Lausunto liikennejärjestelmäanalyysin ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurannan kehittämisestä 29.3.2021

Asia:  TRAFICOM/69790/04.04.05.03/2021

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry toteaa, että kehittämistyössä ja prosessissa on tärkeää osallistaa käyttäjäryhmiä esimerkiksi vanhat ihmiset ja saada tarpeellinen käyttäjäkokemus työn tueksi. Esimerkiksi 3. sektori tuo edustamiensa kohderyhmien äänen esille. VALLI toteaa, että eri sektoreiden välinen säännöllinen yhteistyö sekä muu sidosryhmätyö tuottavat merkittävää lisäarvoa kehittämistyöhön ja ratkaisuihin. 

Liikennejärjestelmäanalyysin valmistelussa ja kehittämisessä on varmistettava, että ikääntyneen väestön tarpeet niin kaupungeissa kuin maaseudulla huomioidaan. Iäkkäille ihmisille on mahdollistettava palveluihin pääsy toimintakyvystä huolimatta.

VALLI ry toteaa,

– että saavutettavuus ei ole vain helppoutta, kyse on monesta muusta asiasta, ja siihen liittyy olennaisesti myös hinnoittelu. Palveluiden/liikkumisen hinnoittelulla on merkittävä vaikutus kansalaisten hyvinvointiin.

– että tiedon keräämiseen liittyvä informaatio asiakkaiden tarpeista ei ollut riittävän selkeä. Asiakasnäkökulmaa eivät edusta vain yritykset ja palveluntarjoajat, elinkeinoelämä.

– että seurannassa ja ennakoinnissa lisäarvoa voi tuottaa se, jos esimerkiksi ikääntyneiden osuutta, asumisen (ml. hoiva) ja liikkumisen tapaa seurattaisiin erillisesti. Liikkumisen kannalta kaupunki/maaseutu -tarpeet eroavat merkittävästi toisistaan.

– että kestävyystavoitteiden toteutumisen osalta pitäisi seurata myös, miten ihmisten mahdollisuudet valita kestävämpiä kulkutapoja paranevat myös muualla kuin kaupungeissa. VALLI kantaa huolta erityisesti ikääntyvistä ja ilman turvaverkkoa olevista vanhoista ihmisistä.

– että liikkumiseen liittyen sähköiseen maksamiseen ja sähköiseen tunnistautumiseen liittyvät kyvyt, taidot ja mahdollisuudet eroavat eri kohderyhmissä.  Se pitäisi huomioida seurannassa.

VALLI ry haluaa nostaa seurattaviksi asioiksi, vähintään tausta-asioiksi

– liikennejärjestelyjen vaikutukset loppukäyttäjien (vanhukset, liikuntarajoitteiset yms.)  liikkumisen mahdollistamiseen (eri välineet), arjessa selviytymiseen ja asiointiin, turvallisuuden tunteeseen ja hyvinvointiin.

Hyvät ja kattavat liikennejärjestelyt mahdollistavat myös väljemmän asumisen ja ihmisten lähivirkistäytymisalueet henkilöille, joiden liikkumiskyky on vähäinen. Tätä näkemystä tukee myös ympäristöministeriön Iäkkäiden asumisen turvallisuus -selvitys.

– seurannassa olisi hyvä huomioida pelastus ja ensihoito liikennejärjestelyissä (esim. liikennejärjestelyt SOTE-hyvinvointialueilla). Asiaan linkittyvät myös tapaturmatilastot ja kustannukset esim. liukkaissa talviolosuhteissa, kiinteistökohtainen katujen kunnossapito, teiden kunto ja hälytysajoneuvojen kulun esteettömyys.

– seurattavaksi asiaksi ehdotamme myös iäkkäiden osuutta liikenteessä, myös tieliikenneonnettomuuksissa.

VALLI ry haluaa kiinnittää huomioita myös seuraaviin osa-alueisiin, taustatieto-asioihin

– liikkumisen seurannan kannalta voisi tehdä kiinteämpää yhteistyötä esim. kunnan kotihoidon kanssa, miltä heidän näkökulmastaan näyttää vanhusväestön liikkuminen

– miten saada järjestöt mukaan tuottamaan tietoa säännöllisesti paikallisella tasolla paikallisjärjestöt/aluejärjestöt, valtakunnallisella valtakunnalliset järjestöt

– miten varmistetaan kohderyhmien kokemusperäinen tieto siitä, että julkinen liikenne on riittävän kattava. Toteutuessaan se vähentää eriarvoistumista.