Mielellään-verkosto kuuntelee ikääntyneitä ihmisiä Sitran Erätauko-menetelmän avulla

Usein mielenterveyteen ja yksinäisyyteen liittyvistä asioista vaietaan. Ikääntyvä yhteiskunta tarvitsee uudenlaisia keinoja tavoittaa ikääntyvät ihmiset, jotka kaipaavat yhteisöä, toimintaa ja tukea oikea-aikaisesti.

Mielellään-verkoston tilaisuuksiin kutsutaan ikääntyviä ja eläkkeelle jääneitä ihmisiä käymään dialogia muun muassa eläkkeelle jäämisestä, mielen hyvinvoinnista, osallisuudesta ja toimijuudesta. Dialogin avulla pystytään rakentamaan keskinäistä ymmärrystä, luomaan matalan kynnyksen kohtaamista ja vahvistamaan osallisuutta.

Kehittyäkseen organisaatioiden on ymmärrettävä entistä paremmin sidosryhmiensä tarpeita. Sitrassa kehitetyn Erätauko-menetelmän avulla kuullaan ihmisiä, jotka eivät yleensä osallistu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Mielellään-verkoston käymien Erätauko-dialogikeskustelujen avulla tuotetaan uutta ymmärrystä ja tietoa ikääntyvän yhteiskunnan, eri organisaatioiden ja toimijoiden toimintatapojen uudistamista ja uudistumista varten.

Tänä vuonna Sitra tarjoaa Erätauko-mentorointia 30 toimijalle. Mielellään-verkosto haki ja pääsi mukaan Sitran mentorointiin, jossa keskitytään Erätauko-menetelmään, dialogin ohjaamiseen, kutsuihin ja vaikuttavuuteen. Mentoroitavat pääsevät myös vertaisverkostoon kasvattamaan ammatillista osaamistaan. Vastaavasti mentorointiin päässeet sitoutuvat dialogifasilitointi-koulutukseen sekä järjestämään keskustelutilaisuuksia vuoden 2018 aikana.

Ikääntyneiden ihmisten moninaiset tarpeet, mutta toisaalta myös ikääntyneiden osaamis- ja kyvykkyysresurssit haastavat järjestöjä muuttumaan. Järjestöjen tulee myös kehittää toimintaa siten, että toiminta vastaa entistä paremmin ennakoivasti ikääntyvien ihmisten muuttuviin elämänvaiheisiin ja -tilanteisiin.

Valtakunnalliset järjestöt Eläkeliitto ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto ry, Suomen Mielenterveysseura ry sekä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry toimivat Mielellään-yhteistyöverkostossa.   Mielellään-verkoston tarkoituksena on kuulla ikääntyneiden ihmisten omia kokemuksia, selvittää ikääntyvän ihmisen mahdollisuuksia vaikuttaa omaan mielen hyvinvointiin sekä viestiä ikääntyneiden ihmisten yksinäisyydestä ja mielenterveydestä. Yhteistyön avulla nostetaan ikääntyneiden mielen hyvinvointiin liittyviä arjen kokemuksia yhteiskunnalliselle tasolle ja osaksi päätöksentekoa.  

Lisätietoja:

Vallin Etsivän vanhustyön verkostokeskus
Suunnittelija
Päivi Tiittula
Puh. 050 408 5088
S-posti: paivi.tiittula@valli.fi