Lausunto vanhustyön erikoisammattitutkinnon perusteista 3.4.2020

Asia: OPH-712-2020

Tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä

Työelämälähtöisyys näkyy erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksessa. Tutkintonimikkeet avaavat myös vanhustyön moninaisuutta, ja vanhuspalveluissa tarvittava syvällisempi osaaminen on mukana.

Ikääntyneiden palveluohjaus omana osaamisalueenaan on tärkeä asia. Ikääntyneiden ja heidän läheistensä arkiteknologiaan ja hyvinvointiteknologiaan liittyvä opastus on tarpeellista myös muissa erikoisammattitutkinnon osaamisalueissa. Teknologian ja digitalisaation kasvaessa arjessamme kaikilta odotetaan uusia kansalaistaitoja, digitaitoja. Ja erityisesti opastamiseen ja teknologian käyttöönoton kynnyksen madaltamiseen liittyvä osaaminen olisi hyvä sisällyttää mukaan yleisesti. Teknologiaan liittyy keskeisesti myös opastajan oma suhtautuminen aihealueeseen.

Kolmannen sektorin palveluiden tunteminen ja niiden hyödyntäminen korostuvat tulevaisuudessa vanhustyössä. Olisiko tässä kokonaisuudessa mahdollisuus syventää ao. palvelukokonaisuuteen liittyvää osaamista ja ymmärrystä, ja ottaa se mukaan opintosisältöihin.

Työhyvinvoinnin merkitys työelämässä on keskeinen. Erikoisammattitutkinnon kautta on mahdollisuus saada monipuolista ja erittäin tarpeellista osaamista oman sekä yksikön toiminnan johtamiseen, esimiestyöhön ja ylipäätään työelämässä toimimiseen. Kaikki nämä ovat tärkeitä työelämätaitoja. Ja mielestämme em. osuuden pitäisi olla mukana pakollisessa opintokokonaisuudessa.


Tutkinnon osien sisällöistä (ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat)

Tutkinnon osien sisällöt vastaavat työelämän tarpeisiin. Kriteerit kuvaavat ammattitaitovaatimuksia hyvin. Jossain kohdin kriteereitä olisi mielestämme mahdollista yhtenäistää, ja saada tiiviimpi kokonaisuus. Ja samalla myös selkiyttää terminologiaa. Mitä tarkoittavat teknologiataidot, miten ne arvioidaan? Arvioidaanko myös opastettavan taidot?
Monikulttuurinen osaaminen oli mukana ammattitaitovaatimusten perusteissa. On hyvä, että ammattitaitovaatimuksissa myös painotetaan sitä.

Monikulttuurinen osaaminen -käsitteen alla pitää olla mukana kaikki se teemaan liittyvä, mikä koskee inhimillistä tapaa jäsentää maailmaa. Kyse on siten esimerkiksi kulttuurisista oikeuksista, arvoista, osallisuudesta ja toimijuudesta.

TOP