Lausunto Luonnon virkistyskäytön strategiasta 22.10.2021

Asia:  VN/27419/2020

Yleinen lausunto

Voitte tässä lausua yleisesti luonnon virkistyskäytön strategiasta

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry toteaa, että strategia tavoitteineen on hyvä. Se on tärkeä myös ikääntyneiden kohderyhmien näkökulmasta. 

VALLI ry:n mielestä strategiassa kokonaisuudessaan ja erityisesti kääntyneiden osalta olisi hyvä olla enemmän konkretiaa mukana. Luonto ja ulkoilu ovat merkittäviä voimaantumisen ja virkistyksen lähteitä myös ikääntyneille.  

Lähiluonnolla ja muilla vapaasti käytettävillä luontoalueilla on suuri merkitys ikääntyvien hyvinvointiin. VALLI ry toteaa, että ikääntyneiden kohdalla haasteeksi voi muodostua luontoon pääsy konkreettisesti.  Sen vuoksi liikkuminen ja liikennejärjestelyt ovat avainasemassa, ja myös autottomien ikääntyneiden mahdollisuus päästä luontoon ja myös esimerkiksi kansallispuistoihin pitää ratkaista.

VALLI ry toteaa, että kehittämisessä ja toimeenpanossa on huomioitava saavutettavuus ja esteettömyys sekä selkokielinen viestintä. Koottu tieto mahdollisista virtuaalikäyttöpalveluista palvelee kaikkia kohderyhmiä. Esteettömien ulkoilureittien rakentamista on lisättävä ja niistä viestintää lisättävä määrällisesti ja kanavakohtaisesti. Niiden kehittäminen ja tiedon kokoaminen yhteen selkeämmin palvelee kaikkia kohderyhmiä.

Johdanto

Voitte tässä lausua luvusta 1: Johdanto (1.1 Hallinnollinen tausta ja työn käynnistäminen, 1.2 Strategian tavoitteet)

VALLI ry haluaa tuoda esiin sen, että järjestölähtöiset toimijat, kuten vanhusalan toimijat tarjoavat kohderyhmilleen esimerkiksi luontoon, virkistykseen ja liikkumiseen liittyvää sisältöä ja toimintaa. Järjestöjen laaja-alaisempi/monipuolisempi osallistaminen olisi voinut tuottaa lisäarvoa työn käynnistyessä. Lisäarvolla tarkoitamme esimerkiksi ikäihmisten äänen, kokemuksen, tarpeiden ja motivaation esille tulemista.

Strategian tavoitteet hyvät ja kattavat. 

Luonnon virkistyskäytön nykytila

Voitte tässä lausua luvusta 2: Luonnon virkistyskäytön nykytila (2.1 Käsitteet, 2.1 Seurantatietoa luonnon virkistyskäytöstä, 2.3 Luonnon virkistyskäytön mahdollisuudet Suomessa, 2.4 Luonnon virkistyskäytön resursointi, 2.5 Toimijoiden roolit, 2.6 Lainsäädäntö, 2.7. Luonnon virkistyskäyttöä koskevat muut strategiat ja toimet)

Koko Suomen kattavaa, yhtenäistä ulkoilutietopalvelua luonnon virkistyskäyttömahdollisuuksista ei ole. VALLI ry:n mielestä sellainen olisi hyvä luoda. Kehitystyössä on huomioitava saavutettavuus ja esteettömyys sekä tieto mahdollisista virtuaalikäyttöpalveluista. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset virtuaalitodellisuussovellukset, lisätty todellisuus -ratkaisut sekä pesäkamera yms. tiedot, jotta luonnon virkistyskäyttöä voidaan lisätä myös niiden väestöryhmien parissa, jotka eivät eri syistä johtuen pääse itse paikan päälle.

Esteettömyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta myös erityisryhmät pääsevät ulkoilemaan helposti. Esimerkiksi esteettömien pitkospuiden ja muiden esteettömien ulkoilureittien rakentamista olisi edistettävä sekä niiden olemassaolosta pitäisi viestiä selkeästi.

LIPAS-järjestelmän toiminta on turvattava. Kyseessä on avoimen rajapinnan tietovaranto, jota useat eri palvelut hyödyntävät ja joiden kautta tieto ulkoilupaikoista välitetään loppukäyttäjille.

Hyödyt

Voitte tässä lausua luvusta 3: Hyödyt (3.1 Terveys ja hyvinvointi, 3.2 Talous ja työelämä, 3.3. Kansalaisuus, kulttuuri ja yhteisöllisyys, 3.4 Ympäristön tila ja virkistyskäytön kestävyys)

Ikäystävällisyyden huomioiminen kehittämisessä ja ratkaisuissa palvelee kaikki kohderyhmiä.  Kaupunkiluonto ja laajemmin lähiluonnon merkitys lisääntyy väestön ikääntyessä.

Tulevaisuuden näkymät

Voitte tässä lausua luvusta 4: Tulevaisuuden näkymät

Tekniikan uskottiin tulevan aiempaa enemmän ihmisen ja luonnon väliin.  Samalla se tuo luonnon saavutettavammaksi. Teknistyminen auttaa niitä henkilöitä luontoelämysten äärelle, jotka eivät sinne muuten pääsisi.

Tulevaisuudessa on huomioitava erilaiset uhkatekijät monipuolisesti, esimerkiksi kaupungeissa  lähipuistojen ja erilaisten ulkoilureittien tulee olla saavutettavissa ilman omaa autoa.  Niiden on mahdollistettava väljä ja turvallinen liikkuminen, se korostuu esimerkiksi pandemian kaltaisissa tilanteissa.

Tavoitteet ja toimintalinjaukset vuoteen 2030 mennessä

Voitte tässä lausua luvusta 5: Tavoitteet ja toimintalinjaukset vuoteen 2030 mennessä (5.1 Missio, 5.2 Visio, 5.3. Strategiset tavoitteet, 5.4 Toimintalinjaukset)

Toimeenpano ja seuranta

Voitte tässä lausua luvusta 6: Toimeenpano ja seuranta (6.1 Jatkotyö ja strategian päivittäminen, 6.2 Seuranta, mittarit ja indikaattorit, 6.3 Viestintä)

Viestintään liittyvää sisältöä olisi hyvä olla enemmän. Nyt se jää ylätasolle.