Lausunto tartuntatautilain muutoksesta 27.09.2020

Asia: VN/15739/2020

Kommentit koskien sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan muuttamista sekä maksettavia korvauksia (9 a §, 79 § ja 79 a §)
79 § 2. mom.: Yksityisille toimijoille korvataan suoraan aiheutuneet ylimääräiset kustannukset ja muut taloudelliset menetykset. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry toteaa, että mikäli 9 a §:n mukaisesta päätöksestä aiheutuu yksityisille toimijoille tulonmenetyksiä tai sopimussanktioita, ne tulee korvata.

Kommentit koskien karanteenia, eritystä ja annettavia ohjeita koskevia säännöksiä (57 §, 60 §, 63 §, 67 §, 68 § ja 69 §)
On tärkeää, että myös yksityinen sektori huomioidaan aikaisempaa paremmin poikkeustilanteisiin varauduttaessa, myös erityisesti viestintään ja dialogiin liittyen. Annettavissa ohjeissa on kiinnitettävä aikaisempaa enemmän huomiota kokonaisuuden ja eri viestien selkeyteen – selkeään kieleen, ymmärrettävyyteen.  Lähtökohtana pitää olla aina saavutettavuus.

Muut kommentit
On tärkeää, että myös yksityinen sektori huomioidaan aikaisempaa paremmin poikkeustilanteisiin varauduttaessa (yksityisen sektorin resurssit ja osaaminen huomioidaan, samoin tiedonkulku, tiedottaminen). Järjestölähtöiset palveluntuottajat ovat merkittäviä avun ja tuen tarjoajia. Julkisista palveluista on oltava toimiva ohjaus tämän avun ja tuen piiriin.  Yksityisille toimijoille on korvattava poikkeusoloihin varautumisesta ja suojautumisesta yms. syntyneet menot samalla tavoin kuin julkisille palveluntuottajille, kun julkisen sektorin vastuulla oleva palvelu on ulkoistettu yksityiselle toimijalle. Yksityisen sektorin kustannukset viranomaisten päätöksistä pitää kompensoida täysimääräisesti huomioiden mahdolliset tulonmenetykset ja sanktiot sopimusten perusteella tuottamatta jäävistä palveluista.  

Tiivistelmä lausunnostanne lisättäväksi lausuntoyhteenvetoon.
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry toteaa, että esityksessä olevat ehdotukset ovat tarpeellisia, ja säännösten muuttaminen selkeyttää kokonaisuutta. VALLI ry toteaa myös, että yksityinen sektori pitää huomioida aikaisempaa paremmin poikkeustilanteisiin varauduttaessa (yksityisen sektorin resurssit ja osaaminen, viestintä). Yksityiset toimijat, järjestölähtöiset palveluntuottajat ovat merkittäviä avun ja tuen tarjoajia. Julkisista palveluista on oltava toimiva ohjaus tämän avun ja tuen piiriin. VALLI ry toteaa, että yksityisille toimijoille on korvattava poikkeusoloihin varautumisesta ja suojautumisesta yms. syntyneet menot samalla tavoin kuin julkisille palveluntuottajille,  kun julkisen sektorin vastuulla oleva palvelu on ulkoistettu yksityiselle toimijalle. Yksityisen sektorin kustannukset viranomaisten päätöksistä pitää kompensoida täysimääräisesti huomioiden mahdolliset tulonmenetykset ja sanktiot sopimusten perusteella tuottamatta jäävistä palveluista.  VALLI ry toteaa myös, että erityisesti viestintään ja dialogiin pitää kiinnittää huomiota (tiedonkulku, tiedottaminen). Kaikissa annettavissa ohjeissa on kiinnitettävä aikaisempaa enemmän huomiota kokonaisuuden ja eri viestien selkeyteen – selkeään kieleen, ymmärrettävyyteen.  Lähtökohtana pitää olla saavutettavuus.