Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta 29.10.2020

Asia: VN/21000/2020 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta: koronaviruksen tartuntaketjujen katkaisua tehostavan tietojärjestelmän rajat ylittävän käytön yhteydessä tapahtuva henkilötietojen käsittely

Voidaanko ehdotetulla koronaviruksen tartuntaketjujen katkaisua tehostavan tietojärjestelmän rajat ylittävän käytön avulla saavuttaa hyötyjä?

Kyllä

Onko esityksessä asianmukaisesti otettu huomioon henkilötietojen ja yksityisyyden suojaan liittyvät näkökohdat?

Kyllä pääosin

Onko esityksestä aiheutuvat vaikutukset arvioitu asianmukaisesti?

Ei kantaa

Muut huomiot esityksestä

Lakialoite on kannatettava. Mitä kattavammin tartunnoista tiedetään, sitä paremmin pystytään suojaamaan ikääntyneitä. On tärkeää, että kyseessä on väliaikainen lakimuutos. Koronan varjolla ei voi rajata ihmisten yksityisyyttä, liikkumisvapautta jne. pidemmäksi aikaa kuin todellinen tarve on. Ihminen itse omistaa tietonsa, ja keskeistä onkin aikaansaada riittävän turvalliset ja luotettavat järjestelmät, joissa tietoja säilytetään. On tärkeää, että varmistetaan niiden valtioiden, joiden kanssa tiedonvaihtoa tehdään, henkilötietojen tosiasiallinen käsittelyn taso. Sen on oltava riittävän turvallista ja luotettavaa.

Koronavilkun suhteen osa väestöstä, erityisesti vanhat ihmiset, ovat eriarvoisessa asemassa. Älypuhelin ei ole kaikilla ikääntyneillä käytössä ja käsityksemme mukaan moniin käytössä oleviin älypuhelimiin on koronavilkku asentamatta. Koronavilkku ei myöskään toimi kaikissa älypuhelimissa.