Lausunto kansallisesta lukutaitostrategiasta 2030. 15.10.2021

Asia:  OPH-3758-2021

Lukutaitostrategian lähtökohdat ja käsitteet

Arvioi ja kommentoi lukutaitostrategian alkulukuja (Lukutaitostrategian lähtökohdat, Tavoitteena monipuolinen lukutaito, Lukutaitotutkimuksesta).

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry haluaa kiinnittää huomiota strategiassa käytettyyn ilmaisuun ”kaikenikäiset”. Ilmaisu läpäisee koko strategian, mutta ikääntyneet ja vanhat ihmiset eivät näy juuri lainkaan strategian sisällöissä. Strategiassa käytetty ”aikuisuus” tarkoittanee aikaa ennen työelämän päättymistä.

Työuransa tehneiden osuus kasvaa Suomessa vauhdilla. Tämä ikääntyneiden moninainen ryhmä tarvitsee tukea monipuolisen lukutaitonsa kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Vapaan sivistystyön rooli on tässä ikävaiheessa merkittävä. Niin ikään kirjastojen tehtävänä on tukea lukutaitoa läpi lähes ihmisen koko elämänkaaren. Myös osalla järjestötoimijoista on samansisältöisiä, edellä mainittuja tavoitteita.

Jokaisen ihmisen, eri-ikäisen, tulee saada tarvittaessa tukea oppiessaan uusia taitoja. Kaikkien kansalaisten on otettava haltuun ja myös päivitettävä uusia kansalaistaitoja, digitaitoja. Ja em. taitoihin kuuluu olennaisesti esimerkiksi kriittinen medialukutaito. Jos esimerkiksi ikääntyneet ja vanhat ihmiset eivät ole mukana monilukutaidon vahvistamisen kohderyhmässä ja toimenpiteissä, se eriarvoistaa kansalaisia.

Monilukutaito mahdollistaa digiosallisuuden. Digitaalinen osallisuus ja hyvinvointi kietoutuvat toisiinsa. Digiosallisuudessakin on kyse siitä, miten kaikki yhteiskunnan jäsenet pystyvät osallistumaan digitalisoituvan yhteiskunnan toimintaan mukaan. Jos ikääntyneellä ei ole mahdollisuutta toimia itsenäisesti tai lähes itsenäisesti, se asettaa hänet eriarvoiseen asemaan sekä taloudellisesti että yhteiskunnallisesti.

Lukutaidossa on kyse medialukutaidon lisäksi myös esimerkiksi digisisältöjen ymmärryksestä ja digiturvataidoista. Lukutaidon taso vaihtelee. Samaan aikaan vaade jatkuvan oppimisen ja oman ymmärryksen vahvistamiseksi kasvaa. Digitaitoja pitää ylläpitää koko ajan.

VALLI ry toteaa, että puutteelliset digitaidot voivat herättää häpeää ja ulkopuolisuuden tunnetta myös ikääntyneiden ryhmissä.

VALLI ry nostaa esiin myös selkokielen merkityksen. Selkokieli voisi olla strategiassa näkyvämmin esillä. Selkokielen lisäksi tulisi kiinnittää huomiota sukupuolitietoiseen kieleen ja kielenkäyttöön, mikä laajentaisi lukutaitostrategian yhdenvertaisuutta.

Suuntaviivat

Antakaa lausunto suuntaviivaan 1: Luodaan lukutaitotyölle rakenteet. Voitte myös ehdottaa toimenpidettä, joka tulisi liittää osaksi kansallista lukutaitostrategiaa.

Ikääntyneet -kohderyhmä mukaan kaikenikäisten -kategoriaan. Tutkitaan + 65-vuotiaiden monilukutaitoa. Ja huomioiden myös + 75 v.

Strategiassa on mukana ajatus etsivän nuorisotyö -mallin hyödyntämisestä. VALLI ry ehdottaa, että kehitetään etsivän lukutaitotyön malli hyödyntäen etsivän vanhustyön mallia (jossa järjestöt vahvasti mukana). Tämä huomioisi myös maahanmuuttajataustaiset ikääntyneet

Lukutaitostrategiassa voi nostaa enemmän esille järjestöjen osallistamista kuntien ja muiden toimijoiden rinnalla.

Antakaa lausunto suuntaviivaan 2: Vahvistetaan lukutaito-osaamista. Voitte myös ehdottaa toimenpidettä, joka tulisi liittää osaksi kansallista lukutaitostrategiaa.

Otetaan laajaan käyttöön selkokielinen Minä luen sinulle -toimintaa, jossa esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset nuoret lukevat ikääntyneille ja vanhoille ihmisille, ja harjoittavat samalla luku/kielitaitoaan. VALLI ry toteutti tätä toimintaa yhdessä Kehitysvammaliiton kanssa jo päättyneessä Stean rahoittamassa Yhdessä-hankkeessa.

Antakaa lausunto suuntaviivaan 3: Innostetaan lukemaan. Voitte myös ehdottaa toimenpidettä, joka tulisi liittää osaksi kansallista lukutaitostrategiaa.

Strategiassa mainitaan maahanmuuttajat, ja erityisesti ikääntyneisiin maahanmuuttajiin kohderyhmänä pitäisi painottaa tavoitteita ja toimenpiteitä enemmän. Tässä voi tehdä yhteistyötä eri sektorin toimijoiden kanssa, ja/tai järjestölähtöisestikin.

Lukutaito-osaamiseen liittyy olennaisesti myös ammatillisen koulutuksen yhteydessä tapahtuvaa S2 opetusta. VALLI ry on havainnut, että esimerkiksi S2 opetusta sisältäviä sosiaali- ja terveysalan koulutuksia on tarjolla tarpeeseen nähden liian vähän, ainakin pk-seudulla. Esimerkiksi sotealalla tarvitaan ammattisanaston hyvää hallintaa, vahvaa luetun ymmärtämistä sekä hyvää tekstin tuottamisen kykyä erilaisia kirjausten ja raporttien tuottamiseksi tai esim. lääkeohjeistusten noudattamiseksi.

Lukeva kunta ja Lukeva koulu -mallit (esimerkit käytännön toimenpiteistä)  

Antakaa lausunto Lukeva kunta -mallista.

Antakaa lausunto Lukeva koulu -mallista.

Muita huomioita

Yleisiä huomioita kansallisesta lukutaitostrategiasta.  Voitte kommentoida esimerkiksi taitetun version (liitteenä) kuvitusta.

VALLI ry toteaa, että Kansallinen lukutaitostrategia on valmis sen jälkeen, kun siinä voidaan aidosti huomioida kaikki ikäryhmät.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry on vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhusalan toimija, joka yhdessä lähes 70 jäsenyhteisön kanssa tekee töitä paremman vanhuuden puolesta. Vaikuttamistoiminnan ja kehittämistoiminnan lisäksi VALLIssa on toimintoina Ikäteknologiakeskus, Etsivän vanhustyön verkostokeskus sekä Vanhustyön Trainee-ohjelma nuorille.