Palveluita ja tukea oikea-aikaisesti, ikääntynyttä kuunnellen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytila haastaa monella tapaa. Lähes päivittäin saamme tietoa ja viestejä muun muassa siitä, että päivystykset tukkeutuvat, ikääntyneille ei ole riittävästi hoiva-asumisen paikkoja, kotihoito on kriisissä ja hoitajien saatavuus on vaikeaa. Epäkohdista on tärkeää puhua ja tiedottaa. Mutta on myös äärimmäisen tärkeää nostaa esille, kuinka hienoa, monipuolista ja palkitsevaa työtä ikääntyneiden parissa tehtävä työ on. On tuotava vahvasti keskusteluun myös työtehtävien moninaisuus. Kaikki hyvä tekeminen jää nyt epäkohtien varjoon.

Ikääntyneiden parissa työskentelevien kokemukset ja kehittämisajatukset on huomioitava palveluita kehitettäessä. Näin lisätään myös sitoutumista ja vetovoimaa sotealalle ja etenkin vanhustyöhön. Myös palveluiden käyttäjät eli ikääntyneet on saatava vahvemmin mukaan palveluiden suunnitteluun. On myös mietittävä yhdessä, miten syrjään jääneiden ikääntyneiden ääni saadaan kuuluville.

Oikea-aikaiset palvelut tärkeitä

Ikääntyneet jäävät usein myös vaille tarvitsemiaan palveluita tai saavat niitä liian myöhään. Oikea-aikaisten palvelujen merkitys on hyvin suuri. Niillä voidaan ehkäistä ongelmien kasautuminen. Tämä on merkittävää taloudellisesti ja myös inhimillisestä näkökulmasta tarkasteltuna. Oikea-aikaisiin palveluihin liittyy tiiviisti palvelutarpeen arviointi, jossa aidosti kuullaan ikääntynyttä ja myös hänen läheisiään.

Sote-uudistuksessa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteena on parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta, siirtää toiminnan painotusta ehkäisevään ja ennakoivaan työhön, varmistaa palveluiden laatu ja vaikuttavuus sekä vahvistaa palveluiden monialaisuutta ja yhteentoimivuutta. (https://soteuudistus.fi/palvelujen-kehittaminen). Painopisteen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan toimintaan sekä asiakaslähtöisyyteen edellyttää eri toimijoiden yhteistyötä. Järjestöjen rooli ikääntyneiden ennaltaehkäisevissä palveluissa ja toiminnoissa on merkittävä. Tarvitaan tavoitteellista ja luottamuksellista keskustelua ja yhteiskehittämistä, jossa muun muassa määritellään järjestöjen ja julkisten palveluiden roolit selkeästi. Asiakassegmentointi on myös tärkeää.

Järjestöt mukaan

Ennaltaehkäisevillä toiminnoilla pystytään reagoimaan riittävän ajoissa ikääntyneiden haasteisiin. Kotona asutaan entistä pidempään ja toimintakyky voi olla monella jo erittäinkin huono. Kotona asumista voidaan tukea monin eri palveluin, mutta yksinäisyyteen ja turvattomuuden tunteeseen ei välttämättä ole julkisella puolella tarjolla ratkaisuja. Tässä tarvitaan tiivistä yhteistyötä järjestöjen kanssa. Järjestöillä on mahdollisuus tarttua juuri näihin haasteisiin.

Etsivä vanhustyö on myös keino löytää ikääntyneitä varhaisessa vaiheessa, jolloin avuntarve voi olla vielä pieni. Etsivä vanhustyö auttaa ikääntynyttä, joka tarvitsee elämäänsä rinnalla kulkijaa, mielekästä tekemistä tai tunteen siitä, että saa apua ja ohjausta tarvittaessa. Etsivän vanhustyön rinnalle ja tueksi kansalais- ja vapaaehtoistoiminta nousee tärkeään rooliin. Ihminen ihmiselle kuulostaa kliseelle, mutta se ei ole sitä ikääntyvän ihmisen näkökulmasta. Aito vuorovaikutus ja kohtaaminen on usein riittävä muutos yksinäisen tai yhteiskunnasta sivuun jääneen ikääntyneen elämään. Mielen hyvinvoinnin kohentuessa myös fyysinen toimintakyky usein elpyy ja osallistuminen kodin ulkopuolisiin toimintoihin mahdollistuu.

Tiina Lauhde
suunnittelija
VALLIn Etsivän vanhustyön verkostokeskus