Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeesta ammattihenkilölainsäädännön soveltaminen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tehtävärakenteiden ja tehtäväjaon toimintamallien kehittämisessä

Asia: VN/3955/2023

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä ammattihenkilölainsäädännön soveltamisohjeen valmistelusta. VALLI ry pitää hyvänä, että ohjeistuksen myötä henkilöstöresurssit kohdennetaan siten, että työnjaolla voidaan vastata asiakkaiden ja potilaiden tarpeisiin kaikkien työntekijäryhmien ammatillista osaamista hyödyntäen.

Ohjeistus mahdollistaa sosiaalialan osaamisen vahvistumisen vanhuspalveluissa. Sosiaalialan osaamisen vahvistamisella vanhuspalveluissa voidaan tukea ihmisen osallisuutta, hyvinvointia ja toimintakykyä monipuolisesti ja ennaltaehkäistä raskaampien palveluiden tarvetta.

Ohjeistuksella on myös laajempi yhteiskunnallinen merkitys alan veto- ja pitovoiman sekä esimerkiksi työllistämisen näkökulmasta. On luotava rakenteita, joissa mahdollistetaan alalle kouluttamattomien tai vaikeasti työllistyvien henkilöiden mahdollisuus kouluttautua työn ohessa esimerkiksi hoiva-avustajaksi tai lähihoitajaksi.

Monimuotoisten työyhteisöjen johtaminen vaatii uudenlaista osaamista, jotta erilaista osaamista työyhteisöissä voidaan hyödyntää. Johtamisessa on edellytettävä sosiaalityön osaamista yksikön vetovastuussa olevalta johtajalta. Monialainen työyhteisö takaa laadukkaan hoivan ja merkityksellisen arjen vanhuspalveluissa.

On kannatettavaa lisätä hoiva-avustajien määrää palveluasumisen lisäksi myös kotihoidossa, jolloin hoitohenkilökunnan aikaa kohdentuu koulutusta vastaaviin tehtäviin. Se, että saa tehdä osaamistaan vastaavia tehtäviä on myös pitovoimatekijä vanhustyössä.

VALLI ry pitää ohjetta tarpeellisena ja kokee, että tämä voi yksi ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön saatavuuteen sekä alan veto- ja pitovoimaan.