Lausunto sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista 30.8.2018

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista. STM 017:00/2018 

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n mukaan yleisesti luonnos hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista sisältää monia hyviä muutoksia. Alla oleviin pyydettyihin kohtiin Valli ry esittää seuraavia tarkennuksia.

1. Luku Yleiset säännökset

1§ Lain tarkoitus
Lakiesityksen tavoitteena on pitää maksut kohtuullisina, jotta ne eivät olisi esteenä tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käytölle. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n mielestä erityisesti sosiaali- ja terveyskeskusten kiireettömät avosairaanhoidon lääkäri- ja sairaanhoitomaksut ja vuosimaksun enimmäisrajoista luopuminen eivät vastaa esityksen tavoitetta. Esitys nostaisi paljon apua tarvitsen kustannuksia ja viivästyttäisi erityisesti pienituloisten varhaista palveluihin hakeutumista. Tämän seurauksena on myös riski, että yhteiskunnan kustannukset kasvavat, kun hoitoon hakeutumatta jättämisen seurauksena joudutaankin turvatumaan kalliimpiin palveluihin ja hoitoihin kuin varhaisessa kiireettömässä hoidossa.

5§ Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n mukaan lakiesitys maksujen alentamista ja perimättä jättämistä on erityisen kannatettava ja sitä koskevan pykälän velvoittavuutta on vahvistettava ja laajennettava.  Myös maksun alentamiselle ja perimättä jättämiselle tulee asettaa yhdenmukaiset kriteerit, jolla asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu maakunnissa varmistetaan.     Valli ry esittää, että lakiin kirjattaisiin maakunnan velvollisuus arvioida asiakkaiden kokonaistilanne asiakassuunnitelmien teon hteydessä ja mahdollisuus maksujen alentamiseen tai perimättä jättämiseen sekä huomioida maksun alennus ja perimättä jättäminen ensisijaisena toimenpiteenä toimeentulotukeen nähden. Velkaantuminen sosiaali- ja terveyden palvelujen käytön yhdessä palvelutarpeen kanssa aiheuttaa huomattavaa ahdinkoa ja sen seurauksena muita yhteiskunnallisia kustannuksia. Vastaavasti perintätoimet ovat kalliita maakunnille, jolloin asiakasmaksuista saatava hyöty jää vähäiseksi.  Lain voimaantulon jälkeen on seurattava, etteivät maksut estä asiakkaiden tarpeenmukaisten palvelujen käyttöä, ja että  maakunnat noudattavat maksujen alentamista ja perimättä jättämistä koskevia säännöksiä.

6§ Maksun periminen
Kelan mukaan ulosottoon tulevien sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen määrä on huolestuttavan suuri. Suurin kokonaisuus asiakasmaksujen ulosotossa oli sairaala- ja muut laitoshoitomaksut. Suuret ulosottoluvut viittaavat siihen, että ihmisiä joutuu taloudellisiin vaikeuksiin terveydenhuollon maksujen vuoksi. Tämän vuoksi Valli ry kannattaa asiakasmaksujen ja perimättä jättämistä.  (7.luku 56§)

2. luku

8§ Maksuttomat sosiaalipalvelut
9§ Maksuttomat terveyspalvelut

Myönteisenä Valli ry: pitää esitystä ennaltaehkäisevien palvelujen sekä muiden nykyiset palvelujen säilyminen maksuttomina ja  niiden piiriin sisällytettäisiin myös uusia palveluja muun muassa mielenterveys- ja päihdepalveluja.

3.luku

10§ Maksu katto
11§ Maksukatto kerryttävät palvelut

Maksukattoon sisältyviin palveluihin tehdyt laajennukset sekä maksukaton seurantavelvollisuuden siirtyminen maakunnille ovat Valli ry:stä kannatettavia esityksiä. Valli ry esittää, että maksukattoa kerryttäviin palveluihin tulisi sisällyttää myös omaishoitajan vapaan aikaisesta sijaishoidosta perityt maksut vapaiden käytön vahvistamiseksi.  Lisäksi maksukaton seuranta tulisi tehdä kalenterivuoden sijaan 12 kuukauden jaksoissa.

4. luku


13§ Sosiaali- ja terveyskeskusten avosairaan hoito
Valli ry esittää, että maakuntien sosiaali- ja terveyskeskuksessa tuotetut ensimmäisen vaiheen sosiaali- ja terveydenhuollon suoran valinnan palvelut, jotka sisältävät avosairaanhoidon lääkäri- ja hoitajavastaanottokäynnit sisältyisivät maksuttomiin palveluihin. TH:n tuore tutkimus osoittaa, että useampi kuin joka kymmenes pienituloinen ikääntynyt jättää menemättä lääkäriin rahan takia. Tutkimuksen mukaan alimmatkin terveydenhuollon asiakasmaksut ovat liikaa, ja niistä säästetään, jos vaivan tai sairauden kanssa vielä pärjää. Maksut ovat esteenä varhaiseen hoitoon hakeutumiselle.  Muun väestön tavoin pienituloisuuteen liittyy ikääntyneillä keskimääräistä heikompi fyysinen ja psyykkinen toimintakyky sekä suurempi sairastuvuus.

Uhkana on pienituloisten ja paljon sairastavien jääminen palvelujen ulottumattomille edelleen korkeina näyttäytyvien asiakasmaksujen vuoksi. SOSTE on esittänyt, että asiakasmaksujen uudistamisen toteutukseen varataan 120 miljoonaa euroa, jotta keskeiset hyvinvointi- ja terveyseroja vähentävät uudistukset, kuten avosairaanhoidon palvelujen maksuttomuus, saataisiin toteutettua. Esimerkiksi avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksutuotot olivat vuonna 2016 yhteensä 67,6 miljoonaa euroa. Tämä taloudellinen panostus on pieni, ottaen huomioon, että tällä investoinnilla vähennetään terveyserojen lisäksi myös palvelukustannuksia pitkällä aikavälillä. Valli ry kannattaa Sosten ehdostusta.

13 §, 19-23 § Etäpalveluja koskevat maksut
Asiakasmaksuesityksessä etäpalvelut rinnastetaan vastaanotto- ja hoitokäynteihin. Valli ry esittää, esittää, että maakunnilla tulee olla mahdollisuus periä etäpalvelusta vastaanotto- ja hoitokäyntejä alhaisempia maksuja etäpalvelun käytön edistämiseksi.

5.luku

35§ Kotona annettavasta palvelusta
Kotona annettavista palveluista ei siis tulisi periä maksua, jos yksin asuvan asiakkaan tulot jäävät alle Euroopan unionin määrittelemän köyhyysrajan alle, joka on yksin asuvalla 1 190 euroa kuukaudessa.  THL:n mukaan merkittävä osa pienituloisista ikääntyneistä ei saa kotihoitoa tai omaishoidon tukea riittävästi. Pienituloisimmilla iäkkäillä mahdollisuudet hakea täydentävää apua kotona pärjäämiseen ovat taloudellisista syistä suurempituloisia rajoitetummat. Valli ry muistuttaa myös, etteivät pienituloiset pysty hyödyntämään myöskään kotitalousvähennystä, sillä pienituloisen maksamat verot eivät välttämättä riitä vähennyksen täysimääräiseen hyödyntämiseen. Valtion taloudellinen tutkimuskeskuksen mukaan henkilöt, joilla kotitalousvähennystä jää käyttämättä ovat keskimäärin muita vanhempia ja usein yksin asuvia hoiva- ja hoitopalveluita ostaneita pienituloiset eläkeläisiä.

37§ Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen ja 38§ 
Valli ry kannattaa, että tehostetulle palveluasumiselle luotaisiin yhdenmukaiset maksuperusteet. Asiakkaalle ehdotettua 160 euron käyttövaraa kuukaudessa Valli ry pitää riittämättömänä.   

TOP