Lausunto iäkkäiden laatusuosituksesta 2020-2023 26.6.2020

Asia: VN/13947/2020

1. Onko suosituksen pohjaksi esitetty riittävästi tilasto- ja tutkimustietoa ikääntymisestä ja palveluista?

VALLI ry:n mielestä tilastojen osalta on esitetty riittävästi tietoa. Jatkossa voisi olla suomalaista tutkimustietoa laajemmin mukana, jossa keskiössä on vanhojen ihmisten omat kokemukset, myös palveluista.

2. Onko suositukseen valittu oikeat aihealueet väestön ikääntymisen ja siihen varautumisen sekä palvelujen järjestämisen ja tuottamisen näkökulmista?

VALLI ry:n mielestä kyllä. Hyvät käytännöt- osioista saa konkreettista tietoa ja tämä on positiivinen asia. Hyvät käytännöt voivat levitä huomattavasti nykyistä laajemmin. Vapaaehtoistyön ja järjestötyön rooli on myös VALLI ry:n mielestä suosituksessa hyvin mukana.

3. Ovatko suositukset ymmärrettäviä ja tukevatko ne toiminnan uudistamista?

VALLI ry:n mielestä kyllä.

4. Tukevatko esille nostetut hyvät käytännöt suositusten toimeenpanoa?

VALLI ry:n mielestä tukevat. Hyvät käytännöt voivat levitä huomattavasti nykyistä laajemmin.

5. Onko laatusuositusten toimeenpanon seuranta mittareineen ja indikaattoreineen riittävä tuomaan esille vaikutuksia?

VALLI ry:n mielestä kyllä.

6. Onko suosituksessa jotakin turhaa tai puuttuuko jotakin olennaista?

VALLI ry:n mielestä laatusuosituksiin voisi jatkokehittämistyössä huomioida ja ottaa tiivistetysti mukaan myös kulttuurin vaikutus vanhojen ihmisten elämässä.

Myös mielen hyvinvoinnin teemoja ja osaamista voisi jatkossa laajentaa. Tämä teema on keskeinen asiakaslähtöisen ennalta ehkäisevän työn näkökulmasta, esimerkiksi järjestöjen tekemä etsivä ja löytävä vanhustyö. Hyvänä lähtökohtana on monitoimijainen yhteistyöverkosto, jossa keskitetty palveluohjas tekee tiivistä ja systeemistä yhteistyötä etsivän vanhustyön ja alueellisten toimijoiden kanssa.

Teknologiaa käsittelevään osuuteen voisi lisätä uusvanhan innovaation: Puhelimella tehty etsivä ja muukin vanhustyö on laajasti käytössä ja myös käyttökelpoinen yhteydenpitoväline. Puhelimitse tavoitetaan edelleen iäkkäät ihmiset ja heidän avuntarpeensa. Puheluilla voidaan myös lisätä luottamusta palvelujärjestelmään ja myös turvallisuuden tunnetta. Digitalisaation osalta olisi hyvä todeta, että se mahdollistaa ja tarjoaa vanhoille ihmisille myös viihdettä ja elämyksiä.

VALLI ry:n mielestä on hyvä, että on laaja kirjo erilaisia asumisen ja palvelujen vaihtoehtoja ja joustavuutta, huomioiden myös sosiaalinen esteettömyys. Asuminen ja palvelut muovautuvat tarpeiden mukaan.

Myös ”liikkuvia palveluja ja ohjausta” on olemassa. Hyviin käytäntöihin esitämme lisättäväksi Liikkuvan resurssikeskuksen https://kotikunnas.fi/liikkuva-resurssikeskus/.

VALLI ry:ssä on vuodesta 2013 työskennelty sen puolesta, että vanhusala on tulevaisuudessakin vetovoimainen ja uuden sukupolven työntekijöille kiinnostava uravaihtoehto. Vanhustyön Trainee nuorille -toiminnassa nuoret pääsevät kohtaamaan vanhoja ihmisiä vanhustyön ympäristössä. Toiminnalla nuoret saavat oikeaa ja ajantasaista tietoa vanhustyöstä ja sen moninaisuudesta. Vanhustyön työyhteisöillä on merkittävä rooli nuorten esikuvina ja innostajina. Toiminnassa kehitetään siksi vanhustyöyhteisön nuoriin kohdistuvaa kohtaamis- ja ohjaamisosaamista. Hyödynnettävänä materiaalina on muun muassa Vanhustyön Traineessa laadittu Mentoriopas.

7. Onko jotakin muuta, mihin haluaisit kiinnittää huomiota laatusuosituksessa?

Pyydämme korjaamaan VALLI ry:n osalta seuraavan kirjauksen: Kyseessä ei ole Ikäteknologiakeskuksen konstikoppa, vaan Konstikoppa®, joka on kehitetty yhteistyössä VALLIn ja VTKL:n vuonna 2015 päättyneessä KÄKÄTE-hankkeessa. VALLIn Ikäteknologiakeskus toimii nykyisin sovitusti Konstikoppa® -teknologiamatkalaukun käytännön toiminnan toteuttajana.

Uusi kirjaus:                

Kohta 5.5. Hyviä käytäntöjä (s. 30)

Konstikoppa® on matkalaukun muodossa kiertävä teknologianäyttely, jonka avulla voidaan tutustua ja tutustuttaa ikäihmisiä pieniin laitteisiin, jotka voivat tehdä heidän arjestaan turvallisemman ja helpomman. Lisätietoa: https://www.valli.fi/tyomuotomme/ikateknologiakeskus

Pyydämme varmistamaan VALLI ry:n osalta seuraavan kirjauksen: Lausuntoluonnoksessa on kappaleessa 3.4 linkki (Etsivä ja löytävä vanhustyö), ja tässä se on oikeassa muodossa: https://www.valli.fi/tyomuotomme/etsivan-vanhustyon-verkostokeskus

8. Mitä toivoisit jatkossa laatusuosituksilta?

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n edustaja oli jäsenenä mukana laatusuositusta työstäneessä jaoksessa. VALLI ry osallistuu mielellään jatkossakin laatusuositusten päivittämis- ja kehittämistyöhön. Laatusuositus on hyvä olla jatkossakin tulevaisuuteen suuntautuva.