Liikuttavat ja vaikuttavat tunteet osana työelämätaitoja

Ohjelman aikana oppii taitoja, joita tarvitsee läpi elämän; erilaisten ihmisten kohtaamista ja ymmärrystä kaikkia kohtaan.

Näin Vanhustyön Trainee-ohjelmaan osallistunut nuori sanoitti oppimaansa.  Tärkeistä taidoista onkin kyse, esimerkiksi World Economic Forum on listannut muun muassa sosiaaliset taidot, yhteistyötaidot, tunneälyn, neuvottelutaidot ja kognitiivisen joustavuuden tulevaisuuden top 10:n osaamistarpeisiin. Nämä taidot myös korostuvat VALLI ry:n Vanhustyön Trainee-ohjelmassa, jossa nuoret hankkivat ohjatussa työkokeiluryhmässä työelämätietoa ja -taitoja vanhusten palvelutaloissa ja hoivakodeissa.  Ohjelmassa korostuu yhteistyö- ja sosiaaliset taidot niin nuorten ryhmässä kuin sukupolvien välisissä kohtaamisissa. Neuvottelutaitoja puolestaan vahvistetaan, kun ryhmässä ideoidaan yhteisesti aktiviteetteja ja ohjelmaa ikäihmisille. Näitä asioita harjoitellaan turvallisesti ja tekemällä oppien Vanhustyön Trainee-ohjelman ohjaajan kanssa.

Yks myös mitä mä huomasin sillon ku oli siel Trainee jutussa…Ku ei ollu huomioinu vanhoi ihmisii oikeestaan yhtään. Sitku meni sinne, ni tuntu et koko ajan näkee semmosii jotka tarvii apuu ja sit joku saatto tulla pyytää jotain jossain kaupassa … Vai oliks se vaan jotenki sattumaa? Et ihan ku silmät ois suodattanu ne ihmiset. Voi olla et se katse on erilainen ku muilla sitte.

Hyvät väestösuhteet edellyttävät aitoja kohtaamisia, jotka ovat osaltaan poistamassa ennakkoluuloja ja asenteita sekä syventävät ymmärrystä kanssaihmisten elämästä. Vuorovaikutus Trainee-ohjelmassa nuorten ja ikäihmisten välillä on usein kiireetöntä yhdessä tekemistä, kuten digilaitteiden käytön harjoittelua, ulkoilua, lukemista, keskustelua tai vain läsnä olemista. Dialogisten ja avointen kohtaamisten avulla meille usein aukenevat silmät nähdä asioita erilaisista positioista, niin kuin nuori yllä olevassa kommentissa toteaa. Näitä oivalluksia kannamme mukanamme läpi elämän. Eri sukupolvien kohtaaminen ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys, koska kaikilla nuorilla ei ole isovanhempia ja iäkkäitä sukulaisia tai he ovat kaukana Suomessa tai muualla maailmassa. Ikäsegregaatio on tunnistettu läntisissä maissa, ja sen purkamiseen onkin pyritty luomaan erilaisia toimintamalleja ja ohjelmia. Sukupolvien väliset toimintamallit ja ohjelmat ovat edistäneet yhteiskunnissa sosiaalista koheesiota, kulttuurista jatkumoa ja jaettuja merkityksiä.

Eri elämäntilanteissa olevien ikäihmisten kohtaaminen ja vierailut hoivakodeissa sekä palvelutaloissa herättävät monenlaisia keskusteluita ja tunteita. Tunteissa piilee suuri voimavara, myös negatiivisissa tunteissa. Tunteet liikuttavat, vaikuttavat ja vavisuttavat, tunneäly ja tunteiden säätely on ihmisenä olemisen tärkeimpiä taitoja. Kielteisten ja vaikeiden tunteiden hyödyntämisessä on edellytyksenä niiden käsitteleminen. Vanhustyön Trainee-ohjelmassa ohjaaja on nuorten mukana sekä tunteita käsitellään ryhmässä ja yksilöllisesti ohjaajan kanssa, jotta nuori ei jää yksin tunteidensa kanssa. Trainee-ohjelmissa tunteet ovat osana oppimista ja työelämätaitoja. 

Työelämätaitoja koskevassa keskustelussa ja tutkimuksessa onkin nykyisin nostettu esille, että hyvät tunnetaidot edistävät työelämässä menestymistä ja ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämmässä asemassa. Syventyessäni Vanhustyön Trainee-ohjelman nuorten palautteisiin on ollut inspiroivaa jälleen kerran huomata, mikä potentiaali nuorissa sekä eri sukupolvien välisessä kohtaamisessa on.  Toimintatapoja ja oppimisen mahdollisuuksia, jotka tarjoavat ohjatusti ja turvallisesti eri väestöryhmien kohtaamista, tunnetaitojen harjoittelua sekä tilaa nuorten äänen kuulumiseen, tulee mahdollistaa. Viisaus rakentuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Mul on kauheen suuri kunnioitus heitä (ikäihmisiä) kohtaan. Mä nään elämän silleen et he on sieluja, jotka on nähny elämää paljon. Se on sellanen asia, jota kuuluu kunnioittaa, eikä vähätellä et on ollu pitkä elämä. Et sitä kuuluu arvostaa ja heidän tarinoitaan kuuluu kuunnella. Ja just se, että heiltä saattaa oppii asioita

Lainaukset:
Vanhustyön Traineen palautteet
Räsänen Maija (2018), Pro gradu-tutkielma Mielekästä työtä ja sukupolvien välisiä kohtaamisia: työllistämishankkeeseen osallistuneiden nuorten kokemuksia vanhustyön tekemisestä