Lausunto hallituksen esityksestä valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annetun lain ja julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain 2§:n muuttamisesta

Asia: VN/21414/2021

1 Valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisesta annetun lain 5 b §:ssä säädettäisiin viranomaisen palveluaikojen riittävästä tasosta ja valtioneuvoston asetuksella eräiden palveluiden vähimmäistasosta erilaisissa toimipaikoissa. Käykö valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annettuun lakiin ehdotetun 5 b §:n (riittävät palvelut) ja asetusluonnoksessa säädettyjen vähimmäispalveluaikojen suhde esityksestä selväksi?
Kyllä.

Haasteena on ennemmin 5 c §:n mukainen palveluiden saatavuutta koskeva tiedottaminen.
Verkkosivuilla tapahtuva tiedottaminen palveluaikojen muutoksista ei saavuta isoa osaa
ikääntyneestä väestöstä.

Ikäihmisille tulisi taata mahdollisuus saada tietoa virastojen aukioloaikojen muutoksista sekä
palvelun erilaisista muodoista myös kotiin toimitettavana paperisena tiedotteena. Tiedotteesta tulisi löytyä myös puhelinnumero, josta saa tietoa aukioloajoista ja ajanvarauksesta ilman, että soittajan täytyy valita numerovalikosta vaihtoehtoja tiedon tai asiakaspalvelijaan yhteyden saamiseksi.

2. Miten ehdotettu sääntely soveltuu edustamaanne viranomaiseen tai hallinnonalaan? Johtaisiko esitys edustamanne viranomaisen tai hallinnonalan palveluaikojen välittömiin muutospaineisiin ja resurssien uudelleensuuntaamiseen?

3 Tulisiko asetusehdotuksen mukaista toimipaikkaperusteista viranomaisjako tai eri ryhmiin kuuluvien toimipaikkojen vähimmäispalveluaikoja muuttaa? Miten ja millä perusteella?
Väestön ikääntyessä on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota siihen, että palvelut ovat
saavutettavia ja vastaavat myös ikäihmisten tarpeisiin.

Iäkkäiden ihmisten mahdollisuus hoitaa asioita kasvokkain käyntiasiointina ilman ajanvarausta heille oleellisissa virastoissa on turvattava. Tieto muuttuvista tai päiväkohtaisista aukioloajoista ei
välttämättä saavuta ikääntynyttä väestöä. Tällöin on riskinä, että iäkäs kansalainen lähtee hoitamaan taksilla asioitaan vain todetakseen viraston olevan kiinni.

4. Ovatko edustamanne viranomaisen/hallinnonalan palveluaikojen muutospaineet niin mittavia, että viranomainen olisi syytä rajata asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle asetuksen 1 §:ssä? Onko erityislainsäädännössä hallinnonalaanne/edustamaanne viranomaista koskeva poikkeus aukiolosääntelystä?

5. Miten riittävästä palveluajasta huolehdittaisiin, jos valtion palveluiden saatavuuden ja sijoittamisen perusteista annettua lakia ja lausunnolla olevia vähimmäispalveluaikoja ei noudatettaisi hallinnonalallanne/edustamassanne viranomaisessa?

6. Mahdollistaisiko 5 b § edustamanne viranomaisen/hallinnonalan palvelutoiminnan kehittämisen?

7 Ehdotuksessa vähimmäispalveluaikoja koskevaa sääntelyä ehdotetaan valtioneuvoston asetuksen tasolla säädettäväksi. Tällöin vähimmäispalveluajat olisivat joustavasti uudistettavissa toimintaympäristön muuttuessa ja palvelutoiminnan kehittyessä. Pidättekö tätä säädösteknistä ratkaisua hyvänä sillä edellytyksellä, että se täyttää perustuslain asettamat vaatimukset?
Kyllä, mikäli pystytään turvaamaan kansalaisten perusoikeudet. Suomessa on runsaasti ikäihmisiä,
jotka eivät käytä digipalveluita. Heidän ainoat tavat hoitaa viranomaisasioita ovat puhelinpalvelu tai paikan päällä asiointi. Ikääntymisen myötä myös kuulo ja näkö voivat heikentyä, jolloin kasvokkain tapahtuva käyntiasiointi saattaa olla ainoa vaihtoehto hoitaa asioita.

8 Muuta
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry kiittää lausuntopyynnöstä. Ikääntyvien ja vanhojen
ihmisten näkökulmasta on keskeistä mahdollistaa ja turvata asiointikäynti kasvokkain myös paikan
päällä asioituna.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry on vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhusalan toimija, joka yhdessä lähes 70 jäsenyhteisön kanssa tekee töitä paremman vanhuuden puolesta. Vaikuttamistoiminnan ja kehittämistoiminnan lisäksi VALLIssa on toimintoina Ikäteknologiakeskus, Etsivän vanhustyön verkostokeskus sekä Vanhustyön Trainee -ohjelma nuorille.