Lausunto Suomen digitaalisesta kompassista, 2. luonnoksesta

Asia:  Asia VN/25733/2021

Kansallinen digikompassi kokonaisuutena

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry (jatkossa VALLI ry) on vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhustyön kehittäjä ja edunvalvoja, jolla on tänä päivänä 62 jäsenyhteisöä ympäri Suomea. VALLI ry työskentelee aktiivisesti yhdessä jäsenyhteisöjensä ja asiantuntijoidensa kanssa paremman vanhuuden puolesta. VALLI ry:n hankkeiden avulla tuetaan ikäihmisten osallisuutta, kehitetään iäkkäiden teknologiavalmiuksia, kannustetaan sukupolvien välistä yhteistyötä ja nuorten hakeutumista alalle. Vaikuttamistoiminnan ja kehittämistoiminnan lisäksi VALLIssa on toimintoina Ikäteknologiakeskus, Etsivän vanhustyön verkostokeskus sekä Vanhustyön Trainee-ohjelma nuorille.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry toteaa yleisesti, että valmistelussa oleva digitaalinen kompassi on tärkeä väline digitalisaatiokehityksen tukemisessa. EU:n Digikompassia täydentävä ja sen tavoitteita tukeva kansallinen Digitaalinen kompassi tukee myös kansainvälistyvän Suomen kehitystä ja yhteistyötä Euroopassa.

VALLI ry antoi lausunnon myös digikompassin 1. luonnoksesta. VALLI ry pitää tärkeänä asiana sitä, että digikompassia valmistellaan ja laaditaan yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Nyt lausuntokierroksella olevan digikompassin 2. luonnoksen jakelusta sosiaali- ja terveysjärjestöt puuttuivat kokonaan. Sosiaali- ja terveysjärjestöillä on pitkäjänteistä erityisosaamista ja asiantuntijuutta hyvin moninaisten kohderyhmien, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien kansalaisten digitalisaatioon, digin käyttöönottoon, digitaitoihin ja -osallisuuteen liittyvistä tilanteista, tarpeista, haasteista sekä ratkaisumahdollisuuksista.

VALLI ry tukee SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n antamaa lausuntoa Digitaalisen kompassin 2. luonnoksesta. VALLI ry on SOSTEn jäsenyhteisö.

Osaaminen

Kansalaisten digiosallisuutta, digitaalisia taitoja ja niiden kehittymistä tulee seurata, arvioida ja tukea iästä riippumatta. Tämä tarkoittaa myös yli 75 -vuotiaiden huomioimista. Järjestöillä on erityisosaamista hyvin monenlaisten kansalaisten tarpeista ja haasteista, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ja digisyrjäytyneiden tarpeista ja heidän tarpeisiinsa vastaavista tuen muodoista.

VALLI ry tukee SOSTEn huomiota siitä, että Digikompassin seuraavissa versioissa järjestöjen rooli digituen tarjoajana ja kehittäjänä tulee huomioida selkeämmin. Toiminta vaatii selkeät pelisäännöt ja järjestöjen digiosaamisen kehittämiseen on varattava riittävät resurssit.

Digitaalinen infrastruktuuri

VALLI ry tukee SOSTEn huomioita digitaalisesta infrastruktuurista.

Yritysten digitalisaatio

VALLI ry tukee SOSTEn huomioita yritysten digitalisaatiosta.

Digitaaliset julkiset palvelut

Digitaalisen kompassin 2. luonnoksessa mainitaan, että resursseja voidaan esimerkiksi robotiikkaan ja automaatioon pohjautuvien ratkaisujen avulla vapauttaa asiakkaan ja yhteiskunnan kannalta eniten arvoa tuottavaan työhön. Resurssien vapauttaminen tulee näkyä asiakaslähtöisessä työssä ja vaihtoehtoisten asiointitapojen (esim. käynti- ja puhelinasiointi) kehittämisessä. Käyttäjälähtöisellä kehittämisellä varmistetaan, että digitaaliset julkiset palvelut ovat aidosti kaikille kansalaisille suunnattuja ja käytettäviä. Tässä eri sidosryhmillä, kuten järjestöillä on tärkeä rooli.

VALLI ry tukee Soste ry:n huomioita, erityisesti sitä, että digitalisten palveluiden kehittämistä ja testaamista tulisi tehdä järjestöjen kanssa yhteistyössä ennen palveluiden käyttöönottoa. Negatiiviset kokemukset digitaalisten palveluiden kanssa lisäävät epäluottamusta ja nostavat rimaa digitaalisten palveluiden käytölle jatkossa. Palveluissa tulee edelleen pitää huoli asiakkaiden tiedonsaantioikeudesta, ja tiedon ymmärtämisestä, siitä huolimatta, että tiedot ovat saatavilla digitaalisissa järjestelmissä.