Lausunto Ikäohjelmaa koskevasta valtioneuvoston periaatepäätöksestä

Asia: VN/17850/2022

Osio 1: Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät tavat toteuttaa ikääntymiseen
varautumista? Ota kantaa asteikolla samaa mieltä – jonkin verran samaa mieltä – jonkin verran eri mieltä – eri mieltä.

Vastuu ikääntymiseen varautumisesta on kunnilla ja hyvinvointialueilla

Samaa mieltä

Kolmannella sektorilla on merkittävä rooli ikääntymiseen varautumisessa

Samaa mieltä

Ihmisten omaa vastuuta ikääntymiseen varautumisessa tulee jatkossa kasvattaa

Jonkin verran eri mieltä

Ikääntymiseen varautuminen edellyttää kansallisia poliittisia linjauksia ja päätöksentekoa

Samaa mieltä

Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus on tärkeää ikääntymiseen varautumisessa

Samaa mieltä

Teknologialla on keskeinen rooli ikääntymiseen varautumisessa

Jonkin verran samaa mieltä

Ikääntymiseen voidaan varautua hyödyntämällä väestön ikääntymisen mahdollisuuksia ja iäkkäiden omia voimavaroja

Samaa mieltä

Osio 2: Arvioi läpileikkaavien teemojen tarkoituksenmukaisuutta

Iäkkäiden henkilöiden osallisuuden, itsemääräämisoikeuden ja voimavarojen vahvistaminen yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla

Tarkoituksenmukaisuus on suuri

Iäkkäiden henkilöiden yksilöllisten ominaisuuksien ja tarpeiden sekä iäkkään väestön moninaisuuden parempi huomioiminen yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla

Tarkoituksenmukaisuus on suuri

Ikääntymiseen liittyviin asenteisiin vaikuttaminen ja sukupolvien välisten suhteiden syventäminen

Tarkoituksenmukaisuus on suuri

Kerättävän tiedon luotettavuuden ja vertailukelpoisuuden parantaminen, toimintakäytänteiden
vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen ja indikaattoreiden määrittely toiminnan laadun varmistamiseksi

Tarkoituksenmukaisuus on suuri

Väestön ikääntymiseen liittyvien mahdollisuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen

Tarkoituksenmukaisuus on suuri

Voit halutessasi antaa avointa palautetta tiiviisti läpileikkaavia teemoja koskien

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry korostaa, että vastuu ikääntymiseen varautumisessa on ensisijaisesti kunnilla ja hyvinvointialueilla. Yksilötasolla myös ikääntyvien ihmisten itse tulee ottaa vastuuta ja varautua vanhenemiseen. Kuitenkin on muistettava ikääntyvien ihmisten heterogeenisyys. Tästä syystä tarvitaan ns. positiivista diskriminaatiota eli tuetaan ja autetaan iäkkäitä ryhmiä, joilla on heikommat mahdollisuudet, voimavarat ja resurssit huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja joilla on suurempi riski syrjäytyä ja joutua liian aikaisin raskaisiin palveluihin. Järjestöillä on merkittävä rooli hyvinvoinnin tukemisessa ja riskien ennaltaehkäisyssä. (mm. etsivä vanhustyö, vapaaehtoistoiminta) Tästä syystä järjestöjen toiminnan mahdollisuudet tulee varmistaa.

Osio 3: Arvioi vaikuttavuustavoitteisiin kytkeytyvien tarkempien tavoitteiden ja toimenpiteiden täsmennyksen tarvetta

Ikääntymiseen varautuminen aloitetaan keski-iässä ja sitä jatketaan eläkkeelle siirryttäessä (sekä omana että yhteiskunnan toimintana)

Alatavoitteen täsmennyksen tarve on kohtalainen

Erilaisilla ratkaisuilla ja joustoilla varmistetaan entistä pidemmät työurat ja ehkäistään ikäsyrjintää työelämässä

Alatavoitteen täsmennyksen tarve on pieni

Ikäihmisten palveluissa työskentelevän henkilöstön osaamista, työ- ja toimintakykyä ja jaksamista sekä alan vetovoimaa on parannettu

Alatavoitteen täsmennyksen tarve on kohtalainen

Työhyvinvoinnin kehittäminen on integroitu palvelutoiminnan ja hoidon laadun kehittämiseen sekä omavalvontaan ja sen vaikutuksista kerätään systemaattisesti tietoa organisaatioista ja kansallisesti tiedolla johtamisen tueksi

Alatavoitteen täsmennyksen tarve on pieni

Olemassa oleva lainsäädäntö ja lainsäädännön muutokset tukevat tavoitteiden saavuttamista ja kulkevat mukana huomioiden eri palvelut ikääntyneiden palveluissa

Alatavoitteen täsmennyksen tarve on pieni

Vahvistetaan esihenkilöiden ja työyhteisöjen osaamista ja ymmärrystä moninaisuuden huomioon ottamisesta ja johtamisesta valmentavan johtamisen keinoin, jonka myötä ikäihmisten palveluissa voidaan tehdä yhä useammin työtä yhteisöohjautuvasti.

Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Kehitetään ja tutkitaan, miten työhyvinvoinnin kehittäminen parhaiten integroidaan palvelutoiminnan ja hoidon laadun kehittämiseen sekä toimintayksiköiden omavalvontaan, tavoitteena ikäihmisten palveluissa työskentelevien työkuormituksen pysyminen hallinnassa.

Toimenpiteen täsmennyksen tarve on kohtalainen

Kerätään systemaattisesti tietoa työhyvinvoinnista organisaatioista ja kansallisesti tiedolla johtamisen tueksi

Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Vastataan työelämän ja ikääntyvien työikäisten osaamistarpeisiin edistämällä jatkuvaa oppimista työpaikoilla ja vapaa-ajalla

Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Ikäihmisten palveluissa tutkitaan ja kehitetään sekä otetaan käyttöön uudenlaisia toimintamalleja moniammatillisuuden lisäämiseen ja uramalleja ammatillisen osaamisen vahvistamiseen

Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Osallistetaan henkilöstöä toiminnan kehittämiseen ja levitetään parhaita käytäntöjä valtakunnallisesti

Toimenpide on hyvä sellaisenaan

Tehdään yhteistyötä poikkihallinnollisen, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden -ohjelman sekä TYÖ2030 –ohjelman kanssa

Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Voit halutessasi antaa avointa palautetta tiiviisti vaikuttavuustavoitteen: Ikääntyvien työikäisten työkyky on parantunut ja työurat ovat pidentyneet kokonaisuudesta:

Ikääntyvien palveluissa työn kuormittavuus on kasvanut ja työn veto- ja pitovoima heikentyneet huolestuttavasti. Ehdotukset ovat erittäin tervetulleita ja hyviä, mutta tarvitaan konkreettisia hyväksi havaittuja toimenpiteitä ja resurssointia sekä hoivan arvon kasvattamista. Myös henkilöstön osaamisen tarvetta on arvioitava hoivan tehtäviin. Tarvitaan moniammatillista osaamista kuntoutuksen, elämänhallinnan, hoidon ja huolenpidon ammattilaisia ja moniammatillista tiimityötä. Työntekijöiden kokemus toiminnan kehittämisessä sekä työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämisen kehittämistoimissa on otettava mukaan.

Iäkkäiden toimintakyky ja osallisuus ovat vahvistuneet siten, että aktiivisten, toimintakykyisten
elinvuosien määrä on kasvanut

Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Uudet toimintatavat tukevat ja motivoivat iäkästä väestöä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä kuten liikunnan, mielen hyvinvoinnin, kulttuurihyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisessä ja ravitsemuksen parantamisessa

Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Panostamalla riskiväestöjen varhaiseen tunnistamiseen ja kohdentamalla heille ennaltaehkäiseviä toimia, on vähennetty toimintakyvyn laskua ja sairastavuutta, erityisesti muistisairauksia

Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Iäkkäiden toimintakyvyn kehittäminen, suositukset ja toimenpiteet perustuvat näyttöön perustuvaan tietopohjaan

Alatavoite on hyvä tällaisenaan.

Iäkkäiden osallisuus ja itsemääräämisoikeus ovat vahvistuneet

Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Jatketaan hyvien ja toimivien toimintamallien käyttöönottoa ja kehittämistä iäkkäiden toimintakyvyn tukemisessa, esimerkiksi elintapaohjauksen, liikunnan, ravitsemuksen, mielen hyvinvoinnin, kulttuurihyvinvoinnin ja kansalaistoiminnan alueilla

Toimenpide on hyvä sellaisenaan

Jatketaan arviointi-, toteuttamis- ja levittämismallien kehittämistä

Toimenpide on hyvä sellaisenaan

Kehitetään ja otetaan käyttöön toimivia käytänteitä hyvinvointialueiden ja kuntien toteuttamaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) toiminnan ja kuntien muun toiminnan sekä kolmannen sektorin välisen yhdyspintatyön ja yhteistyön parantamiseksi

Toimenpide on hyvä sellaisenaan

Kehitetään ja otetaan käyttöön iäkkäiden henkilöiden osallisuutta parantavia toimintakäytänteitä palveluissa ja muussa toiminnassa

Toimenpiteen täsmennyksen tarve on pieni

Rakennetaan näyttöön perustuvaa tietopohjaa, jonka avulla saadaan luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa väestön ikääntymiseen varautumisessa ja taloudellisen kestävyyden varmistamisessa (esim. RAI –mittariston laajempi hyödyntäminen, laatuindikaattorit, Active Ageing Index (AAI).

Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Voit halutessasi antaa avointa palautetta tiiviisti vaikuttavuustavoitteen Iäkkäät ovat toimintakykyisiä pidempään kokonaisuudesta:

Mielen hyvinvointi on keskeinen osa iäkkäiden ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Mielen hyvinvoinnin osalta kyse ei ole vain sote-palveluista, vaan yhteiskunnan ja yhteisöjen toiminnasta, jotka tukevat ikääntyvän ihmisen toimijuutta. Iäkkäiden toimintakyvyn ja toimijuuden ylläpitämisessä on tärkeää kuulla ja yhteiskehittää toimintamuotoja yhdessä iäkkäiden kanssa. Järjestöjen rooli on tärkeä iäkkäiden mielen hyvinvoinnin vahvistamisessa.

Julkinen sektori tunnistaa ja mahdollistaa vapaaehtoistoiminnan yhteiskuntaa ja vapaaehtoisia
hyödyttävällä tavalla

Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Kunnat ja hyvinvointialueet vakiinnuttavat toimintaansa rakenteita, jotka edistävät ja aktivoivat paikallisen ja alueellisen tason vapaaehtoistoimintaa

Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Julkinen sektori on selvittänyt erilaisia vaihtoehtoja, miten vapaaehtoistoimijoille voidaan tarjota tukea niiden hallinnollisissa asioissa

Alatavoite on hyvä sellaisenaan

Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen on lisännyt ikääntyvien osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Alatavoite on hyvä sellaisenaan

Vapaaehtoistoiminta on edistänyt ikääntyvien terveyttä ja hyvinvointia

Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Jatketaan vapaaehtoistoiminnan asemaa edistävien rakenteiden levittämistä kuntatasolla aiemmin toteutetun kehittämistyön pohjalta

Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Selvitetään mahdollisuutta ottaa käyttöön valtakunnallinen ratkaisu kansalaistoimijoiden tukemiseksi niiden hallinnollisissa asioissa (mm. talousosaaminen, yhdistysten perustaminen ja rahoitushaut)

Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Selvitetään, mallinnetaan ja jalkautetaan vapaaehtoistoimintaa koordinoivien tahojen toimintaan erilaisia vaihtoehtoja vapaaehtoistoimijoiden uudistumisen tukemiseksi

Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Voit halutessasi antaa avointa palautetta tiiviisti vaikuttavuustavoitteen Vapaaehtoistoiminnalla on vakiintunut asema ikääntyvässä yhteiskunnassa – kokonaisuudesta

Tulee selkeyttää, mikä rooli on jatkossa kunnilla, ja mikä hyvinvointialueilla sekä eri yhteistyötahoilla vapaaehtoistoimintaa kehitettäessä ja luodessa valtakunnallisia ja hallinnollisia rakenteita, joilla voidaan vahvistaa vapaaehtoistoimintaa. Tärkeää on luoda pysyvämpiä käytänteitä.

Tarvitaan erilaisia houkuttelevia vapaaehtoistoiminnan muotoja ja tapoja. Vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä tarvitaan myös yhteistyötä yli sektorirajojen ja sukupolvien. Vapaaehtoistoiminnan koordinaatioon ja palkitsemiseen tulee panostaa. Ikääntyvien palveluissa tulee myös tavoitteellisesti lisätä kykyä vastaanottaa iäkkäiden asiakkaiden hyväksi tehtävää vapaaehtoistoimintaa. Vapaaehtoistoimintaa tarvitaan myös jo autettujen esim. etsivän vanhustyö asiakkaille muutoksen ylläpitämiseksi.

Teknologian hyödyntäminen ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä hoidon ja
huolenpidon tukena on lisääntynyt. Teknologiset ratkaisut sisältyvät luontevana osana ikääntyvän henkilön omasta hyvinvoinnista, terveydestä ja toimintakyvystä huolehtimiseen sekä palvelujärjestelmään.

Alatavoite on hyvä sellaisenaan

Iäkkäät pystyvät hyödyntämään itsenäistä arkea tukevaa teknologiaa oman hyvinvointinsa, terveytensä ja toimintakykynsä parantamiseksi.

Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Yhteiskunta tukee ikääntyneiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia hyödyntää itsenäistä suoriutumista tukevaa teknologiaa.

Alatavoite on hyvä sellaisenaan

Teknologian hyödyntäminen on lisännyt ammattilaisten työhyvinvointia.

Alatavoite on hyvä sellaisenaan

Asenteet teknologian käyttöön ovat myönteisiä. Ammattilaiset, ikäihmiset ja heidän omaisensa ovat mukana teknologian kehittämisessä ja käyttöönotossa.

Alatavoite on hyvä sellaisenaan

Analytiikan ja tekoälyn käyttö suurten tietomassojen hyödyntämisessä on parantanut toiminnan kustannusvaikuttavuutta, laatua ja läpinäkyvyyttä. Tietojen käyttö on eettistä ja tietoturvasta ja –suojasta on huolehdittu.

Alatavoite on hyvä sellaisenaan

Suomi on ikäteknologian kehittämisen ja hyödyntämisen mallimaa ja kokemuksiamme sekä
osaamistamme hyödynnetään laajasti maailmalla. Teknologian vienti on luonut hyvinvointia Suomeen esimerkiksi työpaikkoina, investointeina ja uusina ratkaisuina.

Alatavoite on hyvä sellaisenaan

Jatketaan teknologian hyödyntämistä aiemman kehittämistyön pohjalta, sisältöinä:

 • Autetaan iäkkäitä löytämään ja hyödyntämään itselleen sopivia teknologioita, jotka tukevat itsenäistä kotona asumista, omasta hyvinvoinnista, terveydestä ja toimintakyvystä huolehtimista sekä omaehtoista sosiaalista kanssakäymistä.
 • Kehitetään teknologian hyödyntämismahdollisuuksia palvelujärjestelmässä
 • Kootaan erilaiset iäkkäiden palvelut yhteen toimivien alustaratkaisujen ja kokonaisarkkitehtuurien avulla sekä ratkaisuja yhteen sovittamalla. Arvioidaan mahdollisuudet sisällyttää kokoaville alustoille myös itse hankittua teknologiaa.
 • Hyödynnetään teknologian käytöstä kertyvää tietoa sekä hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä että palvelujärjestelmässä
 • Kehitetään hankintaprosesseja siten, että hankittavien teknologisten ratkaisujen vaikuttavuus, potilasturvallisuus, käytettävyys ja sujuva käyttöönotto varmistetaan

Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Otetaan käyttöön ikäteknologian kansallinen koordinaatiomalli:

 • Kootaan ja jaetaan tietoa vaikuttavista toimintamalleista ja käytänteistä sekä tuetaan niiden kehittämistä, käyttöönottoa ja seurantaa.
 • Arvioidaan ikäteknologiaratkaisujen vaikuttavuutta ja kustannushyötyjä sekä kootaan tieto Digi-HTA-menetelmällä arvioiduista ratkaisuista.
 • Edistetään myönteistä asennetta teknologian mahdollisuuksien hyödyntämiseen, jotta hyvät käytännöt saadaan leviämään.
 • Ohjataan alueita ja organisoidaan vertaisoppimista sekä edistetään verkostomaista kansallista ja alueellista yhteistyötä eri toimijoiden kesken tukemaan teknologian käyttöönottoa laajasti eri alueilla
 • Edistetään ikäteknologian toimintamallin kaupallisia ja kansainvälisiä mahdollisuuksia mm. selkiyttämällä koordinaatiota palvelujärjestelmän ja muun rahoituksen välillä.

Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Käyttäjälähtöisyyden edistäminen:

 • Varmistetaan ikääntyneille, omaisille ja ammattilaisille digituen ja jatkuvan teknologisen oppimisen keinoin valmiudet käyttää koko ajan kehittyvää teknologiaa
 • Varmistetaan ikäteknologiaratkaisujen tietosuoja ja –turva sekä potilasturvallisuus ja kyberturvallisuus
 • Huolehditaan yksityisyyden suojasta, eettisyydestä ja vastuullisuudesta
 • Tuetaan ikäihmisten osallistumista käyttäjälähtöiseen tuotekehitykseen

Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Voit halutessasi antaa avointa palautetta tiiviisti vaikuttavuustavoitteen Teknologia on lisännyt
hyvinvointia kokonaisuudesta

Teknologiaa on hyödynnettävä sekä ikääntyvien palveluissa ammattilaisille ja ikääntyville ihmisille itselleenkin. On kuitenkin kiinnitettävä huomiota käytettävyyteen ja integraatioon sekä tietosuojaan, siten, että teknologia edistää eikä hankaloita asioiden käsittelyä. On huolehdittava sekä ammattilaisten että ikääntyvien teknologian jatkuvasta osaamisen kehittämisestä.

Ihmiset ennakoivat ja varautuvat ikääntymisen haasteisiin asumisessaan

Alatavoitteen täsmennyksen tarve on pieni

Ikääntyneille soveltuvia esteettömiä ja muunneltavia asuntoja on kehitetty, korjattu ja rakennettu

Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Asuinympäristöjen suunnittelussa ja kehittämisessä on huomioitu ikääntyvien tarpeet, osallisuus ja teknologian hyödyntäminen

Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Tuetaan ikääntyneiden asumisen ennakointia ja varautumista asumisen neuvontaa ja korjausneuvontaa lisäämällä

Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Vahvistetaan kuntien ja hyvinvointialueiden ikääntyneiden asumisen ja asumispalveluiden
kehittämistä

 • vanhuspalvelulain toteutuksen tuki ja osaamisen lisääminen asumisessa ja asumispalveluissa
 • tuki kuntien ja hyvinvointialueiden kehittämishankkeisiin
 • ikäystävällisten asuinympäristöjen kehittäminen verkostoyhteistyön avulla
 • hyvien käytäntöjen ja esimerkkien levittäminen

Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Edistetään asuntokannan korjaamista ikäystävälliseksi

 • korjausavustusten saatavuuden turvaaminen ja avustusehtojen ajantasaisuuden tarkistaminen
 • asunnon korjaustarpeiden arviointimenetelmien kehittäminen ja levittäminen

Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Kehitetään ja lisätään ikääntyneiden asumisratkaisuja

 • kaikille sopivan suunnittelun (Design for All) -periaatteen vahvistaminen asuntosuunnittelussa
 • yhteisöllisen asumisen (shl) ja muun välimuotoisen asumisen kehittäminen ja toteuttaminen ARAn erityisryhmien asumisen investointiavustuksella
 • eri hallintamuotojen hyödyntäminen ikääntyneiden asumisessa.

Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Voit halutessasi antaa avointa palautetta tiiviisti vaikuttavuustavoitteen Asuminen ja asuinympäristöt ovat ikäystävällisiä kokonaisuudesta

Yhteisöllisiä edullisia asumismuotoja on kehitettävä torjumaan yksinäisyyttä ja asumisen kalleutta.

Iäkkäiden palveluja on uudistettu sisällöllisesti ja rakenteellisesti varmistaen iäkkäille heidän
tarvitsemansa hyvinvointia, toimintakykyä ja terveyttä edistävä laadukas hoito ja huolenpito

Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Asiakas- ja palveluohjauksessa sekä palveluissa on varmistettu palveluintegraatio, oikea-aikaiset, turvalliset ja tarpeenmukaiset palvelut ja kustannusvaikuttavien palvelujen järjestämisen. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä neuvontatyö on osa ohjausta.

Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Kotiin annettavissa palveluissa on käytössä akuuttihoidon, kuntoutuksen ja omaishoidon toimintamallit, uusia teknologioita hyödynnetään, palvelut toimivat ympärivuorokauden ja toiminnanohjaus-järjestelmät tukevat johtamista ja henkilöstön joustavaa kohdentamista asiakkaiden palvelutarpeen mukaan.

Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Kotona asuminen ja asuinympäristöt ovat toimivia ja turvallisia sekä muuttuvat tarpeen mukaan ja lisäävät iäkkään osallistumismahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.

Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Ekologisesti kestävät käytännöt ovat osa palvelujärjestelmää

Alatavoite on hyvä tällaisenaan

Kehitetään edelleen asiakas- ja palveluohjausta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä
toimintakyvyn tukemisen näkökulmasta ja vastataan asiakkaan yksilöllisiin palvelutarpeisiin.

Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Kehitetään edelleen omavalvontaa ja laatuindikaattoreita sekä juurrutetaan hyviä toimintakäytänteitä.

Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Tuetaan kotona-asumista kehittämällä ja ottamalla käyttöön integroituneita toimintamalleja, joissa teknologiat ovat osa palveluekosysteemiä.

Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Laatuindikaattorien, mittareiden ja laatutasojen edelleen kehittäminen

Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Ekologinen kestävyysajattelu juurrutetaan palvelujen suunnitteluun ja käytäntöön niin, että taloudellinen ja aineellinen toiminta sopeutetaan luonnon kestokykyyn

Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Kehitetään ja otetaan käyttöön toimintamalleja, jotka parantavat henkilöstön saatavuutta ja riittävyyttä iäkkäiden palveluissa.

Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Palvelujen riittävyyden ja henkilöstön saatavuuden parantamiseksi arvioidaan ainakin seuraavat toimenpiteet:

 • Kiertävien perhehoitajien lisääminen kotona asumisen tueksi
 • Perhehoidon lisääminen niiden asiakkaiden osalta, joille se on sopiva palvelumuoto
 • Hoiva-avustajia hyödyntäminen niiden asiakkaiden osalta, joiden palvelutarpeisiin heidän osaamisellaan voidaan vastata
 • Kansainvälisen rekrytoinnin hyvien käytäntöjen arvioiminen ja levittäminen
 • Sijaisjärjestelyjä koskeva kehittäminen

Toimenpide on hyvä tällaisenaan

Voit halutessasi antaa avointa palautetta tiiviisti vaikuttavuustavoitteen Palvelut toteutetaan sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla kokonaisuudesta

Mikä tarkemmista tavoitteista ja toimenpiteistä on mielestäsi erityisen tärkeä vuoteen 2030 mennessä?

Palveluja on kehittävä vastaamaan ikääntyvien tarvetta ja se vaatii iäkkäiden palvelujen laajamittaista uudelleen arviointia ja työn kehittämistä yhdessä henkilöstön ja iäkkäiden kanssa sekä riittävää resurssointia. Monesti hoidon ja hoivan uudelleen järjestely on sekä kustannustehokasta että inhimillistä. Tämä edellyttää uusia asumisratkaisuja, teknologian hyödyntämistä, mutta myös ammattitaitoista ja motivoitunutta henkilöstöä. Monialaista osaamista on hyödynnettävä palveluissa, eli ”oikeat ihmiset, käsiparit tekemässä oikeita asioita”.

Viranomaisten toimesta, esimerkiksi valvonnassa, on keskeistä saada yhtäläiset linjaukset eri puolella Suomea. Ikääntyneitä ja palveluntuottajia ei saa asettaa sijaintikunnan mukaan eriarvoiseen asemaan. Myös asumisen ja rakentamisen tukemisen mallit olisi hyvä päivittää vastaamaan ajan tarpeita.

Ikääntyvien kotona asumisen tukemiseen on kiinnitettävä erityinen huomio. Se, että ikääntynyt asuu omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ei riitä tavoitteeksi. Etsivän vanhustyön keinoin on pyrittävä ratkaisemaan yhdessä iäkkään ja hänen läheistensä kanssa riittävät tukimuodot, joilla ennaltaehkäistään palveluihin siirtymistä. Kotiin tarvitaan erilaisten hoivapalveluiden lisäksi turvallisuutta ja elämän merkityksellisyyttä sekä kuntoutumista tukevia toimenpiteitä. Niitä voi
tuottaa kuntien ja hyvinvointipalveluiden lisäksi järjestöt, seurakunnat ja yritykset. Ikääntyvän palveluiden tarve tulisi myös arvioida yksilöllisesti ja mahdollistaa myös asumispalveluihin pääsy, jos kotona asuminen kaikista tukitoimista riippumatta on turvatonta.

Osio 4: Mitä mahdollisuuksia väestön ikääntyminen tuo ja kuinka mahdollisuuksia voitaisi hyödyntää?

Ikääntyvissä on paljon voimavaroja, jotka ikäystävällisessä yhteiskunnassa realisoituvat käyttövaraksi. Ikäystävällisyys edellyttää asennekasvatusta ja kulttuurin muuttumista ikääntymistä arvostavaksi. On löydyttävä kannustavia tekijöitä, joilla iäkkäät haluat osallistua aktiivisesti yhteiskuntaan, päätöksentekijöinä, vapaaehtoisina, keikkatyöläisinä, yrittäjinä.

Osio 5: Pohdi vielä lopuksi, mitkä olisivat iäkkäiden asioiden osalta tärkeimmät kehitettävät asiat hallituskauden 2027-2031 aikana?

Osio 6: Mitä muita asioita haluaisit nostaa periaatepäätöksen kokonaisuudesta?

Kansalaistoiminnan ja järjestötoiminnan toimintaedellytysten parantaminen osana
palveluekosysteemiä ja järjestöjen mahdollisuutta tukea iäkkäiden osallisuutta ja toimijuutta.