Osaamisen tunnistaminen on tiivistä yhteistyötä

Nuori nainen kirjoittaa vihkoon ja katselee ulos ikkunasta.

Työskentelen Avoimien opintojen ammatillisena opettajana Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Olen pohjakoulutukseltani kasvatustieteen maisteri. Lisäksi minulla on ammatillisen erityisopettajan ja opinto-ohjaajan pätevyys. Ammatillinen koulutus on tänä päivänä hyvin työelämälähtöistä ja perustuu pitkältä osin työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen. Osana työnkuvaani tunnistan ja tunnustan työpaikalla hankittavaa osaamista. Työelämäyhteistyökumppaneina toimivat mm. Helsingin Kustaankartanon seniorikeskus ja Puistolan palvelutalo. Tavoitteena on työllistymisen tukeminen ja ammatillisen koulutuksen mahdollistuminen joustavasti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden kohdalla.

Oppijat, eli tässä tapauksessa työntekijät voivat olla työkokeilijoina, palkkatuella, määräaikaisissa työtehtävissä tai vakituisenakin. Osaamista tunnistetaan sivutoimisesti. Yhdistävänä tekijänä on kiinnostus sosiaali- ja terveysalalla työskentelyyn sekä tarve alan opinnoista (esim. lähihoitaja tai hoiva-avustaja). VALLI ry:n Vanhustyön Trainee nuorille -toiminnan yhteydessä on Avoimet opinnot kautta tunnistettu nuorten työelämän osaamista perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien työelämätaidot osalta Lauttasaaren senioritalon työelämäympäristössä. Avoimet opinnot -palveluihin ohjaudutaan yleensä Avoimet opinnot opettajien tekemän etsivän asiakashankinnan tai yhteistyöverkoston ohjauksen kautta.

Osaamisen tunnistamisessa on käytössä Pelaamalla Paremmaksi –koulutuskonsepti, jonka avulla voi työpaikalla suorittaa ammatillisia ja yhteisiä opintoja osaamista monimuotoisesti työssä ja pelillistetyssä verkko-oppimisympäristössä hankkien. Siinä oppija saa osoittaa osaamistaan itselleen luontevalla tavalla. Opettajan säännöllinen pedagoginen tuki tuodaan työpaikalle. Ohjauskartoituksen avulla käydään aina kokonaisvaltaisesti läpi oppijan tilanne, opiskeluvalmiudet, aikaisemmin hankittu osaaminen, tavoitteet, vahvuudet ja tuen tarpeet yksilöllisen suunnitelman mukaan.

Osaamisen hankkiminen työpaikalla on joustava ja vaihtoehtoinen tapa edetä ammatillisissa opinnoissa, mutta oikotie se ei ole. Ammattitaitovaatimukset ovat täysin samat kuin oppilaitoksessa opiskellessa. Työpaikalla verrataan työtehtäviä tutkinnon perusteisiin ja suunnitellaan oppijan osaamisen hankkiminen. Riippuen henkilön tilanteesta tavoitteena voi olla tutkinnon osan suorittaminen näytöllä, osaamistodistus tai vain alan työtehtäviin tutustuminen.  Ammatillinen opettaja vastaa yhteistyössä oppijan ja työpaikkaohjaajan kanssa puuttuvan osaamisen hankkimisen prosessista. Työpaikka toimii oppimisympäristönä tarjoten sopivat puitteet tutkinnon osan suorittamiseen. Tietty työpaikka tai työtehtävä ei suoraan tuota tiettyä osaamista, vaan työelämässä hankitun osaamisen tunnistaminen perustuu oppijan osaamiseen ja sen kehittymiseen. Osaamista täydennetään tarvittaessa eri työtehtävissä ja/ tai oppimisympäristöissä. Jatkopolku suunnitellaan käymällä yhdessä läpi erilaiset vaihtoehdot ja mahdollisuudet.

Osaamisen tunnistamisen avulla käsitys omasta osaamisesta ja itsestä osaajana kehittyy, mikä vaikuttaa ammatillisen identiteetin ja itsetunnon kasvuun. Prosessin myönteiset vaikutukset yltävät myös oppijan koko työyhteisöön asti kasvaneen ammatillisuuden, kehittyneiden toimintatapojen, onnistumisen ilon ja tekemisen meiningin kautta. Kyse on työtavasta, joka ei synny ilman yhteistä sitoutumista ja kohderyhmän ymmärtämistä. Se on jokaisen eri osallistujan yhteisesti luoma prosessi. Tiivis, sitoutunut ja hyvä yhteistyö eri työelämäyhteistyökumppaneiden toimijoiden välillä on avain onnistuneeseen lopputulokseen.

Suvi Stejskal
Opettaja / Koordinoiva tiimimestari / Avoimet opinnot
Helsingin Kaupunki

Kirjoittaja on Vanhustyön Trainee -toiminnan ohjausryhmän jäsen.