisöpedagogit) Näin hoitohenkilöstöllä on aikaa ja resursseja keskittyä niihin
tarpeisiin, joissa vaaditaan hoitoalan koulutusta ja osaamista.

Tämä edellä mainittu muutos on huomioitava myös eri koulutuksien sisällöissä. Hoito- ja hoiva-alan,
ja erityisesti vanhustyön kiinnostus on laskenut ja on tärkeää työskennellä määrätietoisesti alan
houkuttelevuuden eteen. Oppisopimusopiskelijoiden roolia ja asemaa on kehitettävä vastaamaan
alan tarpeita. Urapolkujen luominen vanhustyössä toimiville on yksi rekrytointien onnistumisen tae.

On myös huomioitava se, ettei henkilöstömitoituksen nosto pelkästään takaa laadukasta ja
ikääntyneiden tarpeita vastaavaa hoitoa. Muutokseen on valmistauduttava, koska kyseessä on iso
kulttuurinmuutos. Ikääntyneiden mielekkään arjen merkitystä ei voi liiaksi korostaa, sairauksien
hoito ei kata ikääntyneiden moninaisia tarpeita.

Ikääntyvien ja vanhojen ihmisten oikea-aikaisen tuen polkuja pitää kehittää ja rakentaa myös
uudesta näkökulmasta sekä hyödyntää järjestöjen laajaa osaamista, jolloin iäkkäiden ja vanhojen
ihmisten toimintakyky voisi säilyä pidempään.

Pidättekö luonnoksessa esitettyjä vaikutusarviointeja riittävän kattavina ja asianmukaisina?

Kyllä

Voitte halutessanne esittää vaikutustenarviointiin liittyvät näkökohtanne.

Vaikutusten arvioinnissa olisi hyvä ottaa huomioon myös muuhun sosiaali- ja terveyspalveluihin
kohdistuvat vaikutukset mitoituskysymyksessä. Henkilöstömitoituksen toteuduttua, vaikkakin
viivästyneenä, tämä aiheuttaa haasteita mm. kotihoitoon. On oletettavaa, että asumisyksiköissä
joudutaan vähentämään asiakaspaikkoja, jotta mitoituksen velvoitteet saadaan täytettyä. Tämä
aiheuttaa paineita ns. avopalveluihin ja kotihoitoon. Myös ennaltaehkäisevien palveluiden merkitys
kasvaa eli on erittäin tärkeää, että ikääntyvät ja vanhat ihmiset asuvat mahdollisimman pitkään
omissa kodeissaan toimintakykyisinä. Tuki- ja kuntoutuspalveluita sekä asumisturvallisuutta tukevia
palveluita on kehitettävä kotona asuville ikääntyneille.

RAI-arviointijärjestelmän käyttöönotto (1.4.2023) kattavasti kaikissa iäkkäiden palveluissa koko
maassa on yksi keino kohdentaa palvelut paremmin tarpeiden mukaisesti. Jotta tähän päästään
RAI:n käytön opetus tulisi sisällyttää sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutuksiin, jotta sen käyttö ja
tulkinta olisi mahdollisimman yhdenmukaista.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä mahdollisuudesta
tuoda esiin näkökantoja liittyen luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ikääntyneen
väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain
(980/2012, jäljempänä vanhuspalvelulaki) muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen
muuttamisesta.

VALLI ry on vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhusalan asiantuntijajärjestö, joka yhdessä
61 jäsenyhteisönsä kanssa tekee töitä paremman vanhuuden puolesta. VALLI ry toimii jäsenyhteisöjensä edunvalvojana. Liitto tuo esille ikäihmisten äänen, kokemuksen ja tarpeen. Vaikuttamistoiminnan ja kehittämistoiminnan lisäksi VALLIssa on toimintoina Ikäteknologiakeskus, Etsivän vanhustyön verkostokeskus sekä Vanhustyön Trainee -ohjelma nuorille.