Lausunto Laatusuosituksesta aktiivisen ja toimintakykyisen ikääntymisen ja kestävien palvelujen turvaamiseksi 2024-2027

Asia: VN/33155/2021

1. Ikääntyvien työkyky paranee

Työhyvinvointi ja työn muokkaus

samaa mieltä

Henkilöstön riittävyys

jonkin verran samaa mieltä

Johtamisen kehittäminen

samaa mieltä

Työurien mielekkyys ja osaaminen

jonkin verran samaa mieltä

Kerro lyhyesti, mitä mielestäsi ikääntyvien työkyky paranee -sisältötekstiin tulisi lisätä tai mitä siitä pitäisi poistaa.

Lausuntopalvelussa sekä laatusuositusluonnoksessa erilaiset otsikot työhyvinvointi ja työn muokkaus
versus Työhyvinvointi ja työn veto-/pitovoima.
Alan vetovoimaisuutta koskevaa kappaletta pitäisi parantaa. Pitäisi olla esim. Johtamisesta,
työhyvinvoinnista, oppilaitosyhteistyön ja työllisyyspalvelun mahdollisuuksista – uusia innovaatioita
ja verkostotyötä tarvitaan tulevaisuudessa, jotta alan vetovoima kasvaisi.
Huomioimme että useissa kohdissa linkit eivät toimineet ja ne tulee tarkastaa

Arvioi, onko kaikkein tärkeimmät suositukset nostettu vaikuttavuustavoitteeseen.

Ikääntyvien työkyky paranee

samaa mieltä

Kerro lyhyesti, mitä mielestäsi ikääntyvien työkyky paranee –osion suosituksiin tulisi lisätä tai mitä siitä pitäisi poistaa.

Alan vetovoimaisuutta koskevan kappaleen hyviin käytäntöihin voisi lisätä VALLI ry:n Vanhustyön
Traineen –toiminnassa kehitetyn Trainee-ohjelman toimintamallin, joka lisää vanhustyön
vetovoimaa nuorten keskuudessa, mallia voi hyvin soveltaa myös muille ikäryhmille.
Trainee-ohjelma: Ryhmämuotoisella työkokeilulla onnistumisen kokemuksia työelämästä
ikäihmisten parissa tehtävässä työssä https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/trainee-ohjelma-ryhmamuotoisella-tyokokeilulla-onnistumisen-kokemuksia-tyoelamasta

Arvioi, onko kaikkein tärkeimmät hyvät käytännöt nostettu vaikuttavuustavoitteeseen.

Ikääntyvien työkyky paranee

Kerro lyhyesti, mitä mielestäsi ikääntyvien työkyky paranee –osion hyviin käytäntöihin tulisi lisätä tai mitä siitä pitäisi poistaa.

Alan vetovoimaisuutta koskevan kappaleen hyviin käytäntöihin voisi lisätä VALLI ry:n Vanhustyön
Traineen –toiminnassa kehitetyn Trainee-ohjelman toimintamallin, joka lisää vanhustyön
vetovoimaa nuorten keskuudessa, mallia voi hyvin soveltaa myös muille ikäryhmille:
Trainee-ohjelma: Ryhmämuotoisella työkokeilulla onnistumisen kokemuksia työelämästä
ikäihmisten parissa tehtävässä työssä https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/trainee-ohjelma-ryhmamuotoisella-tyokokeilulla-onnistumisen-kokemuksia-tyoelamasta

2. Iäkkäät ovat toimintakykyisiä pidempään

Ennakointi ja ennaltaehkäisevät palvelut

samaa mieltä

Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukeminen

jonkin verran samaa mieltä

Itsemääräämisoikeus ja omaehtoisuus, toimijuuden tukeminen

jonkin verran samaa mieltä

Kerro lyhyesti, mitä mielestäsi iäkkäät ovat toimintakykyisiä pidempään –osion sisältötekstiin tulisi lisätä tai mitä siitä pitäisi poistaa.

Laatusuosituksen johonkin kohtaan voisi laittaa eettisen työryhmän olemassaolon merkityksen myös
työhyvinvoinnille.

Arvioi, onko kaikkein tärkeimmät suositukset nostettu vaikuttavuustavoitteeseen.

Iäkkäät ovat toimintakykyisiä pidempään:

jonkin verran samaa mieltä

Arvioi, onko kaikkein tärkeimmät hyvät käytännöt nostettu vaikuttavuustavoitteeseen.

Iäkkäät ovat toimintakykyisiä pidempään:

jonkin verran samaa mieltä

Kerro lyhyesti, mitä mielestäsi iäkkäät ovat toimintakykyisiä pidempään –osion hyviin käytäntöihin tulisi lisätä tai mitä siitä pitäisi poistaa.

Etsivän ja löytävän vanhustyön suositus tulisi olla selkeämmin määritelty:
Tarkastellaan mahdollisuuksia etsivän ja löytävän työn tehostamiseksi tulisi olla -> Kehitetään
etsivän ja löytävän vanhustyön hyödyntämistä ja tehostamista.

3. Osallisuus vapaaehtoistoimintaan kasvaa:

Osallisuus, yhteisöllisyys, aktiivinen kansalaisuus ja vapaaehtoistoiminta

samaa mieltä

Hyvinvointialueet, kunnat ja järjestöt tukevat vapaaehtoistoimintaa ja koordinoivat toimintaa keskenään

samaa mieltä

Järjestöjen vapaaehtoistoiminta

samaa mieltä

Kerro lyhyesti, mitä mielestäsi osallisuus vapaaehtoistoimintaan kasvaa –osion sisältötekstiin tulisi lisätä tai mitä siitä pitäisi poistaa.

Kohta 4.1.
Tarkentaisimme sanavalintoja ja emme käyttäisi vapaaehtoistoiminnassa sanoja
auttaja ja autettava. Tasavertaisessa suhteessa ei ole tällaista roolitusta.

Arvioi, onko kaikkein tärkeimmät suositukset nostettu vaikuttavuustavoitteeseen.

Osallisuus vapaaehtoistoimintaan kasvaa

samaa mieltä

Kerro lyhyesti, mitä mielestäsi osallisuus vapaaehtoistoimintaan kasvaa –osion suosituksiin tulisi lisätä tai mitä siitä pitäisi poistaa.

Arvioi, onko kaikkein tärkeimmät hyvät käytännöt nostettu vaikuttavuustavoitteeseen.

Osallisuus vapaaehtoistoimintaan kasvaa

jonkin verran samaa mieltä

Kerro lyhyesti, mitä mielestäsi osallisuus vapaaehtoistoimintaan kasvaa –osion hyviin käytäntöihin tulisi lisätä tai mitä siitä pitäisi poistaa.

Voisiko mukaan saada esimerkin jostakin paikallisesta toiminnasta? Tarvittaessa VALLI ry:n
jäsenyhteisöistä löytyy esimerkkejä.

4. Teknologia lisää hyvinvointia

Teknologia iäkkään henkilön toimintakyvyn, hyvinvoinnin, turvallisuuden ja osallisuuden edistäjänä

samaa mieltä

Helppokäyttöisyys, käyttäjäystävällisyys ja eettisyys

samaa mieltä

Kotona-asumista tukeva teknologia

jonkin verran samaa mieltä

Teknologia työntekijöiden tukena

samaa mieltä

Kerro lyhyesti, mitä mielestäsi teknologia lisää hyvinvointia –osion sisältötekstiin tulisi lisätä tai mitä siitä pitäisi poistaa.

Työryhmän keskusteluissa sovitusti tässä lisäyksenä linkki kohtaan 5.3. Hyvät käytännöt
Funteeraamo hyvinvointiteknologialainaamo: https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/funteeraamo-hyvinvointiteknologialainaamo

Arvioi, onko kaikkein tärkeimmät suositukset nostettu vaikuttavuustavoitteeseen.

Teknologia lisää hyvinvointia

samaa mieltä

Kerro lyhyesti, mitä mielestäsi teknologia lisää hyvinvointia –osion suosituksiin tulisi lisätä tai mitä siitä pitäisi poistaa.

Arvioi, onko kaikkein tärkeimmät hyvät käytännöt nostettu vaikuttavuustavoitteeseen.

Teknologia lisää hyvinvointia

samaa mieltä

Kerro lyhyesti, mitä mielestäsi teknologia lisää hyvinvointia -osion hyviin käytäntöihin tulisi lisätä tai mitä siitä pitäisi poistaa.

Lisäisimme Konstikoppa kohdasta 5:2 myös kohtaan 5:3
Konstikoppa® on matkalaukun muodossa kiertävä teknologianäyttely, jonka avulla voidaan tutustua
ja tutustuttaa ikäihmisiä pieniin laitteisiin, jotka voivat tehdä heidän arjestaan turvallisemman ja
helpomman. https://www.valli.fi/konstikoppa

5. Ikäystävällisyyttä asumiseen ja asuinympäristöihin

Ikääntyneiden oman ennakoinnin ja varautumisen tukeminen

samaa mieltä

Asuntokannan korjaamisen edistäminen ja uustuotannon ratkaisut

samaa mieltä

Ikäystävälliset asuinympäristöt

samaa mieltä

Kuntien ja hyvinvointialueiden rooli on keskeinen

samaa mieltä

Kerro lyhyesti, mitä mielestäsi ikäystävällisyyttä asumiseen ja asuinympäristöihin –osion sisältötekstiin tulisi lisätä tai mitä siitä pitäisi poistaa

Korostaisimme poikkihallinnollisen kehittämisen tärkeyttä ja ikäihmisiä oman ympäristönsä
kehittämiseen osallistavan toiminnan merkitystä.
Tärkeää on olemassa olevan asumisen ja asuinympäristön sekä infrastruktuurin hyödyntäminen ja
edelleen kehittäminen.

Arvioi, onko kaikkein tärkeimmät suositukset nostettu vaikuttavuustavoitteeseen.

Ikäystävällisyyttä asumiseen ja asuinympäristöihin

samaa mieltä

Kerro lyhyesti, mitä mielestäsi ikäystävällisyyttä asumiseen ja asuinympäristöihin –osion suosituksiin tulisi lisätä tai mitä siitä pitäisi poistaa.

kts yllä

Arvioi, onko kaikkein tärkeimmät hyvät käytännöt nostettu vaikuttavuustavoitteeseen.

Ikäystävällisyyttä asumiseen ja asuinympäristöihin

jonkin verran samaa mieltä

Kerro lyhyesti, mitä mielestäsi ikäystävällisyyttä asumiseen ja asuinympäristöihin–osion hyviin käytäntöihin tulisi lisätä tai mitä siitä pitäisi poistaa.

Sukupolvet yhdistävät asuinympäristöt? Kortteliyhteisöllisyys?
Ikäystävällisten teknologiaratkaisujen hyödyntäminen asuinympäristöissä.
Poikkihallinnollisten ratkaisujen esiin nostamista.

6. Palvelut toteutetaan kestävällä tavalla

Palvelut ovat asiakaslähtöisiä

samaa mieltä

Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus

samaa mieltä

Kotiin annettavat palvelut ja kotona-asumisen turvallisuus

samaa mieltä

Ekologisesti kestävä palvelujärjestelmä

samaa mieltä

Tiedolla johtaminen ja laatu

samaa mieltä

Kerro lyhyesti, mitä mielestäsi palvelut toteutetaan kestävällä tavalla –osion sisältötekstiin tulisi lisätä tai mitä siitä pitäisi poistaa.

Arvioi, onko kaikkein tärkeimmät suositukset nostettu vaikuttavuustavoitteeseen.

Palvelut toteutetaan kestävällä tavalla

samaa mieltä

Kerro lyhyesti, mitä mielestäsi palvelut toteutetaan kestävällä tavalla -osion hyviin käytäntöihin tulisi lisätä tai mitä siitä pitäisi poistaa.

7. Skenaariolaskelmat

Kerro lyhyesti, mitä mielestäsi skenaariolaskelmat –osion sisältötekstiin tulisi lisätä tai mitä siitä pitäisi poistaa.

8. Laatuindikaattorit

Näin luet indikaattoreita

samaa mieltä

Indikaattorit on jaettu ilmiökoreihin

samaa mieltä

Lakisääteiset iäkkäiden palvelut

samaa mieltä

Toimintakykyä tuetaan

jonkin verran samaa mieltä

Toimijuutta tuetaan

jonkin verran samaa mieltä

Laatuindikaattoreiden valmisteluprosessi

samaa mieltä

Laatuindikaattorien seuranta ja kehittäminen tulevaisuudessa

samaa mieltä

Kerro lyhyesti, mitä mielestäsi laatuindikaattorit –osion sisältötekstiin tulisi lisätä tai mitä siitä pitäisi poistaa.

Toimijuuden tukemisen mittauksessa myös mielenhyvinvoinnin ja elämänlaadun mittarit voisivat olla
käyttökelpoisia, jopa enemmän, kuin osallisuus-mittari. Elämänlaatumittareita käytetään usein
mielenhyvinvoinnin arvioimiseen. Ne sisältävät kysymyksiä esimerkiksi tyytyväisyydestä elämään,
terveyteen, sosiaalisiin suhteisiin ja taloudelliseen tilanteeseen. Korkea elämänlaatu voi heijastaa
vahvaa toimijuutta ja hyvinvointia.