Oulun Mäntykoti: Mihin yleishyödyllisyyttä tarvitaan?

Oulussa naiset päättivät toimia ja perustivat vuonna 1952 Oulun Vanhojen Huolto ry:n eli nykyisen Oulun Seudun Mäntykoti ry:n. Yhdistyksen tarkoituksena oli rakentaa vanhainkoti Ouluun, mutta rahan keräämisestä muodostui sen keskeisin tehtävä 10 vuodeksi. Monien vaikeuksien jälkeen yksityinen moderni vanhainkoti kuitenkin rakennettiin Raha-automaattiyhdistyksen merkittävällä avustuksella vuonna 1962. Järjestöjä tarvittiin vanhusten hyvinvoinnin parantamiseen, sillä tuolloin ikäihmiset usein asuivat ”toisten nurkissa”.

Oulun Seudun Mäntykoti ry:llä on ollut yhteiskunnallisten muutosten myötä merkittäviä tehtäviä uusien toimintojen käynnistäjänä ja ehkäisevän työn tekijänä. Parhaillaan olemme mukana hankkeessa, joka opettaa tunnistamaan ja puuttumaan ikäihmisten kaltoinkohteluun. Suvanto ry omistaa hankkeen, jota pilotoimme yhteistyössä Oulun ensi- ja turvakodin kanssa.

Olemme olleet käynnistämässä ja ylläpitämässä muun muassa intervallihoitoa ja omaisten tukitoimia, saattohoitoa vanhainkodissa, päivätoimintaa dementiasairaille, fysioterapiaa ja kuntouttavaa kotihoitoa. Nykymuotoinen vapaaehtoistoimintamme on jo 20 vuoden ajan koonnut erilaisia ihmisiä toimimaan yhdessä. Yleishyödyllinen järjestötoiminta on vanhaa, mutta puhuttelee ihmisiä ja lisää osallistujien omaa hyvinvointia.

Yleishyödyllinen toiminta tarjoaa vertaistukea myös siihen osallistuville. Toiminnan monikulttuuristuminen on rikkaus. Monien maahanmuuttajataustaisten ihmisten kotoutuminen vapaaehtoistoimintamme kautta harjoitteluun, opintielle ja työelämään on lisännyt myös työyhteisön omaa osaamista, uudistumista ja taitoja. Yhteistyö Vallin kanssa sekä verkostoituminen paikallisten toimijoiden kanssa on mahdollistanut kehittämistyötä silloinkin, kun siihen ei ole osoitettu ulkopuolista rahaa.

Vaalien lähestyessä toivoisin kansanedustajaehdokkaiden tarttuvan järjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseen uudessa sote-ratkaisussa. Järjestöillä on monipuolista

palvelutuotantoa ja ne ovat luotettavia kumppaneita kunnille. Yleishyödyllisen yhteisön on tuloverolain mukaan toimittava yksinomaan ja välittömästi yleisen hyvän puolesta niin aineellisessa kuin yhteiskunnallisessa mielessä. Näin se säilyttää yleishyödyllisyysstatuksensa.

Tällä hetkellä näköpiirissä olevia uhkia yleishyödylliselle toiminnalle ovat muun muassa kilpailutukset. Kokemuksemme mukaan kilpailutusten seurauksena osa vanhuksista kiertää palveluntuottajalta toiselle, oltuaan aiemmin 10 vuotta järjestön palveluiden käyttäjänä. Hankintalain puitteissa voidaan toimia myös toisin ja mahdollistaa vanhukselle tuttu ja turvallinen hoito kotiin tutuilla hoitajilla. Tulevina vuosina hyvä vanhuus on turvattava kaikille tasapuolisesti.

Marja-Leena Timonen

Johtaja, Mäntykoti