Lausunto kolmesta valtioneuvoston asetuksesta, jotka koskevat eräiden tuotteiden ja palvelujen saavutettavuus- ja esteettömyysvaatimuksia

Asia: VN/11443/2021

Valtioneuvoston asetus eräiden tuotteiden esteettömyysvaatimuksista

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry kiittää lähettämästänne lausuntopyynnöstä. VALLI ry on
vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhustyön kehittäjä ja edunvalvoja, jolla on tänä päivänä
vajaa 70 jäsenyhteisöä ympäri Suomea. VALLI ry työskentelee aktiivisesti yhdessä jäsenyhteisöjensä
ja asiantuntijoidensa kanssa paremman vanhuuden puolesta. VALLI ry:n hankkeiden avulla tuetaan
ikäihmisten osallisuutta, kehitetään iäkkäiden teknologiavalmiuksia, kannustetaan sukupolvien
välistä yhteistyötä ja nuorten hakeutumista alalle. Vaikuttamistoiminnan ja kehittämistoiminnan
lisäksi VALLIssa toimintoina ovat Ikäteknologiakeskus, Etsivän vanhustyön verkostokeskus sekä
Vanhustyön Trainee-ohjelma nuorille.

VALLI ry toteaa, että

Sosiaali- ja terveysministeriön muistiossa (4.4.2022) ei viitata ollenkaan ikääntyneisiin omana
erityisryhmänään ja ikääntymisestä johtuviin erityistarpeisiin. Ikääntyessä asioiden hoitaminen
muodostuu usein haasteellisemmaksi aistien ikääntymismuutosten ja kognitiivisten toimintojen
hidastumisen kautta. Lisäksi erilaiset ikääntyneillä tyypilliset sairaudet, esimerkiksi muistisairauden
aiheuttavat erityistarpeet palveluiden esteettömyydelle korostuvat. Näitä vaikutuksia ei kuitenkaan
luokitella vammaksi eikä siis huomioida erikseen missään osassa tätä esitystä tai muutakaan
lainsäädäntöä.

On tärkeää, että kaikessa selkeästi ikäihmisiä koskevassa lainvalmistelussa huomioidaan ikääntyneiden tarpeet ja toteutetaan ikävaikutusten arviointi ja lain vaikutus ikääntyneiden elämään. Lainsäädännössä pitää myös pyrkiä välttämään suhteellisten käsitteiden käyttöä tai niitä pitäisi pyrkiä konkretisoimaan soveltamisen helpottamiseksi. Usein ikääntyessä ihminen haurastuu ilman, että kyseessä on mikään erityinen sairaus tai vaje, jolloin kyseessä ei ole pelkästään vammaisuutta kuvaavat ja vammaisuuden perusteella määriteltävät toimintakykyrajoitteet. Hauraus tuo mukanaan vastaavia rajoitteita ilman varsinaista vammaisuutta. Tämä tulisi erikseen huomioida lainsäädännössä.

VALLI ry haluaa kiinnittää huomioita siihen, että ikääntyneenä vammautuneen tai ikääntymiseen
liittyvän haurauden aiheuttamien toimintarajoitusten takia yhdenvertaisuus ei toteudu, jos
toimintarajoitteen katsotaan johtuvan ikääntymisestä. Olipa vammautumisen syy ja mekanismi mikä
tahansa, ja tapahtuipa vammautuminen minkä ikäisenä tahansa, toimintarajoitteisen henkilön
palvelut pitää pystyä turvaamaan.

Seuraavat kohdat kaipaavat mielestämme erityistä huomioimista:

2 § Tiedonantovaatimukset kohtaan 1. tulee lisätä maininta mahdollisuudesta käyttää ja saada tietoa
samanaikaisesti useamman kuin yhden aistikanavan kautta

3 § Tuotteen käyttöliittymä ja toiminnallisuus kohtaan 1. tulee vastaavasti lisätä maininta
mahdollisuudesta saada tietoa useamman kuin yhden aistikanavan kautta.

4 § Itsepalvelupäätteet
Itsepalvelupäätteiden sijoittelussa, opasteissa ja valaistuksessa tulisi huomioida seuraavat seikat:

 • Itsepalvelupäätteiden sijaintien tiloissa tulisi olla helposti löydettävissä ja päätteelle tulisi olla hyvät
  moniaistisesti vastaanotettavat opasteet. Lisäksi sijoittelussa tulisi huomioida ikääntyneen käyttäjän
  käytön turvallisuus; laitteet tulee sijoitella siten, että niiden luokse meneminen tuntuu turvalliselta
  ja niitä uskaltaa käyttää levottomammassakin ympäristössä.
 • Sijainnin ja laitteen toiminnallisuus tulisi olla sellainen, että se mahdollistaa tietosuojan mukaisen
  käytön riippumatta käyttäjän henkilökohtaisista ominaisuuksista ja/tai digitaalisten laitteiden
  käyttötaidoista
 • Valaistuksen tulisi olla hyvä ja huomioitava valaistuksen toteutuksessa häikäisynesto

4 § Itsepalvelupäätteet kohtaan 2. tulee lisätä maininta moniaistisesta mahdollisuudesta saada
ilmoitukset samanaikaisesti useamman kuin yhden aistikanavan kautta, kun käyttäjältä edellytetään
oikea-aikaista vastausta

9 § Lisävaatimukset tuotteiden pakkauksille ja ohjeille kohtiin 1. ja 5., tulee lisätä maininta
moniaistisesta mahdollisuudesta. Lisäksi ohjeen tulee olla helposti löydettävissä riippumatta
käyttäjän henkilökohtaisista ominaisuuksista ja/tai kyvystä käyttää digitaalista sisältöä. Ohjeiden
tulee olla saatavilla tarvittaessa samanaikaisesti useamman kuin yhden aistikanavan kautta sekä
myös ei-digitaalisessa muodossa.